Skip to main content

Projekt LIFE-IP NATURA.SI v praznični oddaji Dobro jutro

Vodja integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) Maja Cipot je zadnji teden preteklega leta gostovala v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija 1. V rubriki TuEU - moč javnosti, ki jo podpira Evropski parlament, sta se z voditeljico Mojco Mavec pogovarjali o Naturi 2000 v Sloveniji, poteku projekta LIFE-IP NATURA.SI in konkretnih akcijah, ki jih 15 partnerjev izvaja na treh pilotnih območjih po Sloveniji. Cipotova je predstavila tudi nekatere aktivnosti za leto 2022, med drugim tudi praznovanje 30. obletnice programa LIFE in Nature 2000 v Evropski uniji ter 18 let Nature 2000 v Sloveniji.

Celoten prispevek si lahko ogledate na tej povezavi.

V Sloveniji upravljamo Naturo 2000 s čim večjim vključevanjem in sodelovanjem organizacij z različnih področij – varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, ribištva in upravljanja voda. V aktivno izvajanje ukrepov se tako vključujejo urejevalci vodotokov, gozdarji, lovci, ribiči, upravljavci zavarovanih območij, načrtovalci prostora, kmetovalci, lastniki zemljišč in drugi zainteresirani deležniki. Lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč lahko vstopajo v različne ukrepe kmetijske in gozdarske politike (npr. kmetijsko-okoljska podnebna plačila, sredstva za gozdarske ukrepe iz Gozdnega sklada), kjer so jim na voljo finančna nadomestila za spremenjeno rabo zemljišč.

V projektu poteka priprava novega Programa upravljanja Nature 2000 (PUN) in priprava nacionalnega sistema monitoringa vrst, habitatnih tipov in območij. Poleg izboljšav na državni ravni partnerji v projektu izvajajo tudi konkretne akcije na terenu v treh pilotnih območjih: Štajerska, Slovenska Istra ter Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci. Med aktivnostmi v teh območjih so preprečevanje zaraščanja površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, obnovitev in vzdrževanje ugodnega stanja vodnih teles in druge.

Trenutno poteka 11 kohezijskih projektov za Naturo 2000 v Sloveniji

K ohranjanju in izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in življenjskih okolij prispevajo tudi številni projekti, sofinancirani s strani EU in Evropskega gospodarskega prostora. Med so projekti programa LIFE, kohezijske politike in čezmejnega sodelovanja Interreg. Trenutno deluje 11 kohezijskih projektov, ki potekajo po vsej Sloveniji za upravljanje Nature 2000. 

Poleg ohranjanja izboljšanja stanja ciljnih vrst in obnove življenjskih okolij vključujejo komunikacijske in izobraževalne aktivnosti, krepitev znanja, povezovanje, trajnostni razvoj zavarovanih območij in trajnostni turizem. V projektih za Naturo 2000 sodelujejo partnerji različnih sektorjev in tudi partnerji iz različnih držav. Med organizacijami nastopajo tako različna ministrstva, strokovne institucije, raziskovalne in izobraževalne ustanove, upravljavci zavarovanih območij, lokalne skupnosti, društva, krajevne skupnosti, regionalne razvojne agencije, podjetja, ribiške družine, lovske družine, lokalne turistične organizacije idr. Projekti za Naturo 2000 prinašajo v okolje nove priložnosti, znanje in nova zelena delovna mesta (v zadnjih 4 letih več kot 80 novih delovnih mest). Prispevajo k obnovam in ohranjanju življenjskih prostorov vrst ter življenjskih okolij, povezujejo in nadgrajujejo znanja in izkušnje ter predstavljajo priložnost za povezovanje s tujimi strokovnjaki in organizacijami. 

Multimedijski projekt TuEU – moč javnosti je namenjen ozaveščanju prebivalcev Slovenije o tem, kako EU spodbuja močan javni sektor in dinamičen zasebni sektor, sanacijo gospodarstva po epidemiji s projektnim črpanjem sredstev, sanacijo in reorganizacijo javnega sektorja, trajnostni razvoj posameznih držav, posebej pa še nerazvitega podeželja in preveč urbaniziranih predelov držav ter kulturno dejavnost in njeno dostopnost. Projekt TuEU – moč javnosti je multimedijski projekt RTV Slovenija o vlogi in pomenu Evropskega parlamenta ter o vplivu njegovega delovanja na vsakodnevno življenje prebivalk in prebivalcev Evropske unije. V poldrugo leto trajajočem projektu sodelujejo Televizija Slovenija, Radio Slovenija in Multimedijski center RTV Slovenija. Vsebine iz projekta TuEU – moč javnosti sofinancira Evropski parlament.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava