Skip to main content

Svet in Evropski parlament sta dosegla soglasje glede finančnega instrumenta LIFE+

Spravni odbor je 27. marca 2007 sprejel kompromisni predlog besedila in s tem končal spravni postopek za sprejem Uredbe LIFE+. Uredba bo po formalnih potrditvah na zasedanjih obeh teles predvidoma objavljena do poletja, razpis za zbiranje projektnih predlogov pa naj bi Evropska Komisija objavila do konca leta 2007.

LIFE+ je finančni instrument za okolje t.i. Nove finančne perspektive 2007-2013, namenjen implementaciji okoljske politike in podpira vse cilje 6. okoljskega akcijskega programa Skupnosti in sicer, doseganje boljše kakovosti okolja in zdravja prebivalstva, podnebne spremembe, varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zaustavitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti, boljše upravljanje z naravnimi viri in odpadki, vzpodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje ter razvoj strateških pristopov k razvoju politike, izvajanja in integracije, vključno z izboljšanjem okoljskega vodenja in osveščanja.

Vsebinsko in tehnično je LIFE+ razdeljen na tri sklope:

  • Narava in biotska raznovrstnost,
  • Implementacija okoljske politike in izboljšanje vodenja ter
  • Okoljsko informiranje in komuniciranje.

Prvima dvema sklopoma je namenjenih 78% sredstev, za katera se bodo potegovale države članice preko programov in javnih razpisov. Tretji sklop pa je integracija manjših, razdrobljenih programov iz predhodnega programskega obdobja s katerim bo Komisija upravljala neposredno in samostojno.

Osnutek Uredbe je Komisija sprejela konec leta 2004 in ga poslala v sprejem Svetu in Evropskemu parlamentu (EP). Postopek je tekel do oktobra 2006, ko je EP v drugem branju sprejel 31 amandmajev, kjer je kot bistveno novost predlagal centralno direktno upravljanje s sredstvi LIFE+. To je bilo v nasprotju s predlogom Komisije, s katerim je soglašal tudi Svet, to je direktna dodelitev sredstev državam članicam.

Z novim nepričakovanim predlogom EP se države niso strinjale, kar je zahtevalo pripravo kompromisnega paketa, ki bi upošteval pristop Parlamenta, kljub temu pa upošteval stališča držav članic. Sledil je pol leta trajajoč intezivni in naporni spravni postopek, ki se je zaključil 27. marca s sprejemom kompromisnega predloga Uredbe o LIFE+.

S sprejetim kompromisnim paketom je zadovoljen EP, saj je s centraliziranim upravljanjem sredstev ohranil »nadnacionalnost« okoljske politike in še povečal pomen evropske dodane vrednosti, enega najmočnejših kriterijev za dodeljevanje LIFE sredstev. Zagotovil je najmanj 50% delež sredstev, ki bodo namenjena nacionalnim projektom s področja biotske raznovrstnosti.

Pri izboru projektov pa mora Komisija nameniti vsaj 15% sredstev projektom z transnacionalnimi vsebinami. Zadovoljne pa so tudi države članice, saj bo sprejetje Uredbe končno omogočilo črpanje sredstev. Celotna sredstva za LIFE+ so večja za 40 milj. EUR (skupno cca. 1900 milj. EUR za obdobje 2007-2013). Metodologija, s katero bo komisija izbirala projekte, bo sprejeta preko komitologije, države pa bodo lahko predložile nacionalne prioritete, ki jih bo Komisija upoštevala pri izboru projektov.

Tudi Slovenija je z rezultatom lahko zadovoljna, saj je Svet v pogajanjih uspel ohraniti praktično vse predloge, katere je podpirala tudi Slovenija in je tako v večmesečni razpravi skupaj z drugimi državami članicami prispevala k vrsti kompromisnih rešitev. Poleg že omenjenega smo zadovoljni tudi z ohranitvijo deleža sredstev, znotraj katerega se bodo zbirali projekti, ki jih bo predlagala posamezna država.

Sloveniji je po kriterijih LIFE+ namenjenih okrog 4,5 milj. EUR za leto 2007 , proti koncu finančne perspektive 2007-13 pa okrog 5,5 milj. EUR. Ta sredstva pa bo lahko pridobila s prijavo dobrih projektov, ki jih bo izbrala Komisija.

Kontaktna oseba za LIFE+ za področje narave: mag. Julijana Lebez Lozej.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava