Skip to main content

Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja »PoLjuba« (ESRR)

Projekt Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja »PoLjuba« bo prejel finančno podporo Evropske unije. Cilj projekta je izboljšati stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območju Ljubljansko barje. Z različnimi ukrepi bodo neposredno izboljšali stanje naravnega okolja in revitalizirali kulturno krajino na 126 hektarjih površine. Vrednost projekta znaša skoraj 4,13 milijona evrov, od tega bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.

 

    Foto: Bojan Erhatič

S projektnimi aktivnostmi bodo na Ljubljanskem barju izboljšali stanje treh habitatnih tipov (HT 6410 -Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.), HT 6510 – Nižinski ekstenzivno gojeni travniki in HT 7230 – Bazična nizka barja) in osmih vrst (strašničin mravljiščar, barjanski okarček, močvirska sklednica, Loeselova grezovka, koščični škratec, kosec, hribski urh in puščavnik). Stanje teh vrst se je zaradi različnih antropogenih dejavnikov, predvsem zaradi intenziviranja kmetijstva in spreminjanja hidroloških razmer, slabšalo.

Da bi uveljavili obravnavanim vrstam in habitatnim tipom primerno kmetovanje, bodo odkupili kritična zemljišča oziroma bo na teh zemljiščih sklenili pogodbeno varstvo ali skrbništvo. Primerno kmetovanje bodo na teh površinah izvajalo z ustreznim časom in intenziteto košnje, s prepovedjo gnojenja, naselitvijo avtohtonih vrst itd. Sočasno z izvajanjem primernega kmetovanja bodo odstranjevali tudi invazivne tujerodne vrste.

Velik poudarek v projektu bo tudi na vzpostavitvi naravne barjanske hidrologije. Za močvirsko sklednico in hribskega urha bodo narejena manjša stoječa vodna telesa, za koščičnega škratca pa obnovljeni jarki. Za puščavnika bodo odkupljena habitatna drevesa. Za namene interpretacije vsebin projekta bodo vzpostavili novo krožno pot na območju Rakove Jelše.

Vodilni partner projekta je Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje. Drugi partnerji v projektu so Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020). Do zdaj je bilo na tej prednostni naložbi odobrenih šest projektov v skupni višini  tretjine razpoložljivih sredstev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava