Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

O Naturi 2000Natura 2000 v Sloveniji

Natura 2000 v Sloveniji

Zemljevid območij Natura 2000 v Sloveniji

Določenih je 355 območij, od tega jih je 324 določenih na podlagi direktive o habitatih in 31 na podlagi direktive o pticah.

Območja so določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (neuradno prečiščeno besedilo - 2016).

Evropska komisija je 3. decembra 2014 potrdila slovenski predlog območij. Odločitev o posodobitvi seznama območij v alpski biogeografski regiji in v celinski biogeografski regiji je Komisija objavila 23. januarja 2015 v Uradnem listu EU.

Evropska komisija je nato na bilateralnem srečanju  (ti. biogeografskem seminarju) junija 2014 strokovno preverila stanje izpolnjenosti obveznosti Direktive o habitatih glede vzpostavljenega območja Natura 2000 v Sloveniji. Zaključki so pokazali bistven napredek in še nekaj pomanjkljivosti, ki jih je Slovenija odpravila s spremembo Uredbe (Vlada jo je sprejela 16. marca 2016), ki jo je Evropska komisija potrdila 12. decembra 2017 z izvedbenim sklepom komisije za celinsko in alpsko biogeografsko regijo.

Skupna površina v območjih Nature 2000 je 7.681km2, od tega 7.675,5 km2 na kopnem in 5,5 km2 na morju (ZRSVN, 2018). 

Območja zajemajo 37,46 odstotkov površine Slovenije. Območja se pretežno prekrivajo, saj je več kot polovica površin, predlaganih na podlagi direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po direktivi o pticah.

Gozdovi pokrivajo 71 odstotkov površine območij Natura 2000, nad gozdno mejo je 5 odstotkov, kmetijskih zemljišč in zemljišč v zaraščanju je 23 odstotkov, voda je en odstotek, pozidanega pa je dva odstotka površine.

V zavarovanih območij (Triglavskem narodnem parku, regijskih in krajinskih parkih ter rezervatih in naravnih spomenikih) je 29 odstotkov površine območij Natura 2000.

Primerjava območij Natura 2000 v Sloveniji med leti 2004, 2013 in 2016

 

Po demografski oceni je evidentiranih na območjih Natura 2000 okoli 128.000 prebivalcev (ZRSVN, 2013).

 

Območja Natura 2000 po Direktivi o pticah (2016):

 

 

Območja Nature 2000 po obvezah iz Direktive o habitatih (2016):

 

Število vrst in habitatnih tipov (2016):

  • Število vrst – Direktiva o habitatih: 114
  • Število habitatnih tipov – Direktiva o habitatih: 60
  • Število vrst – Direktiva o pticah: 119.

Vir: ZRSVN, 2018

 

Operativni program - Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020

Operativni program - Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020 je sprejela Vlada RS aprila 2015 (Sklep Vlade) in spremenila marca 2016 (Sklep Vlade).

 

Grafična pregleda:

Vse grafične podlage, ki so na Atlasu okolja, so dostopne tudi v *shp formatu, in sicer na Geoportalu Agencije RS za okolje.

Dostop do drugih podatkov:

 

 

 

Zgodovinski pregled vzpostavljanja omrežja

Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 so nastajala od leta 2001 dalje. Prva je bila izdelana študija Razširjenost evropsko pomembnih vrst (Boris Kryštufek idr., Prirodoslovni muzej Slovenije), ki so ji sledile študije za posamezne taksonomske skupine in habitatne tipe. Določena je bila metoda opredeljevanja potencialnih območij po direktivi o habitatih.

Vlada Republike Slovenije je 29. aprila 2004 določila območja Natura 2000 v Sloveniji z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).

Na podlagi Alpskega biogeografskega seminarja, ki je bil maja 2005 (Zaključki, pdf, 235 KB), in Celinskega biogeografskega seminarja, ki je bil aprila 2006 (Zaključki, pdf, 192 KB), je nato Evropska komisija 13. novembra 2007 potrdila slovenski predlogi območij v celinski biogeografski regiji. Odločitev (Decission) je Komisija objavila 15. januarja 2008 v Uradnem listu EU. Januarja 2008 pa je Komisija potrdila dopolnjeni seznam območij Natura 2000 v alpski regiji.  Svojo odločitev je Komisija uradno objavila 19. marca 2008 (L77/106). S tem so bila vsa potencialna območja Natura 2000 v Sloveniji (pSCI) potrjena s strani Evropske komisije (SCI). 

Spremembe omrežja Natura 2000 je Vlada RS določila 19. aprila 2013 z Uredbo, ki je bila nato spremenjena januarja 2014 (Uredba). Pred tem je sprejela Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Nature 2000 in določitev razvojnih ukrepov (2013) - v pdf obliki, 56 strani, priloge (zip).

Zemljevid sprememb Nature 2000 2004-2013 (dodano, odvzeto, nespremenjeno), pripravil Zavod RS za varstvo narave

 

Število vrst in habitatnih tipov Uredba 2004 Uredba 2013
Število vrst – Direktiva o habitatih 109114
Število habitatnih tipov – Direktiva o habitatih 5760
Število vrst – Direktiva o pticah* 103122

* V to število niso zajete ujede in vodne ptice, ki se v uredbi ne navajajo poimensko, temveč le kot skupina. Cela skupina je zabeležena kot ena vrsta. Vir: ZRSVN, 2013

Več o spremembah Nature 2000 v letu 2013.

 

Zgodovinski pregled programov upravljanja:

Prvi program upravljanja območij Natura 2000 je sprejela Vlada RS oktobra 2007: Operativni program - Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013, priloga 4.2

 

Dostop do drugih podatkov (2004):

 

 


Na vrh