Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 147 / avgust-september 2013

SLOVENIJA

Naravovarstveni atlas je prenovljen

Na naslovu http://www.naravovarstveni-atlas.si je na voljo prenovljeni Naravovarstveni atlas. V njem so na interaktivnih zemljevidih prikazani uradni podatki o naravovarstveno pomembnih območjih v Sloveniji: območja Natura 2000, ekološko pomembna območja, zavarovana območja in naravne vrednote. Naravovarstveni atlas ureja  Zavod RS za varstvo narave.

Pivška jezera dobila privlačen muzej

Občina Pivka je konec septembra v Slovenski vasi odprla Ekomuzej Pivških presihajočih jezer. Na izredno nazoren način je predstavljen kraški pojav in tudi živi svet tega območja. Pivška jezera so varovana kot del Natura 2000 območja Javorniki SnežnikVeč o muzeju.

Aquaviva med koliščarji

Sredi avgusta je inštitut Lutra z Aquaviva stojnico popestril dogajanje na 6. Koliščarskem dnevu na Ljubljanskem barju. Obiskovalci so opazovali vodne živali iz bližnjega potoka in hkrati spoznali nekatera dejstva o porabi vode, ohranjanju voda in biodiverziteti. Več.

V okviru Dneva reke Soče so obiskovalcem predstavil delček biodiverzitete celinskih voda. Pod lupo so spoznavali manjše vodne živali – nevretenčarje, ki so del prehranjevalne verige in posledično pomemben člen vodnega ekosistema. Odrasli obiskovalci so največ zanimanja pokazali za tujerodne in tudi invazivne vrste živali, kot so nutrija in signalni rak ter prisluhnili, kakšne tegobe prinašajo. Več.

Konec avgusta so se pridružili  Vodnim ustvarjalnicam, kjer so obiskovalci Aqavivine stojnice spoznavali  nekatere vodne organizme v živo, druga pa preko preparatov in učnih pripomočkov. Na  delavnici so izdelovali bobre in vidre iz blaga. Več. Pestrost reke Ljubljanice so  šestošolci Osnovne šole Savsko naselje septembra spoznavali kar na bregu Ljubljanice v Fužinah in v bližnji mrtvici Ljubljanice. Več.

Želva glavata kareta

Raziskovalci društva Morigenos so letos junija na morju rešili poškodovano in obnemoglo glavato kareto, ki je varovana tudi z direktivo o habitatih. Sredi septembra so jo izpustili nazaj v morje. Več.

Želvi glavati kareti je posvečena tudi znamka, ki jo je Pošta Slovenije izdala septembra 2013.

Kiti, delfini in morske želve

V okviru mednarodnega projekta NETCET - Mreža za varstvo kitov, delfinov in morskih želv v Jadranu je o skupni skrbi za te živali 24. septembra 2013 spregovorilo 25 vodilnih evropskih raziskovalcev na tridnevni konferenci v Kopru. Več.

Zelenci: čiščenje in urejanje zadrževalnika

V okviru LIFE+ projekta Wetman so v Zelencih konec poletja odstranjevali zarast ter pričeli s pripravljalnimi deli za ureditev prodnega zadrževalnika.

Sredi avgusta so zaključili obnovo razglednega stolpa na Lovrenških jezerih. Obnovljen stolp dopolnjuje krožno brunčano poti na tem območju. Lovrenška jezera letno obišče več kot 33.000 obiskovalcev. Več.

Za lažje poti rib

Junija 2013 je bila v Ljubljani mednarodna delavnica Ljubljanica Connects, izvedena v okviru LIFE+ projekta. Njen namen je bila izmenjava izkušenj o ribjih stezah, predstavitev stanja sulca in organizacija mednarodne konference, ki jo načrtujejo v letu 2015. Dovžanova soteska s prenovljeno infrastrukturo za obiskovalce

Tržiška občina je v Dovžanovi soteski (v območju Natura 2000 Karavanke) prenovila obstoječo infrastrukturo, nadgradila razgledno pot in uredila most čez najožji del soteske. Načrtujejo tudi delavnico za domačine, na kateri jim bodo predstavili razvojni potencial območja ter jih spodbudili k podjetništvu. Več.

Posnetka mladičev volka Slavca

Italijanski raziskovalci so avgusta 2013 z videopastjo posneli dva volčja mladiča, potomca slovenskega volka Slavca in italijanske volkulje Julije. Volka Slavca so s telemetrično ovratnico v okviru LIFE+ projekta SloWolf spremljali na njegovi poti iz Slovenije preko Avstrije v Italijo.

V okviru projekta SloWolf so konec septembra 2013 v Postojni organizirali mednarodno konferenco.

Obnova brežin v Sečoveljskih solinah

V okviru projekta LIFE+ MANSALT obnavljajo več desetletij slabo vzdrževano levo brežino Jernejevega kanala, s čemer bodo postopoma zagotovili varnost pred poplavami v času visokih plim in neurij v območju  Picie, ki je pomembno tudi kot življenjski prostor značilnih slanoljubnih rastlin in solinskih ptic. Več.

Akcije za netopirje

Konec poletja so v sedmih krajih po Sloveniji sodelavci projekta Life+ Življenje ponoči in Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev vabili na večerne sprehode za opazovanje netopirjev ter na predavanja, delavnice in akcije čiščenja cerkve. Več.

V Hodošu sta predavanja s pogovorom o vplivih svetlobnega onesnaževanja na človeka in živali organizirala Javni zavod Krajinski park Goričko in društvo, v okviru Mednarodne noči netopirjev.

Izobraževanje o vključevanju deležnikov

V okviru projekta LIFE+ Program upravljanja Nature 2000 2014-2020 je Zavod RS za varstvo narave julija organiziral izobraževanje z naslovom Training in Good Practice Stakeholder Participation with a focus on the management of the natural environmentVeč.

Kozjanski park na znamki

Pošta Slovenije je Kozjanski park, ki je tudi območje Natura 2000, upodobila na znamki z motivom jabolk. Več.

Zaveza za ohranitev Soče

V Kobaridu so septembra 2013 predstavili zavezništvo Save the Soča, ki se zavzema za ohranitev Soče in njenih pritokov (tudi območje Natura 2000). Zavezništvo je nastalo v okviru projekta Save the Alpine Rivers, ki ga je pripravila nevladna organizacija WWF (World Wildlife Fund) in združuje predstavnike različnih interesnih skupin, ki bi z združenimi močmi radi zaščitili enega zadnjih neokrnjenih rečnih sistemov v Alpah. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Tudi Hrvaška določila Natura 2000 območja

Vlada sosednje Hrvaške je 26. septembra s sprejetjem Uredbe o ekološki mreži določila svoje omrežje območij Natura 2000, ki obsega 37 odstotkov kopnega ozemlja in 16 odstotkov morskega ozemlja. Več.

Invazivne vrste – predlog uredbe

Invazivne tujerodne vrste sodijo med eno od groženj številnim območjem Natura 2000. Evropska komisija je septembra 2013 objavila predlog uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Komisar Potočnik je ob tem dejal: „Boj proti invazivnim tujerodnim vrstam je najboljši primer področja, na katerem je Evropa lahko uspešnejša, če sodeluje.«
Sporočilo za medije (v slovenskem jeziku). Vprašanja in odgovori (v angleškem jeziku).

Razpis za evropske nevladne organizacije

Evropska komisija je objavila razpis LIFE+ za evropske nevladne organizacije, ki delujejo na ozemlju vsaj treh držav in so bile ustanovljene pred vsaj dvema letoma. Rok za prijave je 15. oktober 2013.

Strategija gozdarstva

Evropska komisija je septembra 2013 sprejela novo strategijo gozdarstva: EU Forest Strategy, ki se povezuje tudi s strategijo biotske raznovrstnosti. Več.

Poročanje po direktivi o habitatih

Evropska okoljska agencija je objavila pregled po državah, ki so že oddale poročilo po 17. členu direktive o habitatih. Slovenija poročilo še pripravlja.

BRANJE

Stanje sulca

Predstavitev Mete Povž: Sulec Hucho hucho v Sloveniji nekoč in danes je objavljena na spleti strani projekta LIFE+ Ljubljanica povezuje. Tu so tudi predstavitve stanja sulca na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter genetske analize sulca.

Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji

V okviru ciljnega raziskovalnega projekta Neobiota Slovenije so strokovnjaki Biotehniške fakultete – Oddelka za biologijo z velikim konzorcijem strokovnjakov s področja biologije v zaključnem poročilu združili obstoječe znanje o tujerodnih vrstah v Sloveniji: uvod in presečne temepregled po taksonomskih skupinah.

Zavod Symbiosis je objavil zbornik simpozija Tujerodne vrste – stanje, vplivi in odzivi, ki je bil 19. septembra 2013.

Symbiosis je pripravil tudi Kodeks ravnanja s tujerodnimi vrstami pri trgovanju s hišnimi živalmi.

Kiti, delfini, želve

V okviru mednarodnega projekta NETCET - Mreža za varstvo kitov, delfinov in morskih želv v Jadranu so izdali julijsko številko biltena, v slovenskem jeziku.

Znamke in dopisnice z motivi narave Slovenije

Pošta Slovenije je septembra 2013 v seriji Živalstvo – Slovensko morje izdala znamke iz serije z motivi glavate karetečrnikasipe in zlatega ciplja. Izdali so tudi znamko Kozjanskega parka.

Maja 2013 je Pošta ob 120. obletnici odprtja poti skozi sotesko Vintgar izdala tudi dopisnice,  še pred tem, marca 2013, pa znamko Reka Kolpa.

Bilten LIFE+

Izšla je julijsko-avgustovska številka biltena Evropske komisije LIFE+. Posvečena je zlasti novemui ti. »biogeografskemu procesu«, s katerim komisija želi spodbuditi stalno in učinkovito upravljanje z območji Natura 2000.

Bilten ETC

Izšla je julijska številka biltena ETC Evropske okoljske agencije.

Invazivne vrste v evropskih mestih

Aktivnosti v zvezi s tujerodnimi invazivnimi vrstami v evropskih mestih so predstavljene v publikaciji Van Ham Chantal et al., 2013: Invasive alien species: the urban dimension - Case studies on strengthening local action in Europe, IUCN  (pdf, 106 strani).

NAPOVEDNIK

10. oktober 2013: izteče se rok za prijave na razpis za delovno mesto koordinatorja projekta Toward Strengthened Conservation Planning in SEE.

16-18 oktober 2013zaključna konferenca projekta Climaparks, Portorož.

6. november 2013: izteče se rok za prijave na razpis CMS za male projekte za ohranjanje vodnih ptic selivk.

25-26. november 2013: seminar Evropske komisije in držav članic o upravljanju območij Natura 2000 – Alpine seminar, Gradec, Avstrija.

11. januar 2014: izteče se rok za prijave na natečaj za štipendije princa Bernarda za ohranjanje narave / Prince Bernard Scholarships for Nature Conservation.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

NARAVA NA KRATKO

Triglavski narodni park dobil v.d. direktorja

Vlada RS je za vršilca dolžnosti direktorja Triglavskega narodnega parka imenovala dr. Petra Skoberneta.

Odvzem medveda in volka iz narave - osnutek

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo osnutek  Pravilnika o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Pripombe in predloge lahko posredujete do 4. novembra 2013.

Uredba o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok

Vlada je sprejela Uredbo o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, ki omogoča nadaljevanje varovanja Škocjanskega zatoka, zavarovanega kot naravni rezervat z Zakonom o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 75/2013, obrazložitev je tukaj.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava