Skip to main content

Projekti Nature 2000

Datum od
Datum do

Namen projekta je izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij ter iskati rešitve za trajnostni razvoj…

Temeljni cilj projekta je ohranjanje in varstvo okolja, izboljšanje mokrotnih habitatov in biotske raznovrstnosti na…

Evropski bober je uvrščen na Direktivo o habitatih, zato je Slovenija zanj dolžna ohranjati ugodno ohranitveno stanje. 

Projekt je del programa Interreg Slovenija Italija, prednostna os 3, Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih…

Sekundarni biotopi v Zalogu ležijo v območju Natura 2000 Temenica. Na delu območja bodo izvedli ureditve, da bi…

V okviru projekta bodo za namen inovativne in sodobne predstavitve območja Natura 2000 obnovili del gradu Borl.

Namen projekta zaDravo je izboljšanje nekaterih habitatnih tipov in vrst (kačji potočnik, veliki pupek, hribski urh…

Dvoživke so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot tudi drugod v Evropi. Osrednja tema…

Krajinski park Lahinja spada med manjše parke (259 ha površine), hkrati pa s svojo pestrostjo naravnih in kulturnih…

Nerajski lugi so zavarovani kot naravni rezervat v Krajinskem parku Lahinja. Gre za močvirnat svet, med katerim…

VEZI NARAVE predstavlja izziv ohranjanja in obnove biotske raznolikosti za prihodnje generacije in ozaveščanje o vlogi,…

Projekt MEASURES je posvečen ohranjanju ogroženih migratornih vrst rib porečja Donave. Vzdolž reke Donave in njenih…

Cilj projekta je je aktivno ohranjanje skupne naravne dediščine projektnega območja preko trajnostnega turizma, ki ga…

Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območjih v TNP. Z različnimi ukrepi…

Cilj projekta Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava