Skip to main content

OECD o Naturi 2000 v Sloveniji

OECD - Delovna skupina za okoljsko učinkovitost je 18. januarja 2012 sprejela Presojo  in priporočila v sklopu Presoje učinkovitosti okoljske politike Slovenije (Environmental performance review of Slovenia : Revised assessment and recommendations).

Glede Nature 2000 poročilo izpostavlja naslednje:

  • 35.5% ozemlja je proglašenega kot del mreže Natura 2000, kar je največji delež med EU članicami.
  • Morska zavarovana območja se raztezajo približno 200 metrov v obalne vode kot del obalnih zavarovanih območij.
  • Le 44 % vseh življenjskih habitatov ter 20% vrst v okviru posebnega interesa Evropske skupnosti dosega dobro stanje ohranjenosti.
    Sladkovodni, travnati ter šotni habitati zahtevajo boljše varovanje kot sesalci, dvoživke, ribe in ne-vaskularne rastline. 

Operativni program upravljanja območij Natura 2000 – po oceni OECD -  podpira vključevanje biotske raznovrstnosti v ostale politike in sektorje kot so na primer turizem, kmetijstvo in gozdarstvo, ta prizadevanja pa bi bilo potrebno še okrepiti.

Sloveniji priporočajo, naj:

  • zaključi določitev celovitega in reprezentativnega omrežja pravno zavarovanih območij
  • izvede načrte za varovanje prednostnih habitatov in vrst v okviru Nature 2000. 

Več:

  • Okoljske presoje OECD (www.oecd.org/env/countryreviews) so neodvisni pregledi napredka države  pri doseganju notranjih in mednarodni zavez glede okoljske politike. Podpirajo tudi aktiven dialog med državami članicami skozi medsebojno učenje in izmenjavo dobrih praks. Vzpodbujajo večjo odgovornost vlad nasproti javnemu mnenju v okviru OECD in izven njega. Celotno poročilo OECD Presoja učinkovitosti okoljske politike: Slovenija 2012 bo objavljeno kasneje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava