Skip to main content

Drava – NATURA 2000, reka prihodnosti; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave - zaDravo (ESRR)

Namen projekta zaDravo je izboljšanje nekaterih habitatnih tipov in vrst (kačji potočnik, veliki pupek, hribski urh močvirska sklednica, bober, vidra in drugi) na območju Natura 2000. Posebno pozornost bodo projektni partnerji namenili tudi nadgradnji izobraževalno–interpretacijskih vsebin z namenom ozaveščanja o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in kulturne dediščine.

Projekt nadaljuje in nadgrajuje aktivnosti in dobre prakse projektov TRUD (Trajnostno upravljanje območja reke Drave), SEE River (Sustainable Integrated Management of International River Corridors in SEE Countries), LIVEDRAVA (Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji).

Projektne aktivnosti so povezane s komplementarnim projektom obnove gradu Borl, in sicer interpretacijskimi vsebinami.

Obdobje trajanja projekta: 01. 06. 2019 do 31.03.2023

Za nekaj manj kot 6,2 milijona evrov vreden projekt bo ESRR prispeval 4,9 milijona evrov.  

Prijavitelj projekta: Mariborska razvojna agencija / Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor. Partnerji: Mariborska razvojna agencija / Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor, Zavod RS za varstvo narave, Direkcija RS za vode, Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Občina Duplek, Občina Središče ob Dravi, Občina Starše.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava