Skip to main content

Predlog Zakona o ohranjanju narave - uskladitve z Direktivo o habitatih

Vlada je na seji 6. februarja 2020 sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave in ga pošlje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

Sprememba Zakona o ohranjanju narave (ZON) se nanaša na uskladitve zakona s pravom Evropske unije, ki so posledica očitanega neskladnega prenosa in neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 6. in 16. člena Direktive o habitatih.

S spremembami 10. člena ZON, ki ureja izjeme pri uporabi zakona in s tem izjeme od Direktive o habitatih, se te izjeme opredelijo ustrezneje, bolj restriktivno ter v tesnejši navezavi na sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z jasno opredelitvijo, kdaj ta stanja prenehajo in z zahtevo, da pristojna služba za varstvo narave po njihovem prenehanju ugotovi vpliv izvajanja nujnih del in ukrepov na cilje ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot.

S predlaganimi spremembami 102. člena se odpravlja vsak dvom glede tega, da v postopku presoje sprejemljivosti v primeru določitve nadomestnih habitatov ti vedno predstavljajo izravnalni ukrep in gre v takem primeru za postopek prevlade javne koristi po četrtem odstavku 6. člena Direktive o habitatih. Obenem se tudi jasneje določa, da mora imeti vzpostavitev nadomestnega habitata enake naravovarstvene značilnosti kot nadomeščeni habitat in da mora to območje po vzpostavitvi dobiti enak pravni status kot nadomeščeno območje. Več.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava