Skip to main content

Poslansko vprašanje o Naturi 2000 in drugem tiru

Poslanec Danijel Krivec je Vlado RS vprašal, ali gradnja drugega tira posega v Naturo 2000 - v katerih območjih in kateri dokumenti ta poseg omogočajo.

V odgovoru Vlada pojasnjuje, da državni prostorski načrt (DPN) za drugi tir železniške proge na odseku Divača Koper posega v območje Nature 2000, ki je pomembno za varstvo vrst in habitatnih tipov, predvsem za veliko uharico, primorskega koščaka, človeško ribico, drobnovratnika ter za habitatni tip jame, ki niso odprte za javnost. Omilitveni ukrepi za območje Nature so navedeni v Uredbi o DPN za  in v okoljevarstvenem soglasju (2014).

Zavod RS za varstvo narave je oktobra 2017 izdal mnenje o obveznosti izvedbe presoje vplivov na okolje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Mnenje je bilo na podlagi obrazložitev dopolnjeno 8. januarja 2018. Podana je ocena, da bodo ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so navedeni v Uredbi in Okoljevarstvenem soglasju možnosti negativnega vpliva na varovana območja in zgoraj navedene vrste in habitatne tipe ob širitvi servisnih cevi zmanjšane do te mere, da ni  treba izvesti presoje vplivov na okolje.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava