Skip to main content

Program za kohezijska sredstva tudi za Naturo 2000

Evropska komisija je potrdila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Ministrstva bodo lahko že v prvem polletju leta 2015 objavila javne razpise za sredstva. Za »varstvo in izboljšanje biotske raznovrstnosti, varstvo narave in zeleno infrastrukturo« ter za »varstvo, obnovo in trajnostno izkoriščanje območij Natura 2000« bo namenjenih 40 milijonov EUR iz sklada ERDF.

Znaten del sredstev sklada ERDF bo namenjen doseganju cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst«

Prednostna naložba bo: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami.

Posebni cilj je izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst.

Izvajanje ukrepov bo prispevalo k doseganju naslednjih rezultatov:

 • Omrežje Natura 2000 zagotavlja izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih v slabem slabem stanju ohranjenosti in endemičnih vrst;
 • Zagotovitev zgledno urejenega ohranjanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000, ki so prednostna z vidika zgostitev več vrst in habitatnih tipov v neugodnem stanju ohranjenosti;
 • Razvita kakovostna interpretacija pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti za zagotavljanje ekosistemskih storitev za prednostna območja Nature 2000, na katerih je zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov zgledno urejeno, išče se sinergijo tudi z varstvom in interpretacijo kulturne dediščine.

Primeri ukrepov: ukrepi renaturacije, vzpostavitve koridorjev, zaustavitev negativnih trendov slabšanja stanja vrst in habitatnih tipov. S tovrstnimi ukrepi zelene infrastrukture bodo zagotovljene tudi ključne ekosistemske storitve. Pri izvajanju aktivnih ukrepov na območjih Natura 2000 bomo upoštevali Prednostni akcijski okvir in Program upravljanja območij Natura 2000 za 2014-2020. Na prednostnih Natura 2000 območjih želimo z aktivnimi ukrepi zagotoviti izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov.
Kot nadgradnjo izboljšanja stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov želimo razvijati tudi visokokakovostno in za obiskovalce privlačno interpretacijo pomena uspešnega ohranjanja biotske raznovrstnosti za zagotovitev ključnih ekosistemskih storitev. Pri interpretaciji pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti bodo podprti ukrepi za usmerjanje obiska na manj občutljiva območja in večjo ozaveščenost obiskovalcev in prebivalcev glede pomena območij Natura 2000 za Slovenijo. Na ta način bo dosežen demonstracijski učinek na druga podobna območja in s tem precejšen pozitiven vpliv na stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov. Pri teh ukrepih bomo iskali sinergije tudi s področjem varstva kulturne dediščine, turizma in kmetijstva.

Vlaganja bodo usmerjena na naslednja področja:

 • Vzpostavitev vzdrževanja dobrega naravovarstvenega stanja na prednostnih območjih Natura 2000 (npr. obnova ali vzdrževanje ekosistemov s ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti, obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst).
 • Za doseganje ciljev območij Natura 2000 bomo, kjer bo to upravičeno in relevantno, podprli tudi odkup ali vzpostavitev pogodbenega varstva ali skrbništva naravovarstveno pomembnih površin (skladno s pravili, ki urejajo upravičene stroške), na katerih bomo vzpostavili ustrezno upravljanje za doseganje naravovarstvenih ciljev ter zagotavljali ključne ekosistemske storitve (npr. zadrževanje voda, blaženje podnebnih sprememb, zagotavljanje pitne vode).
 • Vzpostavitev koridorjev za zagotovitev ugodnega stanja zavarovanih vrst (npr. zeleni mostovi, obnova mokrišč).
 • Zagotovitev kakovostne interpretacije zgledno urejenih naravovarstvenih površin, ki po potrebi vključuje tudi investicije v javno infrastrukturo za obisk, prednostno z obnovo obstoječih objektov in manjšimi gradbenimi projekti (npr. opazovališča, utrjene poti, informacije točke), s poudarkom na izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju narave, kulturne dediščine in krajine brez negativnih vplivov na doseganje naravovarstvenih ciljev ob zagotavljanju pogojev za trajnostno mobilnost obiskovalcev.

 

Območja: v okviru te prednostne naložbe bodo pripravljeni celoviti ukrepi, ki jih bomo izvajali na nacionalni in regionalni ravni. Sredstva bodo prednostno namenjena območjem, na katerih je največ vrst in habitatnih tipov v neugodnem stanju. Pri vzpostavitvi javne infrastrukture za interpretacijo ohranjanja biotske raznovrstnosti bodo imela prednost območja, kjer je možna sinergija z varstvom kulturne dediščine.

Ciljne skupine: Obiskovalci ohranjene narave (po statističnih podatkih 30 % prebivalstva EU) in kulturne dediščine, lokalne skupnosti in deležniki v
turizmu ter nanj vezanih dejavnostih (npr. lokalne pridelave hrane), lokalno prebivalstvo.

Upravičenci: upravljavci zavarovanih območij in območij Natura 2000, javni zavodi, občine, podjetja, nevladne organizacije, ministrstva, institucije
regionalnega razvoja.

Poleg opredeljenih horizontalnih načel, bodo imeli v okviru te prednostne naložbe pri izboru projektov prednost projekti, ki:

 • prispevajo k izboljšanju stanja ohranjenosti več vrst in habitatnih tipov v neugodnem stanju ohranjenosti in endemičnim vrstam;
 • ki imajo sinergijski učinek za področja ohranjanje narave, ohranjanja kulturne dediščine in javnega dostopa (npr. interpretacija pomena sočasnega ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine);
 • bodo na morebitnih odkupljenih naravnovarstveno vrednih zemljiščih vzpostavili primerno upravljanje, ki ustreza doseganju namena – varstvu narave in ohranjanju biodiverzitete;
 • v primerih zagotavljanja prostorov dajejo prednost obnovi obstoječih objektov, še posebej objektov kulturne dediščine pred novogradnjo;
 • se izvajajo na zavarovanih območjih, ki jih je zavarovala država, ob posebnem upoštevanju 10. člena Zakona o TNP;
 • so namenjene obnovi obstoječe javne infrastrukture za obisk območij varstva narave. V primeru novih posegov, bodo ti umeščeni izven pomembnejših oziroma ključnih delov habitatov in bodo, kjer je relevantno, zagotavljali preusmeritev obiskovalcev izven pomembnejših oziroma ključnih delov; prednostno se javne infrastrukture v varovanih območjih ne bo osvetljevalo, v nasprotnem primeru bodo uporabljeni viri, ki ne vplivajo negativno na zdravje ljudi ali na biotsko pestrost in bodo uporabljeni na način, da bo minimzirano svetlobno onesnaževanje.
  V primeru neposrednih potrditev projektov se upošteva seznam projektov nacionalnega pomena iz veljavnega Operativnega programa – programa upravljanja območij Natura 2000.

Obseg sredstev:

 • Varstvo in izboljšanje biotske raznovrstnosti, varstvo narave in zelena infrastruktura: cca 20 milj. EUR (manj razvite 12.294.575 EUR in bolj razvite 8.205.243 EUR)
 • Varstvo, obnova in trajnostno izkoriščanje območij Natura 2000: cca 20 milj. EUR (manj razvite 12.006.394 EUR in bolj razvite 8.012.796 EUR).

 

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava