Natisni stran

Območja v Sloveniji

Uradni podatki o območjih so v prilogi k uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2016. Grafične prikaze območij si lahko ogledate na Naravovarstvenem atlasu Zavoda RS za varstvo narave, v zavihku Natura 2000. Standardni obrazci Natura 2000 za posamezno območje so objavljeni na Pregledovalniku Natura 2000 (Natura 2000 Viewer) Evropske okojske agencije, v angleškem jeziku.

Planinsko polje

Koda: SI5000016
 
Koda območja po Direktivi o pticah (SPA): SI5xxxxx; Koda območja po Habitatni direktivi (pSCI): SI3xxxxxx

Alp: X

Cel:

Površ¡ina: 1.080 ha ha

Razširjenost

Izredno slikovito Planinsko polje je še enden izmed IBA-jev v Sloveniji, ki jim mednarodni ornitološki pomen daje predvsem globalno ogrožen kosec Crex crex. Značilnost tega območja je, da so kosci razporejeni bolj ali manj enakomerno po travnikih celotnega polja.

Zanje so naj-pomembnejše razne vlažne kotanje oziroma depresije, ki se kosijo pozno ali pa sploh ne. Velik pomen ima Planinsko polje tudi za nekatere druge travniške vrste ptic. Tukaj je bilo eno od zadnjih znanih gnezdišč kozice Gallinago gallinago v Sloveniji. Po opravljenih melioracijah na predelu Planinskega polja, kjer je gnezdila kozica, so se razmere za to vrsto bistveno poslabšale.

(vir: L. Božič: Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2)

Ocena ogroženosti

Največja nevarnost, ki preti vlažnim travnikom na Planinskem polju so razni melioracijski in regulacijski ukrepi. Opuščanje košnje na nedonosnih parcelah vodi v zaraščanje travnikov.

Združbe šašja, ki so razvite na najbolj mokrih tleh, kmetje občasno požigajo. Travniške ptice na Planinskem polju ogroža tudi neusmerjen turizem in druge oblike rekreacije.

(vir: L. Božič: Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2)


VRSTE
HABITATNI TIPI

    Na vrh