Skip to main content

Projekti Nature 2000

Datum od
Datum do

Cilj projekta je izboljšati stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območju. S projektnimi…

Učinki podnebnih sprememb so vidni tudi v evropskih gozdovih, v sredozemskem območju naraščajoče temperature in vse…

Cilj čezmejnega projekta BANAP je ohranjanje biotske raznovrstnosti v projektnih regijah. V projektu bodo pripravili…

Ime projekta: LIFE Varstvo starih gozdov v Evropi: Okrepitev varstva pragozdov in starih gozdov v Evropi na temelju…

Partnerji projekta Interreg PRONACUL, ki delujejo tudi na območjih Natura 2000, so za glavni cilj projekta postavili…

Namen projekta je izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij ter iskati rešitve za trajnostni razvoj…

Temeljni cilj projekta je ohranjanje in varstvo okolja, izboljšanje mokrotnih habitatov in biotske raznovrstnosti na…

Evropski bober je uvrščen na Direktivo o habitatih, zato je Slovenija zanj dolžna ohranjati ugodno ohranitveno stanje. 

Projekt je del programa Interreg Slovenija Italija, prednostna os 3, Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih…

Sekundarni biotopi v Zalogu ležijo v območju Natura 2000 Temenica. Na delu območja bodo izvedli ureditve, da bi…

V okviru projekta bodo za namen inovativne in sodobne predstavitve območja Natura 2000 obnovili del gradu Borl.

S projektom »zaDravo« bodo izboljšali neugodno stanje štirih habitatnih tipov (skalna travišča na bazičnih tleh,…

Dvoživke so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot tudi drugod v Evropi. Osrednja tema…

Krajinski park Lahinja spada med manjše parke (259 ha površine), hkrati pa s svojo pestrostjo naravnih in kulturnih…

Nerajski lugi so zavarovani kot naravni rezervat v Krajinskem parku Lahinja. Gre za močvirnat svet, med katerim…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava