Skip to main content

Zaključek LIFE projekta Presihajoče Cerkniško jezero

Projekt Presihajoče Cerkniško jezero, ki je financiran iz programa LIFE in ga Notranjski regijski park izvaja od 1. januarja 2007, se z 31. decembrom 2009 konča.

S projektom je Notranjski regijski park želel odpraviti ali vsaj omiliti tri glavne grožnje biotski pestrosti na območju Cerkniškega jezera, to pa so: spremenjene struge vodotokov na jezeru, opuščanje košnje poplavnih travnikov ter pomanjkljivo poznavanje narave na Cerkniškem jezeru. S številnimi naravovarstvenimi aktivnosti so izboljševal pogoje za življenje mnogih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter ohranitev njihovih habitatov:

  • poskusna renaturacija nekdanjih strug vodotokov Goriškega Brežička (več)  in Tresenca ter priprava projektne dokumentacije za renaturacijo vseh vodotokov Cerkniškega jezera  (več),
  • kartiranje habitatnih tipov na območju Cerkniškega jezera, ki je tudi osnova za renaturacijo vodotokov ter izdelavo Načrta upravljanja območja (več),  
  • upravljanje z zemljišči, ki vključuje odkup 250 ha zemljišč, na katerih se zaradi neekonomičnosti opušča kmetijska raba ter košnja in odstranjevanje lesne zarasti na njih. Odkupljena zemljišča so namenjena trajnemu varovanju narave, zato se bodo na njih tudi v prihodnje kosili pozno poleti. Zarast so mulčali na 26 ha  zaraščajočih travnikov na območju Retja, tu  bodo z redno košnjo tudi po zaključku projekta preprečevali zaraščanje. Na prehodnem barju Dujce so v času projekta ročno odstranili več kot 15.000 mladih dreves in grmov (več).

S predavanji in vodenimi izleti za lokalno prebivalstvo ter naravoslovnimi dnevi, delavnicami in predavanji za otroke, učence, dijake in študente so pri ljudeh spodbujali prijaznejši odnos do narave in jim omogočili čim več neposrednih doživetij v naravi (več).  Na začetku prihodnjega leta bodo prebivalci občine Cerknica prejeli še igro "Spomin" z Natura vrstami z območja Notranjskega regijskega parka, knjigo "Cerkniško jezero" s številnimi fotografijami s Cerkniškega jezera ter rastlinski vodnik "Cvet skrivnosti" s predstavljenimi približno 150 vrstami, ki uspevajo na območju Cerkniškega jezera in v njegovi okolici. Vse omenjene publikacije so v tisku.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava