Skip to main content

Prvi izmed kohezijskih projektov za Naturo

Projekt Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« je prvi projekt, ki bo v obdobju do 2020 namenjen izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 in bo sofinanciran iz evropskih kohezijskih sredstev.

Območje izvajanja projekta se nahaja v območjih Natura 2000 Kras po Direktivi o pticah in po Direktivi o habitatih, kar deloma sovpada z zavarovanim območjem Regijskega parka Škocjanske jame. Na območju projekta so prepoznane grožnje in pritiski, ki imajo negativen vpliv na stanje ohranjenosti nekaterih Natura 2000 habitatnih tipov in vrst. Bistvo projekta je, da se te grožnje in pritiske odpravi oz. vsaj zmanjša njihov negativen vpliv ter s tem izboljša stanje ohranjenosti ciljnih vrst in habitatnih tipov. V ta namen bodo neposredno na terenu izvedeni številni naravovarstveni ukrepi na 114,83 hektarjih površin.

 

Ponorni del površinskega kanjona reke Reke z ruševinami gradu Školj - območje ruševin gradu bodo odkupili in vzpostavili mirno cono (foto: Arhiv PŠJ/Borut Lozej)

Na površinah odkupljenih v projektu bodo z namenom zmanjšanja negativnih posledic prisotnosti človeka vzpostavljene mirne cone. Z enakim namenom bodo s poostrenim nadzorom v naravi vzpostavljena območja strožjega varstva narave. Stanje velike uharice se bo izboljšalo z individualnim varstvom gnezdišč in z izolacijo srednje napetostnih daljnovodov. Elektrokucija na srednje napetostnih daljnovodih je namreč eden od najpogostejših vzrokov smrtnosti velike uharice na Krasu.

Velika uharica (foto: Tomaž Mihelič)

Krasu. Za varstvo travniških vrst, npr. hribskega škrjanca, vrtnega strnada, rjave cipe in habitatnih tipov bodo z lokalnimi kmeti sklenjene pogodbe o varstvu narave, v katerih se bodo kmetje zavezali k prilagojenemu načinu kmetovanja. Zgrajen bo kanalizacijski sistem za naselja Škocjan, Matavun in Betanjo, ki bo preprečil pronicanje komunalnih vod v podzemlje in s tem slabšanje stanja drobnovratnika. Očiščena bo Divaška jama, zaprta pa jama Polnilna peč. Z ureditvijo podcestnih prepustov bodo vzpostavljeni koridorji za hribskega urha in velikega pupka. Stanje teh dveh vrst se bo izboljšalo tudi z obnovo in vzdrževanjem kalov. Neposredne aktivnosti na terenu bodo podprte tudi z interpretacijskimi aktivnostmi, na primer z aplikacijo za prepoznavanje vrst ptic, z obnovo in nadgradnjo biološke zbirke Parka Škocjanske jame, z informacijskimi tablami.

   

V okviru projekta bodo odkupili 8,15 ha površin na območju udornic in soteske Reke ter tam vzpostavili mirne cone in območja strožjega varstva. Na ta način bomo preprečili neustrezne rabe, nenadzorovane obiske, vznemirjanje in druge negativne vplive, ki bi jih lahko prinesla prisotnost človeka (foto: Arhiv PŠJ / Borut Lozej)

Projekt vodi Javni zavod Park Škocjanske jame, projektni partnerji pa so Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Elektro Primorska, d.d., Občina Divača in Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Vrednost projekta znaša 2.973.376 €, od tega bo projekt iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prejel 2.378.701 €. Razliko do polne vrednosti projekta bo prispevala Republika Slovenija.

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).

Več:Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava