Skip to main content

V treh območjih Nature 2000 na Štajerskem priprave na ukrepe na vodah

Direkcija RS za vode kot partner v projektu LIFE-IP NATURA.SI skrbi za načrtovanje in izvedbo revitalizacijskih del na vodah na območju Štajerske, in sicer na treh pilotnih območjih: Volčeke (SI3000213), Dravinja s pritoki (SI3000306) in Ličenca pri Poljčanah (SI3000214). Z vidika doseganja trajnostnega urejanja voda DRSV medsektorsko usklajuje cilje in na podlagi tega v sodelovanju s partnerji načrtuje ukrepe. Predloge za ukrepe pripravlja skupaj s partnerji s področja varstva narave, kmetijstva in gozdarstva. Vsi ukrepi pa povezujejo zmanjševanje poplavne ogroženosti, doseganje dobrega stanja voda in doseganje ugodnega stanja habitatov. 

Na podlagi stanja v naravi – posameznih vrst in njihovih življenjskih okolij – so na DRSV oblikovali 20 predlogov za revitalizacijske ukrepe. Predloge so oblikovali na podlagi podatkov, ki so jih zbrali partnerji LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji in preverjanja stanja na terenu v sodelovanju s pristojnimi koncesionarji za urejanje vodotokov. 

Konkretni revitalizacijski ukrepi vključujejo odkupe zemljišč, sonaravne ureditve in odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst rastlin. Z vidika pridobivanja retenzijskih površin, vzpostavitve poplavnih struktur in sonaravnih ureditev predlagani ukrepi predstavljajo pozitiven doprinos k zmanjševanju poplavne ogroženosti in preprečevanju poslabšanja stanja voda.  

Strokovnjaki Direkcije RS za vode so revitalizacijske ukrepe predstavili partnerjem projekta na drugi delavnici za ukrepe na vodah. Prva delavnica je bila namenjena predvsem seznanjanju s stanjem vrst in habitatnih tipov ter potrebami za varstvo narave, kar je osnova za oblikovanje ukrepov. Na drugi delavnici so strokovnjaki za varstvo narave predvsem presojali ukrepe z vidika ohranjenosti ciljnih vrst, stanja voda in vodnega režima. Vsak od partnerjev je pojasnil potrebe in ocenil učinkovitost, ki jih ukrepi predstavljajo za izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov. 

Kot najbolj učinkovitih in potrebnih za izvedbo je bilo na delavnici dogovorjenih 14 ukrepov. Na drugem srečanju pa so se partnerji dogovorili, da bodo izvedli še dodatne presoje ter tako zagotovili najvišjo možno učinkovitost tako pri porabi sredstev kot tudi pri doseganju učinkovitosti. 

Partnerji bodo pripravili strokovne usmeritve za načrtovanje ukrepov glede na potrebe ciljnih vrst in obstoječe razmere v vodotokih. Le s skupnim načrtovanjem ukrepov in z vključevanjem vseh sektorjev v začetno fazo načrtovanja bodo lahko oblikovali take ukrepe, ki v največji možni meri povezujejo cilje upravljanja voda in varstva narave.
 

vode na pilotnem območju Štajerska

Terenski ogled, pilotno območje Štajerska (foto: Arhiv DRSV). 

udeleženci delavnice vode Štajerske

Udeleženci delavnice za ukrepe na vodah Štajerske (foto: Arhiv DRSV).

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava