Skip to main content

Rak koščak: kako mu kaže in kako ukrepati?

Strokovnjaki, ki so spremljali stanje raka koščaka v zadnjih treh letih, ugotavljajo, da tako populacija kot razširjenost koščaka v Sloveniji zelo verjetno upada v njegovem osrednjem območju razširjenosti. Vrsta je lokalno celo v velikem upadu oziroma je izginila.

Ocenjujejo, da gre verjetno za različne lokalne vplive z neredko kumulativnim učinkom, saj so izginotja in upadajoče populacije točkovno razporejene. Kot možen lokalni razlog negativnih vplivov lahko predvidevamo okužbo z račjo kugo, prisotnost tujerodnih vrst rakov, kratkoročno (1–2 leti) vzdrževanje populacij plenilskih rib nad dolgoročno naravno nosilno kapaciteto ter številne druge zelo raznolike posege v potoke in prispevna območja. Izginotje na najbolj spodnjih točkah monitoringa kaže tudi na splošno poslabšanje kvalitete vode v prispevnem območju. Za natančno razlago dogajanja v populacijah rakov bo v naslednjih letih nujno vzpostaviti monitoring prisotnosti in širjenja račje kuge.

Predlagali so tudi vrsto varstvenih ukrepov:

  • takojšnja prepoved prenašanja in naseljevanja vseh vrst potočnih rakov,
  • na vseh območjih Natura 2000, v katerih je koščak kvalifikacijska vrsta, naj se na območju pojavljanja koščaka priobalna zemljišča določijo v pasu 15 metrov, tudi na vodah 2. reda (Zakon o vodah, 14. člen),
  • priprava akcijskega načrta z analizo možnih groženj, načrtom akcij ozaveščanja, načrtom ravnanja v primeru izbruha račje kuge,
  • izven območja naravne razširjenosti se jelševca obravnava tudi po Pravilniku o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila.

Glede tujerodnih vrst so predlagali:

  • prepoved uvoza živih potočnih rakov iz družin Astacidae, Cambaridae in Parastacidae, pri katerih obstaja potencial preživetja v slovenskih vodah, za ostale tropske (akvarijske) vrste pa je nujno predhodno testiranje za račjo kugo,
  • sprejem predpisa, ki bo urejal postopke odstranjevanja tujerodnih vrst potočnih rakov iz narave,
  • pričetek izvajanja eradikacije vzpostavljenih populacij tujerodnih vrst potočnih rakov in priprava strategije urgentnega ukrepanja ob odkritju novih populacijski zametkov,
  • vzpostavitev monitoringa domorodnega jelševca in tujerodnih vrst potočnih rakov, ki zajema tudi sistem zgodnjega odkrivanja,
  • izvedba raziskave razširjenosti povzročitelja račje kuge v Sloveniji in vzpostavitev monitoringa račje kuge s pripravo ukrepov za omejevanje njenega širjenja ter
  • vzpostavitev protokolov ravnanja ob poginih potočnih rakov z sistemom urgentnega ukrepanja.

Več:

kartografski prikaz stanja populacije raka koščaka

Ocena trenda stanja populacij na mestih populacijskega monitoringa koščaka (Austropotamobius
torrentium) (Karta: CKFF).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava