Skip to main content

Spremenjena uredba o Naturi 2000

V Uradnem listu RS št. 3/2014 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

S spremembo uredbe je Vlada RS v 8. člen uredbe dodala dva nova odstavka, ki se nanašata na obveznosti v zvezi s presojami sprejemljivosti. Ta odstavka  sta bila v zadnji noveli uredbe (2013) vključena med prehodne določbe. Vendar je bilo kasneje ugotovljeno, da gre za določbe, ki urejajo potek presoj sprejemljivosti za vse primere in ne le za prehodno obdobje.

Besedilo obeh odstavkov je vsebinsko enako prejšnjemu besedilu, razen dopolnitve prvega odstavka, ki se nanaša na obveznost presoje sprejemljivosti tistih posegov v naravo, ko gre za posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno s predpisi o varstvu okolja.

Ker že Zakon o ohranjanju narave v drugem odstavku 101.d člena, določa da je presojo tistih posegov v naravo, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti ne glede na to, če je bila presoja sprejemljivosti posegov v naravo že izvedena v okviru presoje sprejemljivosti planov, tudi ta dodatna določba ne pomeni spremembe veljavne ureditve.

Uredba se nanaša na prenos pravnih aktov Evropske unije. Z uredbo se prenašajo ne v celoti izpolnjene zahteve člena 6(3). S tem so izpolnjeni pogoji za zaprtje zadeve 2013/2051 (oz. EU Pilota 2668/11), ki se nanaša na domnevno izključitev strnjeno poseljenih območij znotraj Nature 2000 iz obveznosti presoje sprejemljivosti načrtov in posegov po členu 6(3) Direktive o habitatih.

Več:

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava