Skip to main content

Gradnja

Kdaj se kot lastnik zemljišča obrnem na MOP in kdaj na ZRSVN?

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN): za gradnjo objekta na območju, ki ima poseben status na področju ohranjanja narave in je v skladu z Gradbenim zakonom (v veljavi od 1. 6. 2018) potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je potrebno pridobiti mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN).

Lastnikom zemljišč, ki načrtujejo posege na zemljiščih, ki sodijo v območje Natura 2000, svetujemo, da na ZRSVN pred začetkom upravnih postopkov pridobijo predhodne informacije o morebitnih pogojih, usmeritvah in omejitvah, katere lahko investitorji še pred oddajo vlog za pridobitev gradbenega dovoljenja ali naravovarstvenega soglasja vključijo v pripravo projektov. Na ta način so vloge vsebinsko in tehnično bolje pripravljene in popolne, kar močno prispeva k hitrejšemu reševanju vlog. ZRSVN je mnenjedajalec za področje ohranjanja narave (v veliko primerih je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih mnenjedajalcev s področja voda, kulture ipd.).

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) lastnikom zemljišč podaja informacije o naravovarstvenih statusih zemljišč iz uradnih evidenc s področja ohranjanja narave, vodi upravne postopke izdaje dovoljenj za promet z zemljišči (prodaja, menjava) in izdaja naravovarstveno soglasje.

Če gre samo za zemljišča s statusom Natura 2000, potem prodaja/menjava/predkupna pravica niso postopki, ki so potrebni po Zakonu o ohranjanju narave (ZON).

Naravovarstveno soglasje (NVS) je potrebno pridobiti v primeru, da se gradnja objekta, za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, izvaja na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status.

NVS v skladu z Zakonom o ohranjanju narave (ZON) ni potrebno pridobiti, če je za gradnjo objekta predpisan postopek presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V tem primeru se namesto naravovarstvenega soglasja izda okoljevarstveno soglasje.

Ali pri nakupu ali prodaji zemljišča na območju Nature 2000 potrebujem kakršno koli drugo soglasje?

Če ima zemljišče samo status varovanega območja Natura 2000 (in se ne nahaja tudi na zavarovanem območju ali na območju naravne vrednote), potem za promet s tem zemljiščem ni treba pridobiti dovoljenj ali soglasij MOP.

Kako poteka postopek za naravovarstveno soglasje, ki ga izdaja MOP?

1. korak: Predlagatelj vloži vlogo

Vloga za pridobitev naravovarstvenih pogojev

Investitor pred začetkom izdelave dokumentacije za pridobitev naravovarstvenega soglasja pridobi naravovarstvene pogoje. Vlogi mora biti priložena idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni.

Vloga za pridobitev naravovarstvenega soglasja

V primeru izdaje naravovarstvenih pogojev mora investitor oz. projektant v nadaljevanju postopka pridobiti naravovarstveno soglasje. Vlogi je potrebno priložiti del projekta, ki je v zvezi s predmetom soglašanja, torej tisti del, na katerega so se nanašali izdani naravovarstveni pogoji, da lahko MOP preveri, ali je projekt izdelan v skladu z izdanimi naravovarstvenimi pogoji.

Investitor lahko vloži vlogo za izdajo naravovarstvenega soglasja tudi brez predhodne pridobitve naravovarstvenih pogojev.

2. korak: Pristojni organ pregleda vlogo in pozove k morebitni dopolnitvi

Po prejemu vloge MOP najprej preveri popolnost vloge, kajti roki za izdajo naravovarstvenih pogojev oz. naravovarstvenega soglasja začnejo teči šele od vložitve popolne vloge. V kolikor vloga ni dopolnjena v zahtevanem roku, MOP postopek izdaje naravovarstvenih pogojev oz. soglasja zaključi, in sicer z izdajo sklepa, s katerim se vloga stranke zavrže.

Sklep o zavržbi po 129. členu Zakona o splošnem upravnem postopku izda MOP tudi v primeru, ko se na podlagi pregleda lokacije posega ugotovi, da se bo poseg izvajal na območju, ki na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave nimajo posebnega statusa, ali da pri predvidenemu posegu ne gre za poseg v naravo, za katerega je s predpisom določeno, da je za njegovo izvedbo treba pridobiti naravovarstveno soglasje.

V primeru popolne vloge MOP postopek nadaljuje.

3. korak: Pristojni organ pridobi strokovno mnenje

Ko gre za poseg na zavarovanih območjih in na območjih Nature 2000 ter njenem vplivnem območju (varovana območja), je za vsak poseg v naravo potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posega skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Pravilnik o presoji).

Odločba, s katero se dovoli poseg v naravo, je nična, v kolikor presoja sprejemljivosti ni bila izvedena (33a. člen ZON).

Presojo sprejemljivosti na podlagi zahtevo MOP izvede organizacija, pristojna za ohranjanje narave (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave) in poda strokovno mnenje glede sprejemljivosti vplivov posega v naravo na varovana območja. Mnenje v skladu s tretjim odstavkom 105a. člena ZON vsebuje oceno o vplivih oz. posledicah nameravanega posega na varstvene cilje območij in navedbo morebitnih omilitvenih ukrepov.

Rok za izdajo mnenja za enostavne gradnje je 15 dni od prejema zahteve na MOP.

4. korak: Pristojni organ poda odločitev

Po prejemu mnenja z oceno o vplivih posega na varstvene cilje mora MOP v 8 dneh izdati oz. zavrniti izdajo naravovarstvenega soglasja. Pri tem ima štiri možnosti:

  • izda naravovarstvene pogoje, v kolikor je poseg v naravo pogojen z izvedbo omilitvenih ukrepov;
  • izda naravovarstveno soglasje, v kolikor omilitveni ukrepi niso potrebni, ker je gradnja objekta ugodno ocenjena (v tem primeru se morebitna vloga za izdajo naravovarstvenih pogojev šteje kot vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja);
  • izda naravovarstveno soglasje s pogoji, v katerem se na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, določijo pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati pri nadaljnji rabi objekta, da bi preprečil, zmanjšal ali odstranil škodljive vplive na naravo. Določijo se lahko tudi pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati v času gradnje.
  • zavrne izdajo naravovarstvenega soglasja, v kolikor je gradnja objekta neugodno ocenjena, ker bi poseg škodljivo vplival na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost (v tem primeru se morebitna vloga za izdajo naravovarstvenih pogojev šteje kot vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja).

Veljavnost

Naravovarstveni pogoji prenehajo veljati, če v dveh letih po njihovi izdaji ni vložena vloga za pridobitev naravovarstvenega soglasja.

Naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti.

5. Kje najdem obrazce in navodila za vlogo za naravovarstveno soglasje? Katere dokumente mora vsebovati in kako dolgo poteka ta postopek?

Vlogo za naravovarstveno soglasje lahko oddate prek spleta na portalu e-VEM.

Pred pričetkom izpolnjevanja vloge se je potrebno prijaviti v e-VEM. Za vlaganje digitalno podpisanih vlog uporabljamo skupno storitev državne uprave SPOT. Sistem samodejno vpiše vse uporabnikove podatke, ki so že na voljo v bazah državne uprave. Vlagatelj izpolni preostala polja in doda morebitne priloge, pri čemer so mu v pomoč obsežna navodila.

Vloge so dostopne na portalu SPOT: http://evem.gov.si/info/dovoljenja/dovoljenje/13121/prikaziDovoljenje/

Za fizične osebe so na portalu SPOT dostopni tudi obrazci vlog za tisk.

Katere dokumente mora vsebovati vloga za naravovarstveno soglasje?

Poleg v celoti izpolnjene vloge (obrazec vloge) je potrebno priložiti tudi:

  • grafični prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razvidna njegova tlorisna velikost, odmiki od sosednjih zemljišč in sosednjih objektov,
  • grafični prikaz značilnih prerezov (profilov),
  • idejno zasnovo ali projekt, ki je obdelan na višji ravni in
  • pooblastilo o zastopanju (v kolikor zahteve ne vlaga investitor).

Kako dolgo poteka postopek za pridobitev naravovarstvenega soglasja?

Kadar ni potreben poseben ugotovitveni postopek, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki čimprej, najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka. V drugih primerih ko se začne postopek na zahtevo stranke oziroma po uradni dolžnosti, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava