Skip to main content

Mednarodni dan gozdov

V soboto, 21. marca 2020, smo obeležili mednarodni dan gozdov, ki letos poteka pod naslovom Gozdovi in biotska raznovrstnost – predragoceni, da bi jih izgubili. V Sloveniji je ta dan z informacijami pospremil Zavod za gozdove Slovenije - partner v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 (LIFE-IP NATURA.SI), ki ga v sodelovanju s z 14 partnerji in s finančno podporo programa LIFE Evropske unije vodi in sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.

V Sloveniji Natura 2000 pokriva dobrih 37 odstotkov ozemlja. Okrog 70 odstotkov območij Natura 2000 je v gozdovih, okrog 20 odstotkov na kmetijskih površinah, 5 odstotkov nad gozdno mejo, 2 odstotka na pozidanih površinah in 1 odstotek na vodnih površinah. Projektne aktivnosti so osredotočene na sistemsko izboljševanje upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. Poleg tega pa bodo konkretne akcije izvedene tudi na terenu – na skupno osmih Natura 2000 območjih. Med njimi sta tudi območji Kamniško - Savinjske Alpe in Grintovci. Ohranjeni gozdovi teh dveh območij predstavljajo najpomembnejše gnezdišče malega skovika (25 % slovenske populacije) in divjega petelina (20 % slovenske populacije). Področja nad gozdno mejo so življenjski prostor ruševca (20 % slovenske populacije) in belke (20 % slovenske populacije).
Za ohranjanje gozda je potrebno ohranjanje genetske pestrosti populacij drevesnih in živalskih vrst, obnavljanje gozda ter trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki ima v Sloveniji že dolgo tradicijo. Na svetovnem nivoju biotsko raznovrstnost v gozdovih najbolj ogrožajo človeški posegi, kot sta krčenje in degradacija gozdov, ter podnebne spremembe.

Aktivnosti s področja gozdarstva v projektu LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji.
V projektu se s področja gozdarstva izdelujejo strokovne podlage in ukrepi za okrepljeno upravljanje z gozdovi in gozdnimi vrstami na območjih Natura 2000. Ravno projekt LIFE-IP NATURA.SI je projekt, ki bo začrtal nadaljnje oblikovanje ukrepov in aktivnosti na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v gozdovih do leta 2027. Lastniki gozdov bodo preko Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Združenja lastnikov gozdov vključeni v projektne aktivnosti, ki se bodo nanašale tudi na  prihodnost ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdovih. Poleg krepitve upravljanja na državni ravni, bodo pomemben del projekta predstavljale tudi aktivnosti na izbranih Natura 2000 območjih na Štajerskem, v Slovenski Istri in v Kamniško – Savinjskih Alpah.

Skupaj ohranimo biotsko raznovrstnost naših gozdov!
Zavod za gozdove poziva vse lastnike gozdov, da se pridružijo aktivnemu varstvu biotske raznovrstnosti v slovenskih gozdovih. Za namen ohranjanja biotske raznovrstnosti v gozdovih je bil pred leti ustanovljen Gozdni sklad, v katerem so sredstva namenjena izvajanju naravovarstvenih ukrepov (kot so vzpostavljanje mirnih con, puščanje odmrle lesne biomase ter habitatnega drevja v gozdovih in drugi) tudi v zasebnih gozdovih. Dodatne informacije o črpanju sredstev iz Gozdnega sklada dobijo lastniki gozdov pri krajevno pristojnih revirnih gozdarjih.

Gozdovi Zemlje
Gozdovi pokrivajo približno tretjino kopne površine Zemlje in v njih se nahaja kar 80 odstotkov svetovne kopenske biotske raznovrstnosti.
V Evropski uniji gozd pokriva približno 42 odstotkov površja. Biotska pomembnost gozda je v EU prepoznana tudi v mehanizmu varstva narave Natura 2000, ki je družbena zaveza kako bomo v EU varovali naravo. Približno 12 odstotkov vseh gozdov v EU je vključenih v omrežje Nature 2000, kjer predstavljajo približno polovico vseh površin. Veliko vlogo imajo gozdovi tudi v Sloveniji, ki z 58 odstotki sodi med države z visokim deležem gozda. Gozdne površine so v Sloveniji, tako kot na ravni EU, močno zastopane tudi na ravni Nature 2000.

Pomembnost gozdov je leta 2012 Generalna skupščina združenih narodov potrdila z razglasitvijo 21. marca kot mednarodnega dneva gozdov. Ta dan je namenjen promociji gozdov in ozaveščanju o pomenu ter nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov. Dodatne informacije o obeleževanju mednarodnega dneva gozdov so dostopne na spletni strani Zavoda za gozdove, http://www.zgs.si/delovna_podrocja/delo_z_javnostmi/mednarodni_dan_gozdov_21_marec/index.html, ki je osrednja slovenska strokovna institucija s področja gozdarstva.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava