Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 114 / november 2010

SLOVENIJA

Posvet Natura 2000 in kmetijstvo

Zavod RS za varstvo narave je 17. novembra organiziral posvet o Naturi 2000 in kmetijstvu. V bogatem programu je 11 predavateljev predstavilo sistem in praktične izkušnje z izvajanjem kmetijsko okoljskih plačil, in sicer z vidika doseganja ciljev ohranjanja vrst in habitatov in tudi z vidika kmeta. Udeleženci so spoznali tudi izkušnje iz Avstrije in Italije ter poglede Evropske komisije. Predstavitve.

Ob Muri tudi o tujerodnih in domorodnih vrstah

V okviru LIFE projekta BioMura je v Kulturnem domu Dokležovje potekala 3. lokalna delavnica, na kateri so poročali o opravljenem delu na projektu, med drugim so predstavili tudi problematiko tujerodnih rastlin (žlezava nedotika) in pomen varstva domorodnih vrst dreves. 
Kontakt: Katarina Zore (katarina.zore(at)izvrs.si).

Ponovno očistili slani travnik pri Sv. Nikolaju

Sredi novembra so člani Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, ljubitelji narave in predstavnica piranske enote Zavoda RS za varstvo narave odstranili poganjke grmovnih vrst, ki zaraščajo sredozemski slani travnik pri Sv. Nikolaju v Ankaranu – območju Natura 2000. Več.

Pričetek dveh novih LIFE projektov

Oktobra so pričeli izvajati dva nova LIFE projekta. Projekt Življenje ponoči - zmanjševanje negativnih vplivov osvetljevanja objektov kulturne dediščine in izboljšanje naravovarstvenega statusa nočnih živali poskuša najti primerne tehnične rešitve za bolj ustrezno osvetljevanje kulturne dediščine. Prijavitelj  projekta je podjetje Euromix d.o.o., trajal do februarja 2014.

Podjetje Soline izvaja projekt MANSALT - Človek in narava v Sečoveljskih solinah, Z njim bodo vzpostavili nadzor nad vodnim režimom in obnovitev v preteklosti degradiranih območij, dvignili zavest o pomenu tradicionalnega solinarstva, ki ohranja naravo in omogoča trajnostni razvoj lokalne skupnosti ter predstavili model dobre prakse uporabe tradicionalnih metod pri obnovi solinskih ekosistemov.

SloWolf brez volka z ovratnico

V okviru LIFE projekta, posvečenega volku, so – kljub predhodnemu obveščanju - konec oktobra lovci ustrelili volka Brina, opremljenega z ovratnico. S tem se je za zdaj zaključilo telemetrijsko spremljanje tropa Slavnik. Naredili so tudi analizo škod zaradi volkov v Sloveniji, izvedli so ankete med rejci drobnice o njihovem odnosu do volkov. Za pooblaščence ZGS za oceno škod od zavarovanih živalskih vrst so izvedli izobraževanje na Veterinarski fakulteti v Zagrebu. Več na: www.volkovi.si.

EVROPSKA UNIJA IN DRUGE ČLANICE

Komisija je postavila Poljsko pred sodišče

Zaradi nezadostnega prenosa direktive o habitatih je Evropska komisija Poljsko postavila pred Evropsko sodišče. Vzrok so izjeme, ki jih dopušča poljska zakonodaja. Več.

BRANJE

Monitoringa netopirjev in ptic

Na spletni strani, kjer so zbrani rezultati spremljanja stanja, smo objavili novi poročili:

Spletna stran o invazivkah

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo novo spletno stran o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin in živali. Stran je namenjena predvsem tistim, ki želijo te vrste bolje spoznati in ukrepati proti njihovemu širjenju.

O Naturi 2000 in kmetijstvu

Na spletu je objavljenih 11 predstavitev s posveta o Naturi 2000 in kmetijstvu.

Zbornik konference o biologiji podzemlja

Na spletu je objavljen zbornik z Mednarodne konference o biologiji podzemlja / ICSB 2010 Abstract Book (urednika Ajda Moškrič in Peter Trontelj).

Vetrne elektrarne in Natura 2000

Evropska komisija je pripravila smernice za usklajevanje razvoja vetrne energije in Nature 2000: Wind Energy Developments and Natura 2000.

Nova knjiga Iztoka Geistra

Zavod za favnistiko Koper je izdal knjigo Narava, kot jo vidi narava (Koper, besedilo in fotografije Iztok Geister, risbe Maja Marčič in Nika Korsič, 265 str., 50 evrov).

Fotografije nevretenčarjev

Podatkovni zbirki fotografij nevretenčarjev Prirodoslovnega muzeja Slovenije je zbranih že 1800 vnešenih vrst, ki so ilustrirane z 3732 fotografijami, zvoki, videi, risbami in kartami razširjenosti.

Organizmi kot živi sistemi

Posnetki letošnjega mednarodnega posveta Zavoda za šolstvo RS: Biološka znanost in družba, Organizmi kot živi sistemi, so objavljeni na spletu. Zbornik prispevkov posveta je na voljo v založbi Zavoda.

Informator št. 2

Partnerji projekta "karavanke@prihodnost.eu - Gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti" so pripravili 2. številko informatorja, s katerim obveščajo o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih projekta.

Leto gozdov na spletu

Ministrstvo  za  kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  je  v okviru priprav na  kampanjo ob Mednarodnem letu gozdov 2011 odprlo  spletno  stran  www.letogozdov.si. Namenjena je informiranju širše javnosti  o gozdovih, gozdarstvu in aktivnostim ob Mednarodnem letu gozdov, ki jih bodo pripravili sodelujoči prartnerji v kampanji. Vse zainteresirane vladne in nevladne organizacije vabijo k sodelovanju.

Gospodarjenje z gozdom in varstvo narave

Povzetki referatov na posvetu Zveze gozdarskih društev Slovenije: Intenzivno gospodarjenje z gozdom in varstvo narave so objavljeni na spletu. 

Vrednotenje politik

Bojan Radej iz Slovenskega društva evalvatorjev je pripravil priročnik Osnove vrednotenja politik za občasne uporabnike, založnik je IPOP, Ljubljana.

Razširjanje invazivk

Raziskovalci so razvili novo metodo, s katero ocenjujejo obdobje od naselitve do razširitve invazivnih tujerodnih vrst. Več.

Razmislek o globalnih strategijah

Izšla je publikacija Rethinking global biodiversity strategies, ki so jo pripravili na Nizozemskem.

Ogrožene rastline

Izšla je brošura Plants under pressure – a global assessment, ki predstavlja ogroženost rastlinskih vrst na planetu.

Divjina in biotska raznovrstnost

Publikacija mreže ALPARC Divjina in biotska raznovrstnost : Ali lahko alpsko naravo prepustimo samo sebi ? združuje nekaj predstavitev s konference ter znanstvene članke in pogovore z upravitelji alpskih zavarovanih območij.

Glasba življenja

Knjiga Denisa Nobla je na voljo v založbi Zavoda RS za šolstvo, predstavitev prevoda knjige je dostopna na  spletu.

Gradiva in zaključki delavnice o biodiverziteti Jadrana

V Piranu je bila konec oktobra 3. mednarodna delavnica o biotski raznovrstnosti v Jadranskem morju, ki jo je organiziral Zavod RS za varstvo narave. Gradiva:

Zelena infrastruktura

Evropska komisija je 19. novembra v Bruslju organizirala posvet o zeleni infratsrukturi: European Commission Conference on Green Infrastructure implementation. Gradiva.

Kriza življenja

Spletna stran Crisis of Life je video projekt o načinih, kako zaustaviti biodiverzietno krizo.

NAPOVEDNIK

31. marec – 1. april 2011: 2. mednarodna delavnica o presoji vplivov na naravo / 2nd International Workshop on Appropriate Assessment, Pilsen, Češka.

2-5 maj 2011: Konferenca o vetrni energiji in vplivih na naravo / Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts, Trondheim, Norway.

Obiščite tudi koledar predavanj, vodenih izletov in drugih dogodkov v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti. 

NARAVA NA KRATKO

Objavljena sprememba seznama naravnih vrednot

V Uradnem listu je objavljena sprememba pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot in njegovih prilog.

Varstvo netopirjev

Od 20. do 22. septembra 2010 je bilo v Pragi 6. srečanje pogodbenic sporazuma o varstvu evropskih netopirjev (EUROBATS), enega od sporazumov, ki natančneje opredeljuje izvajanje Bonnske konvencije o selilskih vrstah. Poleg administrativnih zadev so bile sprejete tudi resolucije s področja ohranjanja netopirjev (npr. vetrne elektrarne in populacije netopirjev, ohranjanje netopirjev in trajnostno gospodarjenje z gozdom, netopirji kot indikatorji biotske raznovrstnosti...). Namen resolucij je, da prispevajo k boljšemu in bolj usklajenemu izvajanju ciljev sporazuma. Ti pa so istovetni tudi z obveznostmi, ki izhajajo iz Konvencije o biološki raznovrstnosti in Direktive o habitatih (odgovornost za vrste netopirjev iz priloge IV ter območja Natura 2000 za vrste iz priloge II direktive). Na srečanju se je tudi z manjšo slovesnostjo začelo mednarodno leto netopirjev: www.yearofthebat.org

Inšpekcija nadzoruje prikazovanje živali in rastlin

Inšpekcija za okolje in naravo je za leto 2010 načrtovala akcijo nadzora prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Do sedaj so inšpektorji opravili preglede pri sedmih zavezancih, ki opravljajo dejavnost prikazovanja zavarovanih živali javnosti in pri šestih zavezancih, ki se ukvarjajo s prikazovanjem javnosti zavarovanih rastlinskih vrst. Več.

Vsebina načrta upravljanja z morskim okoljem

Vlada Republike Slovenije je na seji 18.11.2010 sprejela Uredbo o podrobnejši  vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem. Gradivo.

Krajinski park Ljubljansko barje odprl prostore

V Notranjih Goricah so 25. novembra odprli nove prostore Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. O naravi je predaval dr. Davorin Tome. Več.

Model za slepe v Škocjanskem zatoku

V  Škocjanskem zatoku so 19. novembra 2010 odprli tipni model za slepe. Več.

Spremembe pravilnika o presojah vplivov na varovana območja

Zaradi nedavnih sprememb predpisov s področja gozdarstva in da bi odstranili administrativne ovire, je ministrstvo pripravilo spremembo pravilnika  o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Rok za pripombe je potekel 25. novembra 2010.

Ustanovljena komisija za varstvo pred škodljivimi rastlinami

Vlada RS je 11.11.2010 sprejela sklep o ustanovitvi Strokovne komisije za varstvo pred škodljivimi rastlinami, ki jo sestavlja 6 članov in njihovih namestnikov. Prvo in prednostno delo predlagane komisije bo preučitev ukrepov za pelinolistno ambrozijo (Ambrosia artemisiifolia L.) in druge tujerodne vrste iz rodu Ambrosia.

Spremembe uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

Vlada RS je 11. novembra spremenila uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. Površino varovalnih gozdov je zmanjšala za 443 ha, skupna površina sedaj znaša 99.248 ha. Površino gozdov s posebnim namenom je zmanjšala za 33 ha, skupna površina teh gozdov znaša 9.600 ha.  GradivoNeuradno prečiščeno besedilo.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava