Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 185/ november 2016

SLOVENIJA

 

Inšpektorji za naravo nadzorovali mokrišča

Inšpekcija za okolje in naravo je od maja do septembra 2016 izvedla akcijo nadzora nad mokrišči. Kljub temu, da so mokrišča številna in raznovrstna, so navadno majhna in zato toliko bolj občutljiva za spremembe. V akcijo so vključili mokrišča, ki so Natura 2000 območja in za katere so v Programu upravljanja območij Natura 2000 opredeljeni podrobnejši varstveni cilji.

Inšpektorji ocenjujejo, da je največ kršitev povezanih s posegi, ki se izvajajo brez zahtevanih soglasij ali dovoljenj ali v nasprotju z njimi. Še vedno je pogosto odlaganje odpadkov v okolje. Zaznani pa so tudi primeri naselitve tujerodnih invazivnih rastlin in vznemirjanja zavarovanih vrst živali. Več.


Gozdni sklad tudi za Naturo 2000

Vlada RS je 10. novembra 2016 prejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2016. V njem je določeno, da bo za Ukrepe na območju Nature 2000 v zasebnih gozdovih namenjenih 240.000 EUR - v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 in programom vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi nacionalnega gozdnega programa pripravi Zavod za gozdove Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja gozdove (od skupnih prejemkov v višini 5,6 milj. EUR). Program.


Delavnici na temo finančnih mehanizmov Programa LIFE

V okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti so konec novembra organizirali delavnico na temo finančnega mehanizma za projekte s področja naravnega kapitala. To je pilotni finančni mehanizem za projekte, ki uresničujejo tudi cilje LIFE na področju biotske raznovrstnosti. Več.


Tujerodne vrste v gozdu in prostovoljci

Projekt LIFE Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za tujerodne vrste v gozdu - LIFE ARTEMIS se je jeseni predstavil javnosti, vzpostavili so tudi spletno stran projekta.

Poleg zaposlenih na področju gozdarstva, varstva narave in varstva rastlin želijo v sistem vključiti tudi prostovoljce. Predvsem tiste, ki preživljajo veliko časa na prostem in radi opazujejo naravo. Pripravili so kratko anketo, s katero želijo preveriti pripravljenost za sodelovanje v sistemu zgodnjega obveščanja. Več.


Delavnici za naravovarstvena izhodiščaza upravljanje s suhimi travišči

V sklopu projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji so jeseni izvedli prve delavnice za pripravo naravovarstvenih izhodišč za upravljanje s suhimi travišči. Najprej so pripravili nabor priporočil in usmeritev, ki bi kmeta usmerjala k primernemu načinu upravljanja, zlasti glede košnje in paše živine. Več.


Medvedi v Sloveniji v brlogih preživijo krajši čas

Rjavi medvedi praviloma večino zime preživijo v brlogih. S pomočjo telemetričnih ovratnic so raziskovalci spremljali potek zimovanja pri slovenskih medvedih. Medvedi so za zimski dremež uporabljali predvsem kraške jame in spodmole. V brlogu so v povprečju preživeli 74 dni na zimo. To je precej manj kot medvedi v drugih državah, razlog za opažene razlike pa je najverjetneje zimsko krmljenje medvedov s koruzo.

Slovenski raziskovalci iz Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete so s pomočjo sodelavcev iz Zavoda za gozdove Slovenije natančno raziskali potek zimovanja pri slovenskih medvedih. Rezultati so bili te dni objavljeni v ugledni britanski znanstveni reviji Journal of Zoology. Več.


Medovarni kompostniki naprodaj

Medovarni kompostniki, ki jih v okviru DINALPBEAR projekta že razdeljujejo brezplačno prebivalcem na petih »vročih točkah« konfliktov z medvedom v Sloveniji, so tudi v prosti prodaji. Medvedom preprečijo dostop do organske hrane, s tem pa zmanjšujejo pogostost zahajanja medvedov v bližino naselij. Tako pripomorejo k zmanjševanju konfliktov med medvedom in ljudmi. Več.


Zaključek projekta GoForMura

Ob zaključku projekta EGP GoForMura so konec novembra 2016 organizirali strokovni posvet. Predstavili so rezultate dvoletnega dela v območjih Murska šuma in Gornja Bistrica. Vabljeni predavatelji iz Avstrije, Nemčije in Italije so predstavili njihove načine upravljanja območij Natura 2000 in delo z javnostmi.


Obvoznica Škofljica - metodologija

Vlada RS se je novembra 2016 seznanila z informacijo glede uporabljene metodologije za oceno vpliva ceste na vrste in habitate, glede določitve količine nadomestnih habitatov ter načina izvedbe in upravljanja nadomestnih habitatov v postopku (priprave) državnega prostorskega načrta za izgradnjo obvoznice Škofljica. Več.

 

EVROPSKA UNIJA


Prijatelji Nature 2000

Nevladne organizacije, združene v CEEweb, so osnovale neformalno prijateljev Nature 2000 iz 12 držav, njihove misli so objavljene na spletni strani We Love Natura 2000.

 


BRANJE

 

Poročila o monitoringu netopirjev in hroščev

Na spletni strani Monitoring smo objavili poročilo  Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – prvo delno poročilo. Primož Presetnik, Ali Šalamun in Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2016 (pdf, 54 str.)

Objavili smo tudi poročili: Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – prvo delno poročilo, povzetek. Al Vrezec, Špela Ambrožič in Andrej Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2016 ter Rezultati popisa izbranih vrst hroščev v letu 2015 za namene monitoringa stanja območij Natura 2000 - Carabus variolosus, Lucanus cervus, Rosalia alpina, Morimus funereuspovzetek. Al Vrezec, Špela Ambrožič in Andrej Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2016 (pdf, 94 strani).


Porečje Voglajne – ocena stanja

Poročilo Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne: KazaloUvodHabitatni tipiFloraŠkoljkeMetuljiKačji pastirjiHroščiRakiRibeDvoživkePlazilciVodomecVidra. Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.), CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2016, je objavljeno na spletu.

 

Razširili Bioportal

Center za kartografijo favne in flore (CKFF) je v BioPortal dodal dve novi podatkovni zbirki, obe imata tudi interaktivni karti. Tematske.karte po novem ponujajo številčni pregled stanja Podatkovne zbirke CKFF po občinah. V zbirki projekti.podatki najdete biološke podatke nekaterih tekočih in zaključenih projektov. Sem vnašajo tudi podatke, zbrane v okviru ti. ljudske znanosti.


Potek zimovanja pri slovenskih medvedih

Rezultati dela slovenskih raziskovalcev so objavljeni v znanstvenem članku M. Krofel, M. Špacapan, K. Jerina: Winter sleep with room service: denning behaviour of brown bears with access to anthropogenic food, Journal of Zoology, November 2016.


Posvet o naravnih vrednotah

Predstavitve s posveta Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote, ki ga je organiziral Zavod RS za varstvo narave 17. novembra 2016, so objavljene na spletu.


Zbornik GoForMura

Zbornik projekta EGP GoForMura Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri je objavljen na spletu (pdf, 94 strani).


Razstava o triglavskem ledeniku

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU je na spletu objavil vsebino razstave Zeleni plaz – včeraj, danes, jutri:  70 let rednih opazovanj Triglavskega ledenika, 2016.


Bilten LIFE

Novembrska številka biltena Evropske komisije LIFE News je posvečena invazivnim tujerodnim vrstam.


Družbene in gospodarske koristi Nature 2000

Združenje nevladnih organizacij iz EU CEEweb je objavilo novo publikacijo Fact sheet on socio - economic benefits of Natura 2000 (pdf, 13 strani).


Ekološko vredna območja

IEEP je objavil študijo Ecological Focus Areas – what impacts on biodiversity? (pdf, 103 strani),  v kateri analizirajo možne vplive ekološko vrednih območij  na biotsko raznovrstnost.

 

Ekološki i gospodarski pomen favne Srbije

Povzetki predstavitev z znanstvenega srečanja Srbske akademije znanosti in umetnosti Ekološki i ekonomski značaj faune Srbije, ki je bilo novembra 2016, so objavljena na spletu (pdf, 32 strani, v cirilici).


Invazivne tujerodne vrste ter živalski vrtovi, hišni ljubljenčki in lov

Svet Evrope je na spletu doslej objavil tri kodekse ravnanja, vezane na invazivne tujerodne vrste. Za živalske vrtove in akvarije je to: Code of Conduct on Zoological Gardens and Aquaria and Invasive Alien Species (pdf, 40 strani), za hišne  ljubljenčke so objavili Code of Conduct on Pets and Invasive Alien Species (pdf, 60 strani) in za področje lova Code of Conduct on Hunting and Invasive Alien Species (pdf, 42 strani).

 

Vodna okolja in invazivne tujerodne vrste

Na spletu je objavljena publikacija Sarat Emanuelle et al. (ur.): Invasive alien species in aquatic environments. Practical information and management insights - Practical information (pdf, 256 str), Management experiments (pdf, 242 str), ONEMA,  2015.

 


Publikacije svetovnega kongresa IUCN

Organizacija IUCN je izdala publikaciji, vezani na letošnji  svetovni kongres v Honoluluju:
IUCN Resolutions, recommendations and other decisions (pdf, 300 strani) in Proceedings of the Members' Assembly (ur. Tim Jones) (pdf, 108 strani).

 

 

NAPOVEDNIK

 

7. december 201627. Mišičev vodarski dan, Maribor.

11. december 2016javna predstavitev ogroženosti črne človeške ribice 30 let po njenem odkritju, Črnomelj.

19.-20. april 20172. slovenski kongres o vodah, Podčetrtek.

 


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

NARAVA NA KRATKO

 

Novice odslej tudi na Narava-Aktualno

Z manjšo prenovo spletnih strani Ministrstva za okolje in prostor smo na strani Narava uvedli tudi novo rubriko Aktualno, kjer sproti objavljamo novice ministrstva s tega področja.


Osnutek odloka o odvzemu rjavega medveda in volka

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave.  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 7. decembra 2016. Več.


Osnutek Poročila o okolju 2016

V razpravi je osnutek Poročila o okolju 2016.  Vabimo vas, da predloge in pripombe  pošljete do 27. decembra 2016. Več.

 

Park Goričko: poziv za  nevladne organizacije

Krajinski park Goričko je objavil Poziv za predstavnika nevladnih organizacij v svetu Krajinskega parka Goričko. Rok za predloge je 28. december 2016. Več.

 

 

Konferenca ZN o biotski raznovrstnosti v Mehiki

V Cancunu v Mehiki je od 2. do 17. decembra konferenca  pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti, udeležuje se je tudi Slovenija. Več.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava