Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 129 / februar 2012

SLOVENIJA

Spremenjena uredba o območjih Nature 2000

Vlada Republike Slovenije je 2. februarja 2012 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list. RS, št. 8/2012). To preoblikovanje predstavlja podlago za pridobivanje sredstev iz EU za sofinanciranje Nature, ki jo omogoča 8. člen Direktive o habitatih, saj se jih lahko koristi samo za tako definirana območja. Meje območij Nature se s to spremembo uredbe ne spreminjajo. Več.

Projekt Od vijeglavke do soka se zaključuje

V Kozjanskem parku zaključujejo mednarodni projekt od Vijeglavke do soka, ki se je začel leta 2009. Projekt je – v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška - povezal zavarovana območja Kozjanskega parka, Parka Kolpa in Narodnega parka Risnjak pri prizadevanjih za ohranitev visokodebelnih travniških sadovnjakov kot habitata vrst Nature 2000. Več.

Uredba o zavarovanju Radenskega polja sedaj veljavna

Ustanovitelja krajinskega parka Radensko polje sta Vlada Republike Slovenije (ki je uredbo sprejela 15. decembra 2011 in objavila v Uradnem listu RS št. 104/2011) in Občinski svet Občine Grosuplje, ki je uredbo v enakem besedilu sprejel 15. februarja 2012. Na podlagi 55. člena Zakona o ohranjanju narave je uredba tako začela veljati 15. februarja 2012.

Predlogi Slovenije glede uredbe o programu LIFE 2014-2020

Evropska komisija je pripravila predlog uredbe o programu LIFE za obdobje 2014-2020 in pozvala države članice, naj posredujejo svoje predloge. Slovenija (Vlada RS in Državni zbor RS) je predlagala, da Evropska komisija ob pripravi uredbe upošteva spremembe in dopolnitve, med njimi geografsko uravnoteženost. Več

Novi minister o Naturi 2000

Na predstavitvi kandidata za ministra za kmetijstvo in okolje v Državnem zboru je g. Franc Bogovič izpostavil tudi naravne parke in območja Nature 2000. Ta območja vidi na eni strani kot omejitev v kontekstu posegov v prostor. Varovanje naravne dediščine pa je hkrati tudi priložnost. G. Bogovič v ukrepih tako kmetijske kot okoljske politike vidi vrsto priložnosti, da to področje spravimo v korist tisti, ki tam bivajo, ne pa v omejevanje. Več.

Volk Slavc že severno od Belluna v Italiji

V januarju se je volk Luka še vedno zadrževal na območju svojega rodnega tropa Gotenica in  prvič prišel tudi do Babnega polja.

Volk Slavc iz slovensko-hrvaškega tropa Slavnik nadaljuje svojo pot v iskanju lastnega teritorija. Prehodil je velik del Avstrije in prispel na Južno Tirolsko v Italiji, se obrnil proti jugozahodu in pred desetimi dnevi so ga zapazili severno od Belluna (blizu Falcade). V Italiji so mu dali nadimek volk maratonec ali volk tekač.

Načrtovanje odstrela medvedov: potrebna bo previdnost

V zadnjih štirih letih je populacija v Sloveniji najverjetneje stabilna, tudi odvzem je postal trajnosten. Pričakovano številčnost v letu 2012 (upoštevaje načrtovan odvzem za leto 2011/2012) so ocenili na približno 440 medvedov. 

Raziskovalci ugotavljajo, da je pri upravljanju rjavega medveda ključna dobra koordinacija med Slovenijo in Hrvaško. Ker se je na Hrvaškem odstrel v zadnjih letih precej povečal, je potrebna dodatna previdnost tudi pri načrtovanju odstrela medvedov v Sloveniji. Več.

Medved naš vsakdanji

Zavod Parnas s partnerji izvaja LEADER projekt Medved naš vsakdanji. Med cilji je spodbujanje strpne in kritične razprave o prihodnosti rjavega medveda na Slovenskem, biotski raznovrstnosti želijo dati dodaten vsebinski pomen in in učvrsti ekološko ozaveščenost najširše javnosti ter povezati naravo s kulturno dediščino. Razpisali so tudi fotografski natečaj, rok za prijave je 15. april 2012.

Svetlobno onesnaženje: za učitelje in za otroke

V Okviru projekta LIFE Življenje ponoči društvo Temno nebo in Zavod RS za šolstvo vabita osnovnošolske učiteljice in učitelje biologije, naravoslovja in fizike na seminar o svetlobnem onesnaževanju okolja. Prijave zbirajo do konca marca. 
Društvo je pripravilo tudi otroški likovni natečaj. Mlade umetnike vabijo, da svoja razmišljanja o umetni svetlobi ponoči narišejo. Izdelke lahko pošljejo do 10. aprila. Več.

Risinja Maja iz kočevskih gozdov opremljena s telemetrično ovratnico

Slovenskim raziskovalcem iz Skupine za ekologijo živali na Biotehniški fakulteti je konec januarja na Travni gori na Kočevskem v sodelovanju s člani lovske družine Loški Potok uspelo ujeti in s telemetrično ovratnico opremiti samico risa. Evrazijski ris je danes zagotovo najbolj ogrožena vrsta sesalca v Sloveniji. Zato je vsak novi podatek o tej izumirajoči mački toliko pomembnejši. Več.

OECD o Naturi 2000 v Sloveniji

OECD je v sklopu Presoje učinkovitosti okoljske politike Slovenije  priporočila, naj zaključi določitev celovitega in reprezentativnega omrežja pravno zavarovanih območij  in izvede načrte za varovanje prednostnih habitatov in vrst v okviru Nature 2000. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Opomin Malti zaradi ptic

Evropska komisija je Malti poslala opomin zaradi neizvajanja direktive o pticah, vzrok je lov ptic s pastmi. Več.

Biotska raznovrstnost tudi v poročilu Evropske komisije za 2011

Evropska komisija je objavila letno Splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije v letu 2011 (The General Report on the Activities of the European Union 2011), v katerem so na 178 straneh predstavljene glavne pobude in dosežki EU v zadnjem letu. V poglavju Biotska raznovrstnost Komisija navaja novo strategijo za zaščito biotske raznovrstnosti v EU, katere namen je izboljšanje in ponovna vzpostavitev ekosistemov in ekosistemskih storitev, kjer je to mogoče, zlasti z večjo uporabo zelene infrastrukture (stran 91).

Zakonodaja EU, ki ureja presojo vplivov na okolje, združena

Evropska komisija je združila vso obstoječo zakonodajo EU, ki ureja presojo vplivov na okolje. S tem želi organom držav članic in projektantom omogočiti lažje upravljanje okoljskih posledic gradbenih projektov. Združila je osnovno direktivo o presoji vplivov na okolje in njene tri spremembe. Več.

Obsežen projekt za podporo Naturi 2000 na Hrvaškem

Hrvaško Ministrstvo za varstvo okolja in narave vodi projekt  EU Natura 2000 Integration Project. S projektom bodo izvedli več investicij v predlaganih območjih Natura 2000 ter podprli inventarizacijo vrst in kartiranje habitatnih tipov. Z usposabljanji bodo okrepili medsektorsko sodelovanje, upravljanje območij Natura 2000 in olajšali dostop do finančnih virov EU. Več.

BRANJE

Narava kot vrednota

Društvo DONDES je izdalo knjigo Narava kot vrednota, ki sta jo uredila dr. Gregor Torkar in dr. Boštjan Anko. Prinaša prispevke o Naturi 2000, ustanavljanju naravnih parkov, javnem interesu, biblični etiki, vrednotenju drevesne dediščine in krajinski pestrosti. Knjiga ima 140 strani, cena je 15 evrov.

Zgibanke Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V okviru LIFE projekta Mansalt so v Krajinskem parku Sečoveljske soline izdali brošure Človek in narava v Sečoveljskih solinah v 4 jezikih.

Mokrišča - bogata turistična izkušnja

Ob dnevu mokrišč je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo elektronsko publikacijo Mokrišča - bogata turistična izkušnja (pdf, 10 strani).

Proteus

januarski številki Proteusa dr. Kazimir Tarman piše o življenju v simbiozi, dr. Matija Gogala pa predstavlja gorske škržade in kako iz ene nastane več kot ducat vrst. Srebrno jezero v Bolgariji opisujeta dr. Alenka Gaberščik in dr. Mateja Germ.

Živi svet vodnih virov Bele krajine in Žumberka

Zavod RS za varstvo narave je izdal serijo zgibank, ki predstavljajo živi svet vodnih virov Bele krajine in Žumberka:  Divji potokŽivi svet vodnih virovKanižaricaPrilozje.  Žumberak. Nastale so v okviru projekta Viri življenja in so na voljo tudi v hrvaškem jeziku

Mokrišča v stripu

Ob mednarodnem dnevu mokrišč je Sekretariat Ramsarske konvencije pripravil kratek strip.

Plakat lepi čeveljc

Zavod RS za varstvo narave je izdal plakat Lepi čeveljc. Nastal je v okviru projekta Karavanke – prihodnost EU.

Glej, netopir

Publikacija Glej, netopir, ki jo je izdalo Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, ponuja zanimive vsebine o evropskemu projektu Life+ Življenje ponoči in drugih dogodkih (pdf, 52 strani).

Krasoslovje in razvojni izzivi

Inštitut za raziskovanje krasa je izdal publikacijo Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu - Gradnja, turizem, ekologija, varovanje / Karstology and Development Challenges on Karst - Construction, tourism, ecology, protection (Carsologica 14). Prispevki so posvečeni gradnji prometnic in urejanju jam za turistične namene (200 strani, v slovenskem in angleškem jeziku) cena: 38 EUR.

Bohinjski zbornik 2

Izšel je Bohinjski zbornik II, ki prinaša tudi članek o flori Bohinja dr. Petra Skoberneta,  Marija Cvetek pa predstavlja rastlinski svet v bohinjskem folklornem pripovedništvu. O ledeniškem preoblikovanju Bohinja piše dr. Jurij Kunaver. Cena je 20 evrov.

Olimpijski komite pripravlja naravovarstveni kodeks

Olimpijski komite Slovenije je objavil predlog Okoljevarstvenega in naravovarstvenega kodeksa OKS-ZŠZ. Vabijo vas, da komentarje pošljete do srede aprila 2012. Več

Na geopediji tudi varstvena območja in učne poti

Karta Geografija in okoljevarstvo Slovenije na Geopedii vsebuje številne sloje , med njimi tudi habitatne tipe in varstvena območja ter učne poti.

Za ekološko sanacijo planinskih koč v TNP

Planinska zveza Slovenije je v soorganizaciji s Triglavskim narodnim parkom sredi februarja pripravila posvet Načrt upravljanja za TNP in vloga planinstva. Številni sklepi obetajo zmanjšanje vpliva planinskih koč na okolje in naravo. K temu bodo prispevali tudi helikopterski prevozi za ekološke sanacije planinskih koč. Več.

Bilten Natura 2000

Evropska komsija je izdala novo številko biltena Natura 2000, ki je posvečena finančni podpori Naturi 2000 / Investing in the future of Natura 2000.

Priročnik za usposabljanje za interpretacijo

Izšla je nova knjiga Johna Veverke: The Interpretive Training Handbook - Content, Strategies, Tips, Handouts and Practical Learning Experiences for Teaching Interpretation to Others (200 strani).

Območja za netopirje

Sekretariat konvencije EUROBATS  je pripravil seznam podzemskih območij, ki so pomembna za netopirje.

NAPOVEDNIK

22. marec 20121. kongres o vodah Slovenije, Ljubljana.

3-4 april 2012Mednarodna konferenca SAC-SEPA o vrednotenju ekosistemov Škotska.

19-22 maj 2012: konferenca Caring for nature and culture : interpretation as a management tool, Pisa in Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Italija. Organizira: Interpret Europe
http://www.interpret-europe.net/top/whats-on/events/interpret-europe-conference-2012.html

13-15 junij 2012: delavnica Habitat Restoration in Natura 2000 sites in Krkonose NP and Europe, Krkonoše, Češka.

18-22 junij 2012: 12. mednarodni kongres o zoogeografiji in ekologiji Grčije in sosednjih regij, Atene, Grčija. Organizira: Grško zoološko društvo.

3-6 julij 2012International Statistical Ecology Conference (ISEC2012), Oslo, Norveška.

21-24 avgust 2012: mednarodna konferenca: 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Stockholm, Švedska. Organizator: MMV.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

8-19 oktober 2012: srečanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, Indija.

NARAVA NA KRATKO

Sektor za ohranjanje narave prevzelo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Z novim Zakonom o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) (Uradni list RS, št. 8/2012) je Sektor za ohranjanje narave prešel v novo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Trenutno je sektor še na Litostrojski cesti 54.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, sedež: Dunajska cesta 22 / delovni prostori: Litostrojska cesta 54, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava