Skip to main content

Slovenija bo sofinancirala tri projekte LIFE na temo narave

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila tri nove projekte, in  sicer Živeti z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami - LIFE Bober, Naravi prijazne prakse trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v luči podnebnih sprememb - LIFE Systemic in Usklajene akcije za izboljšanje sobivanja človeka in volka v Alpah- LIFE Wolfalps EU. Gre za tri projekte v okviru programa LIFE, ki so bili izbrani na razpisu Evropske komisije.

Sredstva za sofinanciranje aktivnosti projektov bodo v letu 2021 zagotovljena v višini 37.467,90 evrov v okviru projekta LIFE Bober, za LIFE Systemic v višini 21.051,40 evrov in za LIFE Wolfalps EU v višini 55.622,60 evrov. MOP sofinancira projekte, ki jih za sofinanciranje izbere Evropska komisija. 

Evropski bober je uvrščen na Direktivo o habitatih, zato je Slovenija zanj dolžna ohranjati ugodno ohranitveno stanje. Namen projekta LIFE Bober je ob vračanju evropskega bobra v Slovenijo in Hrvaško po dveh stoletjih in pol prebivalce ozavestiti o pomenu bobra. Projekt pokriva obstoječe in potencialno območje razširjenosti vrste v obeh državah. Partnerji projekta bodo skozi projektne aktivnosti med ostalim dvigovali ozaveščenost o vlogi bobra v ekosistemih celinskih voda, predstavili metode upravljanja z bobrom, pripravili smernice za nadaljnje upravljanje z vodami in kmetijsko politiko ter določili utemeljene argumente za spremembo obstoječih odškodninskih shem.

Glavni cilji projekta LIFE Systemic so ugotoviti vplive različnih sistemov gojenja gozdov na prostorsko razporeditev genetske pestrosti bodočega gozda in s tem ugotoviti kateri gozdnogojitveni pristopi so primerni za dolgoročno ohranjanje genetske pestrosti gozdov. V Sloveniji so kot demonstracijske ploskve izbrane večinoma lokacije, ki sovpadajo z območji Natura 2000.

Projekt LIFE Wolfalps EU bo pomembno prispeval k novim spoznanjem na področju varstva biodiverzitete, hkrati pa bo imel z izvedenimi ukrepi na terenu tudi velik ekonomski vpliv na lokalnem nivoju. Glavni cilj projekta je zmanjšanje napadov volka na domače živali, zato bodo vzpostavljeni enotni intervencijski ukrepi na gorskih pašnikih, omogočen bo razvoj in spodbujanje ekoturizma, kar bo lahko vplivalo na pozitiven odnos do prisotnosti volka v regiji. Pripravljena bo enotna strategija za upravljanje z vrsto in nabor dobrih praks, ki bodo uskladile aktivnosti ljudi na območju. Čezmejna populacija volka, ki jo obravnava projekt, sega preko območja vključenih držav Francije, Italije, Švice, Avstrije in Slovenije na območju Alp do Apeninov in do dinarskih koridorjev.

logotip EU programa Life

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava