Skip to main content

Poslanska vprašanja o bobru in belokranjskem črnem močerilu

Poslanec dr. Franc Trček je postavil dve poslanski vprašanji na temo bobrov: najprej je opozarjal na neprimeren odzivom kmetovalcev ob ponovnem pojavu bobrov, nato pa spraševal glede spremljanja stanja bobrov. Poslanec je spraševal tudi o ogroženosti belokranjskega črnega močerila.

Na vprašanje glede odziva kmetovalcev je Vlada RS 21. decembra 2017 v odgovoru pojasnila, da je bober uvrščen na seznam Uredbe o zavarovanih prosto živečih vrstah kot zavarovana živalska vrsta. Znani so nekateri neprimerni odzivi posameznikov, na primer uničenje bobrišč, zažiganje bobrišča, nastavljanj strupov in podobno. Vse primere je obravnaval Inšpektorat RS za okolje in prostor ter ukrepal v skladu s pooblastili in zakonodajo (odgovor Vlade RS).

Na vprašanje v zvezi z monitoringom pojavljanja bobrov in stanja bobrišč v Sloveniji je Vlada RS odgovorila 19. januarja 2018. Trend številčnosti populacije bobrov je glede na izhodiščno stanje leta 2003 hitro naraščajoč, povečalo se je tudi območje razširjenosti. Monitoringi za zavarovane vrste se izvajajo po protokolih in programih v okviru, ki ga omogočajo sprejeta proračunska sredstva. Za bobra v naslednjih letih ob enakem obsegu financiranje ni predviden monitoring, ampak nadaljevanje spremljanja številčnosti in prostorske razporeditve v okviru redne dejavnosti ZRSVN (odgovor Vlade RS).

Več:


Poslanec je v vprašanju o belokranjskem črnem močerilu opozoril, da je črna človeška ribica resno ogrožena z onesnaževanjem kraškega sveta, zlasti z neprimerno rabo gnojil in polivanjem gnojevke na kmetijskih površinah ter vprašal o ukrepih. Vlada RS je odgovorila 19. januarja 2017 in navedla, da je za vzpostavitev posebnega režima treba predhodno pridobiti konkretna dejstva o ogroženosti na tem območju in zlasti dejanske vzroke zanje. Če bo potrebno, bo možno na podlagi rezultatov, ob soglasju pristojnih resorjev za okolje in kmetijstvo, vzpostaviti omejitve rabe na tem območju. Ena od možnosti je Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, s katero se začasno prepove ali omeji dejavnosti, posege ali ravnanja, ki neposredno slabšajo stanje habitatov zavarovane živalske vrste ali jo neposredno ogrožajo (odgovor Vlade RS).

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava