Skip to main content

Več kot 40 strokovnjakov sodeluje pri načrtovanju ukrepov za Naturo 2000 

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji projektni partnerji skupaj s strokovnjaki sodelujejo pri pripravi novega Programa upravljanja območij Nature 2000 2021–2027 v Sloveniji (PUN 2021–2027). Prvo fazo priprave vodi Zavod za varstvo narave. V teku so obsežne delavnice za določanje naravovarstvenih ciljev in strokovnih predlogov ukrepov novega PUN 2021–2027.

Martina Kačičnik Jančar, vodja odseka za biotsko raznovrstnost, Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN): »Delavnice s strokovnjaki potekajo od začetka leta 2020. Se je pa njihovo izvajanje zaradi  epidemije nekoliko spremenilo. Srečujemo se s pomočjo spletnih konferenc. S pomočjo podpornih služb ZRSVN smo hitro uredili dostopnost do podatkov in programov iz domačih pisarn ter tako delavnice prenesli v spletno okolje. Delavnice praviloma trajajo cel dan, za posamezno skupino vrst pa imamo tudi več zaporednih delavnic. Sestanemo se s strokovnjaki za posamezno taksonomsko skupino oziroma skupino habitatnih tipov in s predstavniki ZRSVN. V vodenem procesu skupaj natančno pregledamo in dopolnimo obstoječi PUN. Delavnice tudi na spletu potekajo zelo zgoščeno, tedensko izvedemo od tri do pet delavnic. Tako bomo nadaljevali še poleti. Vsem sodelujočim se zahvaljujem za izjemno prilagodljivost, potrpežljivost in konstruktivnost.« Na delavnicah pregledajo zadnje terenske ugotovitve strokovnjakov o stanju vrst oziroma habitatnih tipov, pregledajo in dopolnijo dolgoročne kot tudi programske ciljne vrednosti ugodnega ohranitvenega stanja vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000. Pregledujejo cone obravnavanih vrst in habitatnih tipov ter pripravljajo usmeritve za izdelavo dopolnitev zaradi spremenjenega stanja v naravi, izboljšanega poznavanja stanja ali novejših podatkov. 

V prvem trimesečju leta so izvedli približno tretjino vseh delavnic. Delavnice s predhodno pripravo podatkov s strani strokovnjakov so potekale že za metulje, hrošče, dvoživke, plazilce, gozdne habitatne tipe, mahove ter delno za netopirje in podzemni svet. 

Delavnicam bo sledila faza seznanjanja in usklajevanja z deležniki s predstavitvami rezultatov delavnic. Ida Jelenko Turinek, vodja enote PUN, Ministrstvo za okolje in prostor: »Na Zavodu za varstvo narave opravljajo res izjemno obsežno in zahtevno skupno načrtovanje ukrepov s strokovnjaki. V ekipi ves čas sodelujemo tudi strokovnjaki drugih partnerskih organizacij. S strani Ministrstva za okolje in prostor se vključujemo tako projektno zaposleni strokovnjaki, kot tudi strokovnjaki stalno zaposleni na ministrstvu.« V naslednji fazi bo namreč Ministrstvo za okolje in prostor vodilo pripravo in sektorsko usklajevanje ukrepov novega PUN. Temu bo sledilo sodelovanje z deležniki in javna razgrnitev končnega dokumenta.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava