Skip to main content

Strategija za risa

Vlada RS je na seji 12. maja 2016 sprejela Strategijo ohranjanja in trajnostnega upravljanja navadnega risa (Lynx lynx) v Sloveniji 2016 – 2026.

Ris sodi med zavarovane vrste, katere je Republika Slovenija po Direktivi o habitatih dolžna ohranjati ali doseči ugodno stanje ohranjenosti (navadni ris). Pregled stanja risov po Evropi je pokazal, da je dinarsko-jugovzhodnoalpska populacija risa, ki ji pripadajo tudi risi v Sloveniji, med najbolj ogroženimi v Evropi. Trenutno stanje populacije risa v Sloveniji je zaskrbljujoče, saj je velikost populacije risov v Sloveniji ocenjena na do 15 osebkov. Brez intenzivnih varstvenih ukrepov vrsti pri nas grozi ponovno izumrtje, zlasti zaradi posledic parjenja v sorodstvu.

Namen Strategije ohranjanja in trajnostnega upravljanja navadnega risa v Sloveniji je opredeliti pravni, organizacijski in vsebinski okvir ukrepov za vzpostavitev in dolgoročno ohranjanje ugodnega stanja populacije risa v Sloveniji. Strategija opredeljuje cilje ter smernice po posameznih področjih, s katerimi bo mogoče zagotoviti ohranitev risa in trajnostno upravljanje z njim.
 
V podporo doselitvi risov in poznejšemu upravljanju populacije je pripravljena prijava za projekt LIFE, ki bo celovito in kompleksno reševal problematiko, povezano s populacijo risa v Sloveniji. Projekt, v kolikor bo potrjen, predvideva začetek izvajanja v letu 2018, potekal pa bo šest let in pol. Ocenjena vrednost projekta je šest milijonov evrov, od tega bo namenjeno iz programa LIFE 3,6 milj. EUR, Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo 1,8 milj. EUR (razporejeno na ves čas trajanja projekta), okoli 600.000,00 EUR pa  znaša lastna udeležba izvajalcev projekta.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava