Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 95 / april 2009

SLOVENIJA

Razpis tudi za predstavitev naravnih znamenitosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo štiri javne razpise, eden od njih podpira tudi ekomuzeje in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti lokalnega območja. Vlagatelji so lahko lastniki, solastniki in dolgoletni najemniki predmeta podpore. Več.

Minister Erjavec s predstavniki občin

Minister za okolje in prostor je konec marca sprejel predstavnike Združenja občin Slovenije. Govorili so o tudi o Naturi 2000. Več.

Prestavili gnezdo bele štorklje

Elektro Maribor je v Lukavcih v občini Križevci pri Ljutomeru na željo lastnika zemljišča in s sodelovanjem Zavoda RS za varstvo narave prestavil gnezdo bele štorklje. Jeseni načrtujejo še več prestavitev. Po podatkih evidenc Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je v Severovzhodni Sloveniji okrog 300 štorkljinih gnezd. Precej jih je na drogovih elektroenergetske oskrbe. Več.

Srednjemu detlu gre dobro

Srednji detel je v Sloveniji in tudi širše ogrožena vrsta ptic. V Dobravi pri Brežicah se počuti dobro. To kaže tudi letošnje štetje pod strokovnim vodstvom Zavoda RS za varstvo narave v sodelovanju s kolegi iz Zavoda za gozdove Slovenije in Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Več.

Žabja statistika

Na Radenskem polju je od začetka marca pa do začetka aprila potekala akcija »Pomagajmo žabicam čez cesto«. Rezultate akcije, pa tudi še marsikaj zanimivega iz življenja žab, bo predstavila študentka biologije in honorarna sodelavka Krajinskega parka Radensko polje,  Lara Kastelic, ki je v projektu ves čas aktivno sodelovala (več v Napovedniku).
Tina Mikus (tina.mikus@gmail.com)

Očistili Peskovski potok

Pred dnevom Zemlje je Krajinski park Goričko izvedel čistilno akcijo Očistimo Peskovski potok. Kljub precejšnji količini odpadkov so v potoku našli tudi prebivalce, ki so značilni za čiste vode, npr. potočnega raka in potočnega ukrajinskega piškurja. Več

Na Dan Zemlje pa bodo na Bodonskem bregu ugasnili luči kot prvi korak za temno noč v Krajinskem parku Goričko. Več.

Nagrada gre na Solčavsko

Letošnja zmagovalka izbora za Evropsko destinacijo odličnosti 2009 je Destinacija Solčavsko s turističnim produktom »Solčavsko – harmonija treh dolin«. Razpis je bil namenjen novonastajajočim, v trajnostni razvoj turizma usmerjenim destinacijam, ki so na podlagi varovanih območij (Natura 2000, naravni parki) uspešno razvile turistične produkte, tema prihodnjega razpisa bo Turizem in vode. Več. Informacije: marko.slapnik@logarska.si.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Biotska raznovrstnost ena od švedskih prioritet

Švedska si je kot eno od prednostnih področij predsedovanja izbrala biotsko raznovsrtnost. Pričeli bodo z oceno akcijskega načrta EU iz leta 2006 in si prizadevali za mednarodno znanstveno telo s tega področja, po vzoru IPCC (klimatske spremembe).

Vrstam in habitatom v Evropi ne gre dobro

Poročilo, ki so ga za obdobje 2001-2006 pripravile članice in komisija na podlagi 17. člena direktive o habitatih kaže, da je v ugodnem stanju ohranjenosti le majhen del habitatov in vrst. Pritisk je največji na travniške habitate, mokrišča in habitate ob morski obali.

Trideseta obletnica Direktive o pticah

Skoraj 5000 območij, določenih na podlagi direktive o pticah, na več kot desetini ozemlja EU je eden od rezultatov Direktive o pticah, ki letos praznuje 30-letnico.
Več.

Elektronska konferenca EPBRS

Do 5. maja se lahko vključite v razpravo, ki teče na elektronski konferenci Strategije v taksonomiji: raziskovanje v spreminjajočem se svetu /Strategies in Taxonomy: Research in a Changing World. Rezultate bodo predstavili v Pruhonicah na Češkem konec maja. Prijave.

Ceste čez Rospudo ne bo

Poljska vlada se je odločila, da opusti projekt ceste čez dolino Rospuda, ki je del omrežja Natura 2000. Namera je postala predmet postopka pred Evropskim sodiščem, sedaj pa so se odločili za drugačen potek trase. Več

BRANJE

Monitoring

V Knjižnici smo objavili poročila monitoringa ptic in hroščev:
• Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev, vključno z dopolnitvijo predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000: prvo delno poročilo, Al Vrezec idr., NIB, BI ZRC SAZU Notranjski muzej Postojna (končno poročilo), 2 (pdf, 3937 KB) 
• Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (prvo delno poročilo), Al Vrezec idr., NIB, Notranjski muzej Postojna, 2008 (pdf, 2017 KB)
• Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic 2008 - vmesno poročilo, Borut Rubinić idr, DOPPS, 2008 (pdf, 504 KB)  
• Monitoring populacij izbranih vrst ptic, tretje vmesno poročilo - Rezultati Zimskega štetja vodnih ptic 2009, rezultati popisov preleta ujed v jesenski sezoni 2008, DOPPS, 2009

Novice za interpretatorje

Izšle so 5. novice v projektu Promoviranje narave z izobraževanjem interpretatorjev v programu Leonardo da Vinci. Projekt vodi Krajinski park Goričko. Več.

Svet ptic, april 2009

Izšla je aprilska številka revije Svet ptic. Med Pticami naših krajev jih je tudi več, ki so uvrščene na Direktivo o pticah.

KljučDoNarave

Prirodoslovni muzej Slovenije je partner v evropskem projektu KeyToNature (KljučDoNarave). Eden izmed  bistvenih ciljev projekta je izdelava takih določevalnih ključev, ki bi učencem  (osnovna in srednja šola) oz. študentom omogočili čim bolj aktivno spoznavanje  biotske pestrosti. Naredili so določevalni ključ za lesnate  rastline Slovenije in ga aprila na seminarju predstavili javnosti, učiteljem pa so  svetovali, kako jih  lahko pri pouku uporabijo. 
Irena Kodele Krašna (irena.kodele-krasna@guest.arnes.si).

TV Slovenija o naravi

Izobraževalni program Televizije Slovenija je konec marca predvajal izobraževalno-dokumentarno oddajo Invazivke, v kateri nam je dr. Nejc Jogan predstavil vrsto invazivnih tujerodnih vrst iz različnih delov Slovenije. 
Predvajajo tudi serijo osmih polurnih oddaj, v katerih avtor zamisli Stane Sušnik predstavlja lastnike 13 slovenskih vrtov, od Prlekije do Krasa. Stane.Susnik@rtvslo.si

Razstava Tujerodne vrste – prezrta grožnja

Na razstavi v Prirodoslovnem muzeju Slovenije bodo predstavljene raznolike poti, po katerih tujerodne vrste prihajajo v Slovenijo, njihove lastnosti in vplivi na naravo, pa tudi ukrepi, s katerimi lahko prav vsak prispeva zmanjšanju negativnih vplivov tujerodnih vrst. Avtorji razstave so Jana Kus Veenvliet, Paul Veenvliet, Leon Kebe, Martina Bačič, Božo Frajman, Nejc Jogan, Simona Strgulc Krajšek. Razstava bo  na ogled do 22. junija 2009.

Velike zveri in Alpe

Referati s posveta Delovne skupine Velike zveri pri ALPARC, Mreži zavarovanih območij v Alpah, ki je bil 31. marca 2009, so na spletni strani Mreže. Med njimi je tudi referat Jurija Dobravca Ali upravljanje z Natura 2000 prioritetnimi vrstami lahko povzroča interni konflikt - primer rjavega medveda (Ursus arctos) in črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria) na planinskih pašnikih.

Europe’s Nature: Learning from LIFE

Izšla je publikacija Europe’s Nature: Learning from LIFE, ki predstavlja izbrane projekte LIFE iz vse Evrope, med njimi tudi DOPPSov projekt, posvečen koscu.

NAPOVEDNIK

22. april: otvoritev razstave z naslovom Tujerodne vrste – prezrta grožnja, ob 17. uri v razstavnih prostorih Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

22. april: predavanje Žabja statistika, ob 19 uri v Kulturnem domu v Račni. Organizira Krajinski park Radensko polje v ustanavljanju.

22-25. april: srečanje Transport infrastructure of the 21st century: connecting People and Wildlife, Evora, Portugalska. Organizira: Infra Eco Network Europe (IENE)

23. april: posvet Izjemna drevesa in drevesne naravne vrednote v gozdnem prostoru Slovenije, v Gozdni hiši Mašun – Informacijsko-izobraževalnem središču pod Snežnikom, od 9. do 14. ure. Organizira: Zavod za gozdove Slovenije. Informacije: spela.habic@zgs.gov.si.

27-28 april: mednarodni seminar Restoration of Meadow Bird Habitats. Kopenhagen, Danska.

27-28 april: Konferenca o varovanju biotske raznovrstnosti po 2010 / Conference on Biodiversity protection - Beyond 2010, Atene, Grčija.

15. maj: objava razpisa LIFE+. Več. Kontaktna oseba v Sloveniji: julijana.lebez-lozej@gov.si.

18-20 maj: mednarodna konferenca Trajnostno upravljanje vojaških zemljišč, ki so območja Natura 2000 / Sustainable management of NATURA 2000 designated military lands, Hasselt, Belgija.

25-29 maj: letna konferenca Eurosite: Participativno ohranjanje / Participatory Conservation: A Stakeholder Approach, Peñíscola, Španija.

27-28. maj: konferenca Divjina in velika območja naravnih habitatov v Evropi / Wilderness and Large Natural Habitat Areas in Europe, Praga, Češka.

10. junij: delavnica o programu LIFE+ v Sloveniji (informacije o možnostih pridobitve sredstev iz tega programa). Organizira Evropska komisija v sodelovanju s Stella Consulting in MWH. Kontakt: julijana.lebez-lozej@gov.si.

17-19 junij: simpozij Mokrišča, lov, ohranjanje narave / Zones Humides - Wetlands, Chasse - Hunting & Conservation de la Nature, Lanchères, Francija.

17-21. junij: 4. Mednarodni simpozij Raziskave žlahtnjenja zdravilnih in aromatičnih rastlin (ISBMAP2009); tema: Ohranjanje biodiverzitete in uporaba genskih virov. Organizator: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Več. 

24. junij: srečanje partnerjev Odštevanja/Countdown 2010, Bruselj. Info: www.countdown2010.net 

29. junij - 2. julij: mednarodna konferenca: Spremembe, inovacije in prilagoditve za trajnost - povezovanje naravoslovnih in družboslovnih znanosti / Transformation, innovation and adaptation for sustainability - itegrating natural and social sciences, Ljubljana. Organizatorja: Evropsko združenja za ekološko ekonomiko in Biotehniška fakulteta. Kontakt: esee.2009@bf.uni-lj.si.

1-5. september: Drugi evropski kongres ohranitvene biologije / 2nd European Congress of Conservation Biology: 'Conservation biology and beyond: from science to practice', Praga, Češka.

23-24. september: mednarodna konferenca Ekoremediacije - Priložnost za inovativni napredek območij Nature 2000 in drugih (za)varovanih območij, Poljčane. Kontakt: ana.vovk@uni-mb.si.

22-25. oktober: Gorski turizem in območja Natura 2000 / Mountain tourism in Natura 2000 areas: Conflict or  Opportunity? Kudowa  Zdrój, Poljska. Organizirajo: International Friends of Nature, Polish  Tourist Country Lovers’ Society (PTTK), Institute of Tourism and Recreation, Academy of Physical Education.


NARAVA NA KRATKO

Direktor Krajinskega parka Strunjan

Vlada RS je imenovala mag. Marka Starmana za direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.  Pred tem je bil v.d. direktorja. Več.

Sprejet program dela in finančni načrt Parka Škocjanske jame

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Park Škocjanske jame za leto 2009. Več.

Vabilo k pripombam

Ministrstvo je objavilo Osnutek Uredbe o vrstah sanacijskih ukrepov za  odpravo posledic okoljske škode, vabimo vas, da pripombe pošljete do 6. maja 2009.

Za nevladne organizacije

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča vsa društva, zavode in ustanove, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, da je pričelo s podeljevanjem statusa in jih vabi k oddaji vlog. Več.

Ministrstvo vabi k oddaji pripomb in predlogov na: Osnutek pravilnika o vodenju registra nevladnih organizacij, s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja (do 30. aprila 2009).

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava