Skip to main content

Računsko sodišče o ravnanju z območji Natura 2000

Računsko sodišče je objavilo revizijsko poročilo Ravnanje z varstvenimi območji Natura 2000. Revidirali so učinkovitost ravnanja z varstvenimi območji Natura 2000 v letih 2015 in 2016. Osredotočili so se na učinkovitost ravnanja Vlade RS, Ministrstva za okolje in prostor in Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Sodišče meni, da je bilo ravnanje z območji Natura 2000 delno učinkovito in bi ga bilo mogoče izboljšati.

Sodišče ugotavlja:

 • načrtovanje na območjih Natura 2000 je bilo v obdobju, na katero se nanaša revizija, učinkovito;
 • aktivnosti zavoda in ministrstva za vključevanje ukrepov na območjih Natura 2000 v izbrane sektorje so bile za večino od izbranih sektorjev učinkovite, vendar bi jih bilo mogoče izboljšati, predvsem na področju kmetijstva;
 • spremljanje in prilagajanje ukrepov je bilo neučinkovito.

Sodišče je pripravilo vrsto priporočil.

Vladi Republike Slovenije priporoča, naj:

 • od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahteva, da prouči, kako bi bilo najprimerneje zagotoviti izvedbo ukrepov iz Programa upravljanja območij Natura za obdobje 2015–2020 na področju kmetijstva – na primer z uvedbo plačil v okviru območij Natura 2000, krepitvijo sodelovanja med Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in odgovornimi nosilci iz kmetijskega sektorja, izobraževanjem kmetijsko-svetovalne službe ali na drug način; o izvajanju teh ukrepov naj ji redno poroča;
 • na ustrezen način določi obveznost poročanja o vključevanju ukrepov in ciljev Programa upravljanja območij Natura za obdobje 2015–2020 ter o izvajanju ukrepov tudi za ostale organe, ki jih je pooblastila za izvedbo ukrepov.

Ministrstvu za okolje in prostor priporoča, naj:

 • pri pripravi nacionalnega programa varstva narave prouči možnosti za opredelitev strateških ciljev države glede površine zavarovanih območij ter glede ciljev upravljanja teh območij, tako da bo omogočilo ustrezno varovanje naravovarstveno najpomembnejših območij države in spoštovanje strateških usmeritev na teh območjih tudi za odgovorne izvajalce ukrepov Programa upravljanja območij Natura za obdobje 2015–2020 iz ostalih sektorjev ter za občine;
 • prouči, v kolikšni meri so cilji in ukrepi iz Programa upravljanja območij Natura za obdobje2015–2020 vključeni v načrte upravljanja in letne programe dela pristojnih upravljavcev zavarovanih območij, ki jih je ustanovila oziroma soustanovila država; prouči naj tudi, na kakšen način bi bilo mogoče ukrepe iz Programa upravljanja območij Natura za obdobje 2015–2020 v celoti vključiti v navedene dokumente, in vladi po potrebi predlaga ukrepe, da bo omogočilo popolno izvajanje ukrepov iz Programa upravljanja območij Natura za obdobje 2015–2020 na zavarovanih območjih;
  pri ugotavljanju stopnje izvajanja ukrepov iz Programa upravljanja območij Natura za obdobje2015–2020 na zavarovanih območjih prouči tudi vzroke za slabše izvedene ukrepe; če ugotovi, da se ukrepi ne izvajajo učinkovito zaradi njihovega neustreznega vključevanja v druge sektorje, naj predlaga ustrezne ukrepe, s katerimi bo pomagalo upravljavcem zavarovanih območij izvesti načrtovane ukrepe Programa upravljanja območij Natura za obdobje 2015–2020 na zavarovanih območjih;
 • vlogo za naravovarstvene smernice za letne programe gospodarske javne službe urejanja voda Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave pošilja pred začetkom leta, za katerega so pripravljeni letni programi gospodarske javne službe urejanja voda, tako da bo pravočasno pridobilo naravovarstvene smernice.

Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave priporoča, naj:

 • razkrije ukrepe, s pomočjo katerih ne bo mogoče doseči ugodnega stanja vrst in habitatov, kot jih zahteva Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), na primer v programu upravljanja območij Natura 2000; obenem naj prouči, do kdaj in kako bi jih bilo mogoče vključiti v program upravljanja območij Natura 2000;
 • pri proučevanju razsežnosti problema gozdnih prometnic upošteva tudi negrajene gozdne prometnice.

Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave in Ministrstvu za okolje in prostor priporoča, naj:

 • proučita, kako bi bilo mogoče doseči boljše sodelovanje z odgovornimi nosilci iz kmetijskega sektorja pri načrtovanju in izvajanju ukrepov na področju kmetijstva; na podlagi svojih ugotovitev naj Vladi Republike Slovenije predlagata potrebne ukrepe (na primer potrebno sodelovanje odgovornih nosilcev iz kmetijskega sektorja).

 

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava