Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 79 / november 2007

SLOVENIJA

Rok za oddajo Life+ projektov se izteka

Ministrstvo za okolje in prostor sprejema prijave projektov za Life+ do 30. novembra. Projektne predloge bo do 15. januarja posredovalo Evropski komisiji. Sledila bodo ocenjevanja in v Bruslju pričakujejo, da se bo izvajanje projektov pričelo 1. januarja 2009. Razpis.

Evropska komisija potrdila slovensko celinsko listo območij

Na podlagi direktive o habitatih je Evropska komisija v novembru 2007 povečala omrežje Nature 2000 za 38 odstotkov. S tem je potrdila vso slovensko listo območij v celinski biogeografski regiji, ki zajema 180 območij. Več.

Slovenija oddala prvo poročilo po Direktivi o habitatih

V skladu z obveznostmi glede poročanja o izvajanju Direktive o habitatih (17. člen) so države dolžne pripraviti poročilo. Slovenija je Evropski komisiji oddala prvo poročilo 22. novembra 2007. Več. Informacije: andreja.skvarc@zrsvn.si.

Slovenija bo gostila dve srečanji

V času predsedovanja Slovenije bomo na področju varstva narave gostili dve srečanji. To bosta Redno srečanje Evropske platforme za strategijo raziskovanja biotske raznovrstnosti (EPBRS - European Platform for Biodiversity Research Strategy) januarja 2008 in Srečanje direktorjev za naravo, februarja 2008. Več.

V Sloveniji trije Ambasadorji Nature 2000

Organizacije Europarc, Eurosite in Evropska organizacija lastnikov zemljišč so vzpostavile mrežo amabasadorjev Nature 2000 v več evropskih državah: V Sloveniji so to mag. Bernard Goršak, Boris Grabrijan in mag. Tina Mikuš. Več.

Posvet o monitoringu

Zavod RS za varstvo narave  je 22. novembra organiziral posvet o monitoringu. Dopoldne je bilo posvečeno vrstnemu monitoringu, popoldne pa upravljalskemu.

Mednarodna delavnica o upravljanju z velikimi zvermi

V Gozdni hiši na Mašunu so 15. novembra uspešno izpeljali delavnico Smernice za pripravo načrtov upravljanja z velikimi zvermi na populacijskem nivoju. Organizirali so jo Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod RS za varstvo narave. Več.

Zaključen razpis za nevladne organizacije

Urad Vlade RS za komuniciranje je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) objavil Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2008. Na sklop Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost so prejeli 61 prijav.

Naše izkušnje z Naturo predstavili Estoncem

Ministrstvo RS za okolje in prostor je  od 14. do 21. novembra 2007 gostilo predstavnike Ministrstva za okolje Republike Estonije ter Okoljskega investicijskega centra. Gostom so na kratko predstavili izvajanje projektov LIFE v preteklih letih in projekt Komunikacijska podpora Naturi 2000. Več.

Čistili zarast na slanem travniku sv. Nikolaja

Prostovoljci iz Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES) so v sodelovanju s piransko enoto Zavoda za varstvo narave so sredi novembra preprečili zaraščanje na sredozemskem slanem travniku pri Sv. Nikolaju v Ankaranu. Mestna občina Koper je zagotovila zabojnik in odvoz odstranjenega rastlinskega materiala. Slani travnik je vključen v ekološko omrežje Natura 2000. Več. Kontaktna oseba: barbara.vidmar@zrsvn.si

Volovja reber: tožba Elektro Primorska

DOPPS je z Upravnega sodišča v Novi Gorici prejel obvestilo, da je Elektro Primorska vložila tožbo zoper odločbo okoljskega ministrstva, s katero je to DOPPSu priznalo položaj stranskega udeleženca v postopku izdajanja okoljevarstvenega soglasja za vetrno elektrarno na Volovji rebri. Več. Tomaž Jančar, DOPPS (tomaz.jancar@dopps-drustvo.si)

Vidre prinesle mir v Korejo

Sredi letošnjega oktobra je Hwacheon, majhno mesto v Južni Koreji, za dober teden postal središče sveta - vsaj za strokovnjake, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in ohranjanjem različnih vrst vider. Na mednarodnegi kolokvij o vidrah je pripotovalo več kot 150 udeležencev z vsega sveta, tudi iz Slovenije. Več.

Drugačna praznična darilca – posvojite delfina ali netopirja

Zavod Vrbov log vas vabi, da postanete boter netopirju v Ajdovski jami. Na straneh Krilc lahko posvojite delfina s pomočjo Društva Morigenos – gl. Pesem delfina. Pomagate lahko tudi ohraniti tropski deževni gozd – gl. Divji gozd.

Zimski urnik Triglavske rože

Info središče Triglavskega narodnega parka na Bledu vas vabi k obisku. Zimski urnik je od torka do petka od 12. do 16. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 18. ure.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Konferenca Poslovne dejavnosti in biotska raznovrstnost

V okviru portugalskega predsedovanja je bila v Lizboni 12. in 13. novembra mednarodna konferenca z naslovom Poslovne dejavnosti in biotska raznovrstnost (Business&Biodiversity). Predstavili so številne primere dobre prakse, na zaključni okrogli mizi tudi iz Slovenije. Več.

Zbiranje podatkov o ekonomiji izgubljanja biotske raznovrstnosti

Evropska komisija do konca decembra zbira podatke, ki bodo olajšali pripravo poročila o ekonomiji izgubljanja biotske raznovrstnosti. Poročilo naj bi nato pripravil neodvisen ekonomist (po vzoru Sternovega poročila o klimatskih spremembah). Komisija zbira informacije, ki so lahko članki, primeri dobre prakse, pilotni primeri in podobno. Vabilo.

Razpis za evropske okoljske nevladne organizacije

Evropska komisija je objavila razpis, na katerega lahko kandidirajo nevladne organizacije, temelječe na članstvu in ki povezujejo vsaj tri države. Ena od priroritet je Narava in biotska raznovrstnost. Na voljo je 8.500.000€, rok za prijave je 7. december 2007. Razpis.

Grčija kršila direktivo o pticah

Evropsko sodišče je 25. oktobra Grčijo obsodilo, ker ni določila zadostnega števila območij po direktivi o pticah, za nekatere vrste pa območij sploh ni določila. V primerjavi s predlogom IBA, jih je v Naturo 2000 vključila le 40%. Sodba.

BRANJE

Spletna stran Strokovne podlage za omrežje Nature 2000

Odslej lahko dostopate do vseh strokovnih podlag, ki so temelj za določitev območij Nature 2000. Zaradi obsežnosti  v elaborat Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov vstopate preko kazala, ki omogoča nadaljnje povezave na gradiva. Dostop je omogočil Center za kartografijo favne in flore (CKFF), avtor tega gradiva.

Komunikacijska podpora Naturi 2000 (2006-2007)

Objavili smo zaključno poročilo projekta s prilogami (Poročilo o usmerjenih intervjujih iz zaključka projekta, Skrajšan predlog za organizacijsko opredelitev vodenja Nature 2000, Končno poročilo o izvedenih merjenjih in izpolnjevanju ciljev, Pregled sektorjev po posameznih ministrstvih, ki jih zadeva Natura 2000, Priročnik za komunikatorje, Medijski načrt in primer oglasa, Analiza poročanja medijev za zadnje obdobje projekta, Strategija komuniciranja po zaključenem projektu), pdf, 116 strani. Poročilo je objavljeno tudi v angleškem jeziku.

Referata o poročanju po 17. členu Direktive o habitatih

Objavili smo referata z zaključne predstavitve poročanja po 17. členu direktive o habitatih: Poročanje po 17. členu Direktive o habitatih (dr. Peter Skoberne, MOP) (pdf, 723 KB) in Poročanje po Direktivi o habitatih (17. člen) - zaključna predstavitev (mag. Andreja Škvarč, ZRSVN) (pdf, 2902 KB).

Varstvo narave št. 20

Oktobra je izšla 20. številka Varstva narave, strokovne revije za teorijo in prakso ohranjanja narave. Izdal jo je Zavod RS za varstvo narave.

Proteus 3/70

Nova številka revije Proteus prinaša tudi rezultate raziskave močerila (Boris Bulog) in članek o fosilnem savskem kanjonu (Tadeja Šubic).

Vpliv svetlobnega onesnaževanja na živali

Referat dr. Maje Zagmajster Vpliv svetlobnega onesnaževanja na živali, ki ga je predstavila na posvetu Skupnosti občin Slovenije in KSSENA 14. novembra 2007, je na voljo na spletni strani SOS.

Kozjanski park – primer dobre prakse

Med primeri dobre prakse upravljanja območij Nature 2000, zbranih na spletni strani www.natura2000.org, je predstavljen tudi Kozjanski park (v angleškem jeziku).

Spletna stran Volovja reber

Koalicija za Volovjo reber ima od  konca novembra na internetu obsežno spletno stran Volovja reber. Predstavlja tamkajšnjo naravo, mnenja znanih Slovencev, postopek in novice.

Skrivnosti gozda

Razstavo, ki si jo lahko do februarja prihodnje leto ogledate v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, spremlja publikacija Skrivnosti gozda na 167 straneh. Uredila jo je dr. Staša Tome, avtorjev besedil je kar 17, fotografij in risb pa 32.

NAPOVEDNIK

29. november: otvoritev razstave Skrivnosti gozda, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

5. december: delovni posvet Vse o Naturi 2000 v Knjižnici Domžale. Organizira: Skupnost občin Slovenije. VabiloPrijava.

10. december: otvoritev razstave fotografije dvoživk in plazilcev v prostorih poslovalnice Nove KBM, Kobarid, ob 19.00 uri. Organizirajo: Societas herpetologica slovenica - Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev v sodelovanju z NAC, Naravoslovnim centrom Tolmin ter Fotografskim društvom Grča in pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije

11. december: delavnica Povezovanje upravljanja in financiranja Nature 2000 /Linking Management and Financing Natura 2000, Lochau/Vorarlberg, Avstrija. Rok za prijave: 23. november, kontaktna oseba: uli.petschacher@wwf.atVeč.

12. december: predavanje: Radensko polje — kaj sploh pomeni beseda »krajinski park« in kaj prinaša? Predavatelja Leon Kebe in mag. Tina Mikuš. Organizira: Center Grajski vrt Boštanj. Kontaktna oseba: tina.mikus@gmail.com.

15. december: javni posvet o Menini, Gornji Grad. Organizira: Planinsko društvo Gornji Grad - Odsek za varstvo gorske narave. Informacije: Alojzij.Gluk@zgs.gov.silojzegluk@hotmail.com

20. december: tiskovna konferenca ob zaključku projekta LIFE: NATURA 2000 v Sloveniji - modeli upravljanja in informacijski sistem, Center Evropa, Ljubljana. Organizira: Zavod RS za varstvo narave.

NARAVA NA KRATKO

Vlada bo spremenila uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah je uvrščen med gradiva, ki jih bo Vlada obravnavala na eni od prihodnjih sej. Sprememba vključuje samo sklic na direktivo o habitatih, ki je bila sprejeta  zaradi pristopa Bolgarije in Romunije, živalske vrste, ki se dodajajo, se v Sloveniji ne pojavljajo.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava