Skip to main content

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah usklajena z Direktivo o pticah

 

Vlada RS je 17. oktobra 2019 sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, s katero se usklajuje tudi besedilo Uredbe z Direktivo o pticah. Sprememba je posledica obrazloženega mnenja Evropske komisije z dne 26.7.2019 zaradi neustreznega prenosa prvega odstavka 9. člena Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (v nadaljnjem besedilu: Direktiva o pticah).

Evropska komisijanamreč meni, da je seznam razlogov za odstopanje v 7. členu uredbe daljši od seznama razlogov iz prvega odstavka 9. člena Direktive o pticah, zato zagotavlja širšo možnost odstopanj od varstva, kot je predvidena v tej direktivi. Direktiva o pticah zlasti ne predvideva odstopanj za preprečevanje resne škode na drugem premoženju. Poleg tega Direktiva o pticah ne predvideva odstopanj iz socialnih in gospodarskih razlogov prevladujočega javnega interesa, razen tistih, ki so v interesu zdravja in varstva ljudi. Evropska komisija meni, da ker ni razlikovanja med varstvenimi režimi in odstopanji za vrste ptic, ki so zavarovane z Direktivo o pticah, ter za druge živalske vrste, ki so zavarovane z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (v nadaljnjem besedilu: Direktiva o habitatih), prenos določb 9. člena Direktive o pticah ni pravilen.

Evropska komisija je pozvala Vlado Republike Slovenije, naj v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije v dveh mesecih sprejme ukrepe, potrebne za uskladitev z obrazloženim mnenjem.

Čeprav to ni del obrazloženega mnenja Evropske komisije, je v izogib bodočim očitkom kršitve zaradi večje skladnosti z Direktivo o habitatih predlagan tudi bolj dosleden prenos pri izjemi iz sedme alineje prvega odstavka 7. člena uredbe, tako da se predvideva odstopanje za selektivni odvzem »nekaterih« živali, kot to izrecno zahteva Direktiva o habitatih.

Več:

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava