Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 128 / januar 2012

Nov naslov: Ministrstvo za okolje in prostor se do 30. januarja 2012 v celoti preseli na naslov Litostrojska cesta 54, Ljubljana (ob severni ljubljanski obvoznici). Telefonske številke se ne spremenijo (izjema so tiste, ki se niso začele z 478). Agencija RS za okolje se ne seli.

SLOVENIJA

OECD nam lahko pomaga uspešno živeti v območjih Nature

Minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić je na tiskovni konferenci izpostavil tudi naslednje: "Proces oblikovanja Nature 2000 še ni dokončan, še so področja, ki bi jih morali vključiti. Pripraviti pa moramo realno oceno ekonomske vrednosti ekosistemskih storitev. V območjih Nature se da živeti uspešno, samo naučiti se moramo tega. Tu nam bo lahko z nasveti in dobrimi praksami pomagal tudi OECD." Več.

Promet in živali

Na seznamih Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst so tudi številne živali, ki so bolj ali manj pogoste žrtve v prometu. Projekt STOPJEŽ (Promet in živali), ki ga s podporo švicarskega mehanizma izvaja LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine opozarja na najbolj ranljive in največkrat prezrte udeležence v prometu - dvoživke, ptiče, manjše sesalce. Več.

Volk Slavc na poti po Avstriji

Volk Slavc, ki je 19. decembra zapustil svoj rodni trop Slavnik in tik pred novim letom prečkal mejo z Avstrijo, nadaljuje svojo pot proti severu. Po Sloveniji, Hrvaški in Italiji je sedaj Avstrija že četrta država, ki jo je tekom spremljanja obiskal Slavc. Več.

V okviru projekta so 17. januarja 2012  na novinarski konferenci predstavili oceno številčnosti volkov, škode, ki jih povzročijo volkovi v kmetijstvu, in učinkovite rešitve. Povzetek. Izjave sodelavcev projekta.

EVROPSKA UNIJA

Ekosistemske storitve – vabilo deležnikom

Evropska komisija vabi organizacije, ki predstavljajo poglede deležnikov na ravni EU, naj se vključijo v delo skupine No Net Loss of Ecosystems and their Services. Rok za prijave je 31. januar 2012.

Razpis za ocenjevanje

Evropska komisija je objavil razpis za vrednotenje prijav projektov, financiranih iz LIFE+ programa.

BRANJE

Monitoring rakov

Objavili smo končno poročilo: Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst rakov v letu 2010 in 2011, ki so ga pripravili Marijan Govedič in sodelavci s CKFF.

N vestnik

Izšla je četrta številka N vestnika v letu 2011.

Svet ptic

V četrti številki lanskega letnika revije Svet ptic Dejan Bordjan predstavlja ponirke, med njimi tudi tri Natura 2000 vrste: rjavovratega, črnovratega in čopastega. Damijan Denac opisuje bazene nekdanje Tovarne sladkorja v Ormožu – tretji DOPPSov naravni rezervat in del območja Natura 2000 Drava. Andrej Sovinc piše o Ramsarski konvenciji in njenem izvajanju v Sloveniji. Tomaž Mihelič predstavlja varstvo gozdnih ptic v slovenskem gozdu. Miha krofel opisuje volkove in njihovo vlogo v naravi. Tomaž Jančar poroča o uspešni akciji DOPPS za ohranitev gnezdišč breguljk na Savi pri Šentjakobu.

Proteus

decembrski številki revije Proteus Jošt Jakša predstavlja slovenski gozd v številkah in primerjavah.

Acta Carsologica

V 3. številki lanskega letnika revije Acta Carsologica sta izšla članka  Federice Papi in Tanje Pipan: Ekološke raziskave epikraške združbe v Snežni jami na planini Arto − ledeni jami v severni osrednji Sloveniji ter Nataše Pipenbaher, Mitje Kaligariča in Sonje Škornik: Floristična in funkcionalna primerjava kraških pašnikov in kraških travnikov severnojadranskega Krasa.

Leto gozdov na Radio Slovenija

V oddaji Eppur si muove – In vendar se vrti je Tomaž Gerden predstavil 2011 - Mednarodno leto gozdov.

Svet pod Triglavom

Izšla je 18. številka revije Svet pod Triglavom, ki jo izdaja Triglavski narodni park.

Načrt upravljanja z morskim okoljem

Na spletni strani ministrstva Okvirna direktiva o morski strategiji so objavljene prezentacije z javne predstavitve dosedanjih in prihodnjih aktivnosti za pripravo načrta upravljanja z morskim okoljem, ki je bila 12. januarja 2011 v Portorožu. 

Kataster jam

e-katastru jam, ki ga na spletu vzdržuje Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, so shranjeni podatki o 9264 jamah.

O morskih datljih

TV Slovenija je 22. januarja v oddaji Ljudje in zemlja objavila prispevek  o morskih datljih in projektu Morski datlji? Ne, hvala. Ogledate si ga lahko tukaj (44. minuta).

Fotogalerija Notranjske

Zavod Rihtarjeva domačija je na svojo spletno stran dodal fotogalerijo Notranjsko-kraške regije.

Invazivne vrste – odstranjevanje na otokih

IUCN je izdala zbornik: Island invasives : eradication and management : proceedings of the International Conference on Island Invasives (pdf, 553 strani).

Bilten LIFE

januarski številki biltena LIFE, ki ga izdaja Evropska komisija, je objavljen pogovor z Angelom Salsijem o LIFE+ programu.

Strategija biotske raznovrstnosti

Evropska komisija je izdala publikacijo The EU Biodiversity Strategy to 2020 (pdf, 28 strani).

Urbanizacija in ekosistemske storitve

Študija prikazuje učinke različnih vzorcev urbanizacije na ekosistemske storitve. Več.

NAPOVEDNIK

27-28 januar 20123. Slovenski entomološki simpozij, Maribor.

31. januar 2012: srečanje Major Infrastructure and biodiversity: the protection of species in the restoration of ecological services, Pariz Francija.

31. januar 2012: strokovna konferenca Zelena vez je Evropska ekološka mreža -  prednosti in vrzeli, Erfurt, Nemčija.

31. januar 2012: predavanje Soča s pritoki: med povirji in izlivi, predava mag. Daniel Rojšek, v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini, ob 18. uri in 30 minut.

13-15 junij 2012: delavnica Habitat Restoration in Natura 2000 sites in Krkonose NP and Europe, Krkonoše, Češka.

3-6 julij 2012International Statistical Ecology Conference (ISEC2012), Oslo, Norveška.

21-24 avgust 2012: mednarodna konferenca: 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Stockholm, Švedska. Organizator: MMV.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

NARAVA NA KRATKO

Statut Triglavskega narodnega parka

Vlada RS je na seji 29.12.2011 dala soglasje k Statutu Javnega zavoda Triglavski narodni park. Statut podrobneje ureja organizacijo Javnega zavoda Triglavski narodni park, naloge in dejavnosti zavoda, način dela, organe zavoda, uporabo imena narodnega parka, njegovih izpeljank in prevodov ter znak narodnega parka ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

Koncesija za Postojnsko jamo

Vlada je potrdila Poslovni načrt koncesionarja za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2012 in Načrt vlaganj občine Postojna in Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2012.


Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava