Skip to main content

Tretja odobritev evropskih sredstev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov Nature 2000 v Vipavski dolini

Projekt Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini »VIPava« bo prejel finančno podporo Evropske unije. Vrednost projekta znaša 3,3 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.

Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območjih Dolina Vipave in Vipavski rob. Z različnimi ukrepi se bo izboljšalo stanje življenjskega prostora evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na 187 hektarjih površine.

 Foto: Kaja Pliberšek

V okviru projekta se bo za dvoživke (laško žabo, velikega pupka in hribskega urha) in močvirskega krešiča vzpostavilo pretočnost rokava reke Vipave pri kraju Brje. Poleg tega se bo za navedene vrste ob rokavu uredilo kale. Za vidro bodo izkopani trenutno zasuti rokavi reke Vipave pri kraju Dolenje, vzpostavljen bo stalni pretok vode skozi Novakovo mlinščico, prehodnost pa bo za vidro vzpostavljena s preureditvijo enostopenjskih pregrad v kaskadne drče.

 Foto: Kaja Pliberšek

Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst želv bo izvedeno za izboljšanje stanja ohranjenosti močvirske sklednice. Ob reki Vipavi bo hkrati poskrbljeno za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin na obrežju reke in za zasaditev avtohtone obrežne vegetacije.

 Foto: Nastja Pajk

Na Ajdovskem polju bodo za črnočelega srakoperja postavljene lovne preže ter zasajene mejice in cvetni pasovi.                                                                                         

 Foto Mitja Denac

Lesna vegetacija bo za hribskega škrjanca očiščena na trenutno se zaraščajočih površinah na obrobju Trnovskega gozda. Na robu gozda Panovec bodo z odstranitvijo zarasti, zasaditvijo strašnice in s prilagojeno košnjo vzpostavljeni močvirski travniki primerni za metulja strašničnega mravljiščarja.

 Foto: Matjaž Jež

S polaganjem odmrle lesne mase v gozdovih bo izboljšan habitat za ličinke rogača.

Za podporo konkretnim naravovarstvenim ukrepom bo urejena učna pot ob reki Vipavi, in sicer na način, da bo obiskovalce preusmerila iz najbolj obremenjenih in občutljivih območji Vipavske doline. Obiskovalcem bo na voljo tudi interpretacija o pomenu omrežja Natura 2000.

Vodilni partner projekta je Zavod za ribištvo Slovenije. Drugi partnerji v projektu so Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Direkcija Republike Slovenije za vode, mestna občina Nova gorica ter občini Ajdovščina in Miren-Kostanjevica.

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020). Gre za tretjo odobritev finančnega prispevka iz prednostne naložbe 6.2 Varovanje in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami. Do zdaj je bilo na tej prednostni naložbi odobrenih 20 % razpoložljivih sredstev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava