Skip to main content

Nova Natura 2000 v številkah

Zavod RS za varstvo narave je pripravil več podatkov o novih območjih Natura 2000, določenih z uredbo iz aprila 2013.

Območja

Slovenija ima sedaj 354 območij, od tega je 323 območij določenih na podlagi direktive o pticah, 31 območij pa na podlagi direktive o habitatih.

Kakšne so spremembe v primerjavi z omrežjem, vzpostavljenim leta 2004?

Novih območij je 83 (78 območij določenih po Direktivi o habitatih in 5 območij po Direktivi o pticah). Z razdelitvijo obstoječih območij je nastalo 5 območij (3 območja po Direktivi o habitatih in 2 območji po Direktivi o pticah). Z združitvijo dveh ali več obstoječih območij je nastalo 10 območij (10 območij po Direktivi o habitatih – gre za združevanje obstoječih območij ter dodajanja vmesnih površin). Nove površine so bile dodane 95 območjem (77 območij po Direktivi o habitatih in 15 območij po Direktivi o pticah).

Ukinjena so bila 3 območja (2 območji po Direktivi o habitatih in 1 območje po Direktivi o pticah)

Samo tehnični popravek meje je bil narejen na 164 območjih (155 območij po Direktivi o habitatih in 9 območij po Direktivi o pticah).

Območja po direktivi o pticah in po direktivi o habitatih se delno prekrivajo, takih površin je 4.033 km2. Tako je 79% površine območij po direktivi o pticah hkrati tudi območij po direktivi o habitatih. 61% površine območij po direktivi o habitatih pa so hkrati tudi območja po direktivi o pticah.

Gozd pokriva 5.434 km2, kar pomeni 71% površine območij Natura 2000.

Nad gozdno mejo (1600 m n.m.) je 363 km2, to je 5% površine območij Natura 2000.

 

Vrste in habitatni tipi

Število vrst po direktivi o habitatih se je dvignilo na 114 (prej 105), po direktivi o pticah pa na 118 (prej 103, v to število niso zajete ujede in vodne ptice, ki se v uredbi ne navajajo poimensko ampak le kot skupina; cela skupina je zabeležena kot ena vrsta).

Število habitatnih tipov se je povečalo na 60 (prej 56).

 

Število prebivalcev

Zavod RS za varstvo narave je pripravil tudi oceno o številu prebivalcev območij Natura 2000. Na območjih Natura 2000 je evidentiranih 127.940 prebivalcev.

Za analizo so uporabili sloj Statističnega urada Slovenije – mreža celic velikosti 100x100 m s številom prebivalcev. V primeru, da kvadrat ne leži v celoti v Naturi, so za izračun števila uporabili le sorazmeren delež prebivalcev tega kvadrata.

 

Občine

Po podatkih Zavoda RS za varstvo narave tri občine v celoti ležijo v Naturi 2000. To so občine Velika Polana, Grad in Gornji Petrovci, vse tri ležijo v Prekmurju.

Več kot 99% svojega ozemlja ima v Naturi 2000 nadaljnjih osem občin (Šalovci, Rogašovci, Hodoš, Kuzma in Kobilje, Kostel in Osilnica ter Bistrica ob Sotli).

Skupno ima več kot polovico svojega ozemlja v območjih Natura 2000 53 občin.

Le 10 občin pa je takih, da Nature 2000 tam sploh ni. To so: Vransko, Dornava, Lenart, Odranci, Pesnica, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž in Trnovska vas.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava