Skip to main content

Trije novi nevladni projekti, tudi v podporo Naturi 2000

Ministrstvo za okolje in prostor sofinancira projekte nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017. Na področju ohranjanja narave je letošnji razpis zajel projekte na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti, zlasti preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, in zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti na podlagi Programa  upravljanja območij NATURA 2000 za obdobje 2015-2020. Prednost so imeli projekti, ki so vsebovali izvedbo aktivnosti s konkretnimi merljivimi rezultati in učinki na naravovarstvene cilje, ob spremljajoči izvedbi aktivnosti informiranja, ozaveščanja, promocije in sodelovanja javnosti.

Za sofinanciranje so izbrali tri projekte:

Ribiči, Ujemite naravo! je projekt Ribiške zveze Slovenije. Namenjen je ohranjanju narave, in sicer tako preprečevanju in obvladovanju invazivnih tujerodnih vrst, kot pridobivanju informacij o redkih in ogroženih vrstah v celinskih vodah. Sodelujejo številni deležniki, saj naslavlja člane Ribiške zveze Slovenije, odprt pa je tudi za druge uporabnike. Izdelali bodo novo orodje, ki ga bodo uporabljali v okviru ti. ljudske znanosti (Citizen science), z namenom vključevanja širše javnosti v pridobivanje podatkov iz narave. Predvideli so tudi široko komunikacijo o projektu in njegovih izsledkih.

Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste je projekt Herpetološkega društva – Societas herpetologica slovenica. Projekt je namenjen tako preprečevanju in obvladovanju invazivnih tujerodnih vrst, kot pridobivanju informacij o redkih in ogroženih vrstah. V njem sodelujejo različna strokovna društva, ki delujejo na področju različnih taksonomskih skupin, ki so ogrožene in zahtevajo veliko naravovarstvenih naporov. Nadaljevali bodo uporabo neposrednih komunikacijskih tehnologij, kot je primer Kačofona. V projekt bo vključeno veliko različnih deležnikov. Uvajajo tudi za Slovenijo nov način  spremljanja pritiskov na dvoživke.

Raznoživost pod vidrino streho na Goričkem je projekt Lutre, Inštituta za ohranjanje naravne dediščine. Poleg osveščanja so predvidene tudi konkretne naravovarstvene aktivnosti na terenu, ki bodo prispevale k obvladovanju invazivnih tujerodnih vrst in ciljev Operativnega programa upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji 2015-2020. V projektu je vključeno sodelovanje z lokalno občino in upravljavcem zavarovanega območja. V okviru projekta bodo pridobili podatke o vrstah Natura 2000 ter širili informacije o pomenu ohranjanja narave med šolsko populacijo in lokalnimi prebivalci ter tudi širšo publiko.

 

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava