Skip to main content

Projekti Nature 2000

Datum od
Datum do

Degradacija in izginjanje življenjskih okolij zaradi spremembe rabe zemljišč in intenzifikacije kmetijstva sodita med…

Projekt Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) je triletni projekt (2021–2024) za izboljšanje ohranjenosti narave v…

DOPPS skupaj s štirimi partnerji (Kmetijski inštitut Slovenije, Javni zavod Krajinski park Goričko, Javni zavod…

Cilj projekta je izboljšati stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območju. S projektnimi…

Učinki podnebnih sprememb so vidni tudi v evropskih gozdovih, v sredozemskem območju naraščajoče temperature in vse…

Cilj čezmejnega projekta BANAP je ohranjanje biotske raznovrstnosti v projektnih regijah. V projektu bodo pripravili…

Ime projekta: LIFE Varstvo starih gozdov v Evropi: Okrepitev varstva pragozdov in starih gozdov v Evropi na temelju…

Partnerji projekta Interreg PRONACUL, ki delujejo tudi na območjih Natura 2000, so za glavni cilj projekta postavili…

Namen projekta je izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij ter iskati rešitve za trajnostni razvoj…

Temeljni cilj projekta je ohranjanje in varstvo okolja, izboljšanje mokrotnih habitatov in biotske raznovrstnosti na…

Evropski bober je uvrščen na Direktivo o habitatih, zato je Slovenija zanj dolžna ohranjati ugodno ohranitveno stanje. 

Projekt je del programa Interreg Slovenija Italija, prednostna os 3, Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih…

Sekundarni biotopi v Zalogu ležijo v območju Natura 2000 Temenica. Na delu območja bodo izvedli ureditve, da bi…

V okviru projekta bodo za namen inovativne in sodobne predstavitve območja Natura 2000 obnovili del gradu Borl.

S projektom »zaDravo« bodo izboljšali neugodno stanje štirih habitatnih tipov (skalna travišča na bazičnih tleh,…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava