Skip to main content

Uredba o Naturi 2000 se spreminja

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Vabijo vas k oddaji pripomb in predlogov do četrtka, 19. decembra 2013.

S predlagano spremembo uredbe so v 8. člen uredbe dodali dva nova odstavka, ki se nanašata na obveznosti v zvezi s presojami sprejemljivosti, ki sta bila v zadnji noveli uredbe vključena med prehodne določbe. Vendar so kasneje ugotovili, da gre za določbe, ki urejajo potek presoj sprejemljivosti za vse primere in ne le za prehodno obdobje.

Besedilo obeh odstavkov je vsebinsko enako obstoječemu besedilu, razen dopolnitve prvega odstavka, ki se nanaša na obveznost presoje sprejemljivosti tistih posegov v naravo, ko gre za posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno s predpisi o varstvu okolja. Ker že Zakon o ohranjanju narave v drugem odstavku 101.d člena določa , da je presojo tistih posegov v naravo, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti ne glede na to, če je bila presoja sprejemljivosti posegov v naravo že izvedena v okviru presoje sprejemljivosti planov, tudi ta dodatna določba ne pomeni spremembe veljavne ureditve.

S predlagano spremembo uredbe so izpolnjeni pogoji, da bi Evropska komisija zaključila postopek št. 2013/2051 (oz. EU Pilota 2668/11), ki se nanaša na domnevno izključitev strnjeno poseljenih območij znotraj Nature 2000 iz obveznosti presoje sprejemljivosti načrtov in posegov po členu 6(3) Direktive o habitatih.

Več o postopkih pred Evropsko komisijo in sodiščem: Postopek ugotavljanja zakonitosti - predsodni postopek.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava