Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 209 / november 2018

SLOVENIJA


Kako izvajamo program upravljanja območij Natura 2000?

Vlada RS se je na seji 22. novembra 2018 seznanila s poročilom, kako smo v Sloveniji Program upravljanja območij Natura 2000 (PUN) izvajali v obdobju od 2015 do 2017. Pričakujemo lahko, da bo okvirno tri četrtine vseh ukrepov oz. usmeritev v določenih fazah izvajanja, na več kot polovici področij pričakujemo izvajanje skoraj vseh zastavljenih ukrepov. Na področjih monitoringa in kmetijstva pa so potrebne spremembe. Več.


Metulji: stanje večinoma neugodno

Center za kartografijo favne in flore je zaključil projekt Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2016, 2017 in 2018. Stanje je ugodno za dve vrsti (lorkovičevega rjavčka in močvirskega cekinčka), neugodno za sedem vrst (velikega frfotavčka, rdečega apolona, strašničinega mravljiščarja, temnega mravljiščarja, kraškega zmrzlikarja, travniškega postavneža in velikega mravljiščarja) in neznano za hromega volnoritca. Naročnik monitoringov je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Programa razvoja podeželja. Več.

V Sečoveljskih solinah pa rezultati popisov v letošnjem letu kažejo, da je hromi volnoritec v krajinskem parku ohranjen. Številčnost osebkov se je v letu 2018 ponovno povečala na najštevilčnejšo populacijo vrste v Sloveniji. Več.


Želva močvirska sklednica v Sečoveljskih solinah: stabilno

V Krajinskem parku Sečoveljske soline so v letu 2018 izvajali monitoring močvirske sklednice,  edine avtohtone sladkovodne želve v Sloveniji. Ugotavljajo, da je populacija stabilna. Več.

 

Kamnolomi in dnevni kopi v območjih Natura 2000: številne kršitve

Inšpekcija za okolje in naravo je preverila kako delovanje kamnolomov/dnevnih kopov, ki se nahajajo v območju Natura 2000 ali njegovem vplivnem območju, obremenjuje okolje, vode in naravo. Pregledali so 15 kamnolomov in 3 gramoznice.

Ugotovili so, da delovanje osmih zavezancev vpliva na območje Natura 2000, neugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov so ugotovili v petih primerih. Več.


Dogovor Slovenije in Slovaške glede risov

Nekateri od risov, ki jih bodo doselili v Slovenijo v okviru projekta LIFE Lynx, bodo prišli iz Slovaške, zato sta ministrstvi za okolje Slovenije in Slovaške  podpisali dogovor o sodelovanju.  Stanje doseljenih risov bodo spremljali in o tem redno poročali slovaškemu ministrstvu. Več.
Prvi ris bo v Slovenijo predvidoma prispel v začetku naslednjega leta, pred izpustom v naravo pa bo še nekaj časa ostal v  karantenski obori, ta je že pripravljena, več.

 

Nov vidokodebelni sadovnjak na Kumu

V začetku novembra so prostovoljci v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS posadili nov   sadovnjak  starih sort sadnega drevja na Kumu. Več.


Varstvo in upravljanje velikih zveri – kako komunicirati

V okviru projektov LIFE DINALP BEAR in LIFE Lynx so spomladi organizirali delavnico na temo komunikacije v upravljanju in varstvu velikih zveri. Izmenjali so izkušnje in najboljše prakse v procesu varstva velikih zveri v Evropi in Severni Ameriki ter reševanju izzivov in priložnosti pri komuniciranju z različnimi deležniki. Sedaj so objavili poročilo z diskusijo ter oblikovanimi odgovori (v angleščini).


Podpora domačinov začrtanemu urejanju Cerkniškega jezera

Na jesenskem večeru o prihodnosti Notranjskega regijskega parka so udeležence vprašali o njihovem odnosu do urejanja Stržena in do tega, da se večina jezera nameni ohranjanju narave. Podpora obema pobudama je bila močna, več.


Komunikacija biotske raznovrstnosti

V začetku novembra so v okviru projekta LIFE NATRURAVIVA pričeli s kampanjo na mestnih plakatih. Tokrat so  javnosti želeli predstaviti pojem biodiverziteta. Več.

V okviru projekta LIFE Kočevsko so januarja 2016 in ponovno novembra 2018 opravili raziskavo javnega mnenj, s katero so želeli preveriti, kakšen odnos imajo prebivalci do ohranjene narave in varstva biotske raznovrstnosti ter projekta. V dobrih dveh letih se je med ljudmi izboljšala  zlasti seznanjenost s projektom. Več.

 

Vodja programa LIFE obiskal Slovenijo

Konec novembra je Slovenijo obiskal  prvi mož programa LIFE  Angelo Salsi. Dvodnevni obisk so v ekipi projekta LIFE Krepitev zmogljivosti izkoristili za predstavitev nekaterih slovenskih LIFE projektov in za pridobitev informacij iz prve roke o pripravi tako tradicionalnih kot integriranih LIFE projektov. Več.

 

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

 

Razlage 6. člena Direktive o habitatih

Zaradi spora glede soglasja k infrastrukturnemu projektu je sodišče na Irskem zaprosilo Evropsko sodišče za predhodno odločbo. Sprejeta sodba prinaša pomembne razlage tako Direktive o habitatih, kot tudi direktive o presoji vplivov na okolje, npr. kaj mora zajeti ustrezna presoja, o zavrnjenih alternativah, o obrazložitvah, če je v postopku znanstveno mnenje zavrnjeno. Sodba Sodišča je zavezujoča za nacionalna sodišča v vseh državah članicah, če bi odločala o enakem problemu. Sodba.


Računsko sodišče kritično do predloga kmetijske politike

Evropsko računsko sodišče je objavilo svoje mnenje do predlogov Evropske komisije glede skupne kmetijske politike po letu 2020. Ugotavljajo, da ima EK sicer ambicije in poziva k bolj zeleni skupni kmetijski politiki. Vendar pa predlog ne odraža jasnega povečanja v ambicijah na področju okolja in podnebja. Mnenje (pdf, 75 strani).

  

BRANJE


Zakon o ohranjanju narave v angleškem jeziku

Prevod Zakona o ohranjanju narave v angleški jezik Nature Conservation Act (Unofficial consolidated version No. 7) je objavljen na spletni strani Pravni informacijski sistem Službe Vlade RS za zakonodajo.


Zbornik entomološkega simpozija

Na spletu je objavljena publikacija Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, Knjiga povzetkov / Fifth Slovenian Entomological Symposium with International Attendance, Book of Abstract, ki sta jo uredila dr. Jan Podlesnik in dr. Vesna Klokočovnik, izdala pa Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (pdf, 63 strani). Kongres so organizirali ob 80-letnici akademika dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti dr. Štefana Michielija.


Monitoring volkov

Objavili smo Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020. Drugo delno poročilo – poročilo za sezono 2017/2018. Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2018 (pdf, 41 strani).


Monitoring metuljev

Objavljeno je poročilo Zakšek idr. 2018. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju (pdf, 100 strani).


Monitoring močvirske sklednice

Na spletu je objavljeno  poročilo Kim Ferjančič in Iztok Škornik:   Monitoring močvirske sklednice (Emys orbicularis) v Krajinskem parku Sečoveljske soline (59 strani).


Monitoring raka koščaka

Objavili smo poročilo Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020. Prvo delno poročilo. Govedič, Marijan in Al Vrezec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 2018 (pdf, 14 strani).


Zavarovana območja na krasu: ekonomski razvoj, ekosistemske storitve

V okviru Interreg projekta EcoCarst so  pripravili publikaciji v slovenskem jeziku Biodiverziteta – to je tvoj posel : Ekonomski razvoj na zavarovanih območjih s pomočjo narave (pdf, 60 strani) ter Ekosistemske storitve kraških zavarovanih območij (pdf, 24 strani).


Invazivne vrste: odstranjevanje orjaškega dežena

Tudi v letošnjem letu je Symbiosis odstranjeval invazivno tujerodno vrsto orjaški dežen, poročilo smo objavili na spletu -  Kus Veenvliet, Paul Veenvliet: Kratko poročilo o odstranjevanju orjaškega dežena (Heracleum mantegazzianum) v letu 2018, Zavod Symbiosis, Nova vas. (pdf, 5 strani)


Proteus

Na spletu je objavljena revija Proteus – številka 10. Revijo izdaja Prirodoslovno društvo Slovenije.


Objekti za obiskovalce varovane narave

Zavod RS za varstvo narave je strokovni posvet posvetil temi Objekti za obiskovalce varovane narave. Predstavitve so objavili na spletu.


Izhodišča za turistično in rekreacijsko rabo gozdov

V okviru CRP projekta Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo so pripravili zbornik z zaključne konference Trajnostna rekreacija in turizem v gozdu.  
 
Vsa gradiva tega projekta so zbrana na spletni strani projekta.


Lovec

V novembrski številki Lovca je objavljeno obsežno poročilo Jasne Kovačič Siuka z jublejnega posveta, posvečenega šakalu v Sloveniji in na Balkanu, stanju in upravljalskim izzivom.


Navadna barvilnica – invazivna tujedorna vrsta

Na spletno stran Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali smo dodali navadno barvilnico.


Razstava o delfinih

V Piranu je v Apolonijevi palači  do 8. decembra na ogled fotografska razstava Skrivnostni svet delfinov, ki so jo pripravili v društvu Morigenos.


Osvetljevanje in netopirji

Izšle so nove smernice, kaj upoštevati pri osvetlevanju, da bodo motnje za netopirje čim manjše: Guidelines for consideration of bats in lighting projects (pdf, 64 strani), eden od avtorjev dr. Maja Zagmajster. Nastale so pri sekretariatu sporazuma EUROBATS.


Kako ohraniti ogrožene nevretenčarje

Objavljen je povzetek za odločevalce na temo ohranjanja nevretenčarjev: Bringing bugs back to LIFE: action for threatened invertebrates – Summary for policy makers (pdf, 3 strani) ter prezentacije s srečanja septembra na Škotskem.


Velike zveri – komunikacija

Na spletu so objavili poročilo dveh projektov LIFE: Communication in Large Carnivore Conservation and Management – Workshop Proceedings 16th to 18th April 2018 in Ljubljana, Slovenija (pdf, 19 strani).
  .


Letno poročilo WWF

Organizacija WWF je izdala poročilo:  Living Planet Report - 2018: Aiming Higher, uredila sta ga M. Grooten, M. in R.E.A. Almond, (pdf, 19 strani).

 

NAPOVEDNIK

14. december 2018: rok za prijave na razpis Nagrada Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019.

31. maj do 3. junij 2019: letna konferenca Interpret Europe Conference, Sarajevo, Bosna in Hercegovina. 

 
Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Novo vodstvo Agencije RS za okolje

Vlada Republike Slovenije je sredi novembra 2018 za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Agencije RS za okolje imenovala mag. Gregorja Slugo.


Odlok o odvzemu rjavega medveda iz narave za obdobje do 30. septembra 2019

Vlada RS je 22. novembra 2018 izdala Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) narave za obdobje do 30. septembra 2019. Objavljen je v Uradnem listu št. 74/18.


Spremembe Evropske konvencije o krajini

Vlada RS je 29. novembra 2018 določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Evropske konvencije o krajini. Spremembe se nanašajo na promocijo evropskega sodelovanja z neevropskimi državami, ki želijo pristopiti k konvenciji. Več.


O ravnanju kmetovalcev z bobri

Vlada RS je 29. novembra 2018 sprejela odgovor na  poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ravnanjem kmetovalcev z bobri. Vlada med drugim odgovarja, da se komunikacija z javnostmi za pripravljanje na sobivanje z bobrom  aktivneje odvija od leta 2015 ter je v teku priprava strategije ohranjanja bobra.


O mednarodnem sodelovanju in poročanju na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti

Vlada RS v odgovoru na poslanski vprašanji dr. Franca Trčka dne 21. novembra 2018 pojasnila, da Slovenija v mednarodnih sporazumih na področju biotske raznovrstnosti enakopravno sodeluje pri oblikovanju strateških usmeritev in politik globalno in na regionalni ravni, kar se posledično odraža v razvejanem čezmejnem sodelovanju. Več.

V odgovoru dne 29. novembra 2018 pa je pojasnila, da je 6. nacionalno poročilo o biotski raznovrstnosti še v pripravi. Poročilo bo ena od osnov za pripravo bodočih politik in ukrepov zagotavljanja biotske raznovrstnosti. Glede monitoringa je med drugim navedla, da je treba v prihodnje  razširiti obseg vrst in habitatnih tipov, vključenih vanj.


Predstavniki nevladnih organizacij za svet

Nevladne organizacije so izbrale svoje predstavnike v svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO. Za področje biotska raznovrstnost je to Damjan Vinko, za področje zavarovana območja pa Jana Kus Veenvliet. (Sklep CNVOS)


Konferenca ZN o biotski raznovrstnosti

Predstavniki Slovenije so sodelovali na Konferenci ZN o biotski raznovrstnosti. Več.


Sporazum o upravljanju Klasičnega krasa kot območja svetovne dediščine

Minister za okolje in prostor je 12. novembra 2018 podpisal Sporazum o upravljanju Klasičnega krasa kot območja svetovne dediščine. Podpisniki soglašajo, da se območje Klasičnega krasa na območju občin Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna, predlaga za vpis na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO. Več.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava