Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 200 / februar 2018

 
SLOVENIJA


Zbirka učnih gradiv za učitelje naravoslovja in biologije

Ker bodo mladi v prihodnje sprejemali pomembne odločitve o okolju, v katerem živijo, so v okviru projekta LIFE Kočevsko pripravili učna gradiva o ogroženih tarčnih vrstah. Namenjena so predvsem učiteljem naravoslovja in biologije. Več.


O prehodu medvedov čez cesto opozarja dinamični prometni znak

V sklopu projekta LIFE DINALP BEAR so ob magistralni cesti Ljubljana – Kočevje južno od Turjaka postavili nov dinamični prometni znak . Prispeval bo k zmanjšanju povoza rjavega medveda in ostalih večjih vrst prostoživečih živali, saj voznike opozarja na približevanje živali cestišču. Več.


Prvo srečanje projekta Marja

V začetku februarja so se prvič srečali partnerji projekta Mala barja – Marja, s katerim želijo ohraniti in varovati nekatere ključne barjanske površine v okolici Ljubljane in na Gorenjskem. Več.


Ris

Strokovnjaki projektov LIFE Lynx in DINALPBEAR so februarja v Trbižu v Italiji na delavnici spoznavali načine odlova velikih zveri s pastjo in karantene pred naselitvijo, ki jih uporabljajo njihovi italijanski kolegi. Več.

Sredi meseca so se sodelavci projekta LYNX v Sloveniji na Gorenjskem srečali z lovskimi družinami ter jim predstavili risa in projekt. Več.


Poslansko vprašanje o Naturi 2000 in drugem tiru

Poslanec Danijel Krivec je Vlado RS vprašal, ali gradnja drugega tira posega v Naturo 2000 - v katerih območjih in kateri dokumenti ta poseg omogočajo. V odgovoru Vlada RS pojasni, da državni prostorski načrt (DPN) za drugi tir posega v območje Nature 2000. Omilitveni ukrepi za območje Nature so navedeni v Uredbi o DPN za drugi tir železniške proge na odseku Divača Koper in v okoljevarstvenem soglasju (2014). Ocenjujejo, da bodo ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov možnosti negativnega vpliva na vrste in habitatne tipe zmanjšane do te mere, da ni  treba izvesti presoje vplivov na okolje. Več.


Poslanska vprašanja v zvezi z raki

Poslanec dr. Franc Trček je Vladi RS postavil poslanski vprašanji v zvezi z letnim monitoringom za domorodne vrste sladkovodnih rakov koščaka, koščenca in jelševca. Vlada RS je navedla, da je rak jelševec je v Sloveniji splošno razširjena vrsta iz Priloge V (zanje niso določena območja Natura 2000). Zanje velja obveza poročanja o stanju ohranjenosti vsakih 6 let, ocena stanja ohranjenosti je narejena na podlagi strokovne ocene, ne na podlagi podatkov podrobnega monitoringa. Na kontinuirano letno izvajanje monitoringa koščenca in koščaka namerava vlada preiti v letu 2018. Več.

 

EVROPSKA UNIJA


Več denarja EU za naravo

Evropska komisija je za 10 odstotkov povečala financiranje z mehanizmom LIFE za naravo in biotsko raznovrstnost. Tako bo šlo za ta namen vsaj 60,6 odstotkov sredstev iz mehanizma LIFE za okolje. Več.


Portugalska gre pred sodišče

Evropska komisija je proti Portugalski vložila tožbo pred Sodiščem Evropskih skupnosti, ker ta habitatov in vrst ne varuje ustrezno. Več.

 

BRANJE


Netopirji v Parku Škocjanske jame

Izšla je monografija Netopirji v Parku Škocjanske jame, avtorji so Primož Presetnik, Samo Šturm, Vanja Debevec in Tomaž Zorman. Je ilustrirana in ima 165 strani. Cena je 14,99 EUR. Več.


Polži zaškrgarji

Izšla je znanstvena monografija Lovrenc Lipej, Domen Trgov in Borut Mavrič: Polži zaškrgarji slovenskega morja, ki jo je izdal Nacionalni inštitut za biologijo, 299 strani. V njej je prostor našlo vseh 141 vrst, ki so predstavljene z več kot 480 fotografijami, 151 zemljevidi, 142 razpredelnicami in 51 avtorskimi ilustracijami. Cena je 25 EUR. Več.


Za učitelje naravoslovja in biologije

Zbirka učnih priprav za učitelje naravoslovja in biologije (pdf, 26 strani) zajema učna gradiva o ogroženih tarčnih vrstah, zajetih v projekt LIFE Kočevsko, in sicer tako učne priprave kot tudi učne liste. Da bi učiteljem olajšali delo, so pripravili tudi predstavitve o primerjavi ptic, življenju v gnezdu, človeški ribici, ekosistemih gozd in kraška jama, ter o konkretnih ukrepih, ki jih izvajajo v okviru projekta.


Gorsko kolesarjenje v naravnem okolju

V Gozdarskem vestniku 76/2018 je izšel članek Petra Zajca, Mojce Golobič in Andreja  Bončine: Gorsko kolesarjenje v naravnem okolju v Sloveniji.


Natura Sloveniae

Konec leta 2017 izšla druga številka revije Natura Sloveniae. Klemen Juršič et al. so ocenili številčnosti populacije evrazijskega bobra na reki Krki in njenih pritokih v letu 2017. Marijan Govedič et al. so predstavili nove podatke o razširjenosti navadne česnovke, redke in zavarovane dvoživke, v Podravju, Gabrijela Triglav Brežnik in Samar Al Sayegh Petkovšek pa nove podatke o razširjenosti laške žabe v slovenski Istri.

Acta Triglavensia

Številka tokratnega znanstveno izobraževalnega časopisa je posvečena značilnostim obiska Triglavskega narodnega parka, o njih pišejo Irena Mrak, Majda Odar, Miha Marolt, Anže Krek, Kristijan Breznik in Sarah J. Halvorson (pdf, 32 strani).


Geografski vestnik

Izšli sta  obe številki 89. letnika Geografskega vestnika.  Janina Torkar, Valentina Brečko Grubar in Romina Rodela pišejo o mnenju prebivalcev o razvoju podeželja na območju predvidenega Krajinskega parka Dragonja.


Lovec

V februarski številki revije Lovec Miha Krofel, Andrej Fon in Andrej Sila pišejo o rezultatih popisov zlatega šakala na Primorskem od 2009 do 2016.


Spletna stran o risu in navodila

Spletna stran Projekt LIFE Lynx ima svojo spletno stran: https://www.lifelynx.eu/ . Tu je objavljeno predavanje Roka Černeta Reševanje populacije risa pred ponovnim izumrtjem ter  Navodila za pobiranje neinvazivnih vzorcev risa za genetske analize (pdf, 22 strani) Tomaža Skrbinška in Navodila za postavljanje foto pasti za risa (pdf, 10 strani) Matije Stergarja in Vedrana Slijepčevića, oboje zaenkrat le v angleškem jeziku.  Profil na Facebooku je @LIFELynx.eu.


Razstava o invazivih vrstah

Od začetka marca dalje bo na gradu Grad na ogled razstava Invazivke na poti. Več.

 

Film o raziskovanju netopirjev

Na spletu je video posnetek Raziskovanje in varstvo netopirjev v Parku Škocjanske jame, ki so ga posneli predstavniki parka v sodelovanju s člani Odbora za varstvo narave Biosfernega območja Kras in porečje Reke.


Ekosistemske storitve

Evropska komisija je objavila publikacijo Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services : An analytical framework for mapping and assessment of ecosystem condition in EU (pdf, 77 strani).


Sove na Goričkem

V biltenu European Green Belt Newsletter je prispevek Mojce Podletnik o sovah na Goričkem Successful year for the Hoopoe and Scops Owl in Goričko Nature Park.

 

NAPOVEDNIK

3. marec - Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

9. marec 2018: predstavitve poročil monitoringov metuljev in ptic v letu 2017 

18-20 marec 2018: mednarodna konferenca LIFE WOLFALPS Wolf – human coexistence in the Alps and in Europe, Trento, Italija.

23-26 marec 2018: mednarodna konferenca Dediščina in identiteta / Interpret Europe Conference Heritage and Identity, Kőszeg, Madžarska.

5. april 2018: Kulturni bazar - kako povežemo umetnost, naravo, šport, gibanje in zdravje (predstavitev primerov dobrih praks in kreativnega partnerstva), Ribarimo trajnostno (okrogla miza), Ljubljana.

8-9 maj 2018: usposabljanje Ecosystem Services for site managers, Wageningen, Nizozemska.

10. maj – Svetovni dan ptic selivk

17. maj 2018: podelitev nagrade Natura 2000 Award, Bruselj.

22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti
https://www.cbd.int/idb/2016/

24. maj - Evropski dan parkov

8. junij – Svetovni dan oceanov

12-14 junij 2018: mednarodna delavnica Management of coastal dunes and sandy beaches, Dunkirk, Francija.

21 - 30 junij 2018: Mednarodna šola morskih varstvenih znanosti / International School of Marine Conservation Sciences, Koper.

16-21 september 2018:  26. mednarodna konferenca na temo medvedov (IBA) / 26th International Conference on Bear Research & Management, Ljubljana.

25-27 september 2018: letno srečanje Eurosite & CEEweb for Biodiversity Annual Meeting 2018, Budimpešta, Madžarska.

16 - 19 oktober 2018: 6. Konferenca o morskih želvah v Sredozemlju / 6th Mediterranean Conference on Marine Turtles, Poreč, Hrvaška.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.


NARAVA NA KRATKO


Imenovan generalni direktor Agencije RS za okolje


Vlada RS je 7. februarja izdala odločbo, s katero je na mesto generalnega direktorja Agencije RS za okolje za dobo petih let imenovala  mag. Joška Kneza.  Več.


Program varstva in razvoja Parka Škocjanske jame  do 2022

Vlada RS je 7. februarja sprejela Odlok o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018–2022 , ki določa cilje, način uresničevanja teh ciljev in načine za spremljanje učinkovitosti izvajanja tega programa in ga posredovala Državnemu zboru. Več.


Prenovljen spletni portal eVode

Spletni portal eVode so temeljito vsebinsko prenovili in vključuje tudi vodni kataster, dodatne spletne pregledovalnike o trenutnih in drugih podatkih (na primer pretokih) v Sloveniji, pregled preteklih in aktualnih projektov in ključne programske in druge dokumente s področja upravljanja z vodami. Več.


Sklep o ustanovitvi Krajinskega parka Goričko se spreminja

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 2. marca 2018. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava