Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 211 / januar 2019


SLOVENIJA


Nov razpis Interreg tudi za območja Natura 2000

V sklopu programa Interreg Italia Slovenija je objavljen zadnji razpis za obdobje 2014–2020. S področja ohranjanja narave je razpis ciljno usmerjen v varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zeleno infrastrukturo. Prijaviteljem bo tokrat na voljo skupno 13,3 milj EUR. Razpis.


Sklad za podnebne spremembe tudi za ohranjanje narave

Sredstva Sklada za podnebne spremembe so v programu 2019 namenjena več področjem ohranjanja narave. Nadaljevali bodo spodbujanje trajnostne mobilnosti, kar bo prispevalo k ohranjanju zavarovanih območij in območij Natura 2000. Izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti je nov ukrep. Več.


Partnerstva na področju kmetijstva tudi za naravo

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo razpis Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Obsega tudi področje Kmetijstvo kot podpora naravovarstvu oz. ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja ter področje Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči. Razpis (gl. stran 2605).


Stanje temnega in strašničinega mravljiščarja  in stanje travnikov na Goričkem

Goričko predstavlja eno od glavnih zgoščin razširjenosti obeh vrst metuljev v Sloveniji in ob upoštevanju še sosednje Madžarske, je to območje eno od najpomembnejših v tem delu Evrope. V okviru projekta Gorička krajina je Center za kartografijo favne in flore opravil popis, ki bo služil kot osnova za sklepanje pogodbenega ali skrbniškega varstva populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za strašničinega in temnega mravljiščarja ter kot osnova za preverjanje učinkovitosti ukrepov na koncu projekta. Na vzhodnem in osrednjem delu Goričkega sta veliko bolj pogosta in bolj številčna kot na zahodnem delu, vendar se primerni habitati za obe vrsti metulja vsako leto zmanjšujejo. Več.

Botaniki Fakultete za naravoslovje in matematiko so popisali habitatne tipe in njihove ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko. Namen popisa je določitev habitatnih tipov ter prisotnost izbranih vrst rastlin zdravilne strašnice, travniške izjevke, kanadske zlate rozge in orjaške zlate rozge ter določitev deleža poraščenosti slednje. V nadaljnjih treh letih kosili in obnovili 70 ha travnikov. Več.


Ris in domačini

Dolgoročna ohranitev populacije risa je močno odvisna od tega, kakšen odnos imajo ljudje do risov in ali podpirajo njihovo varstvo. Da bi ustvarili zaupanje in podporo lokalne skupnosti za aktivnosti, načrtovane v okviru projekta LIFE Lynx, so pričeli ustanavljati lokalne posvetovalne skupine, prva od njih je sredi decembra oblikovana v Loškem potoku. Več.


Monitoring rib

Na spletu smo zbirno objavili poročila o monitoringu rib in piškurjev, ki jih je pripravil Zavod za ribištvo Slovenije. Letna poročila so pripravljena za 2008, 2009, 2010 in 2011. Ločena poročila so pripravljena za beloplavutega globočka, čepa, činkljo, donavskega potočnega piškurja, grbastega okuna, grbo, kaplja, Kesslerjevega globočka, laškega potočnega piškurja, mazenico, navadno nežico, pegunico, pezdirka, platnico, pohro, primorskega blistavca, primorsko belico, primorsko nežico, primorsko podust, sabljevca, smrkeža, solinarko, soško postrv, upiravca, veliko nežico, veliko senčico, zlato nežico in zvezdogleda. Več.


Monitoring ptic

Na spletni strani Program podeželja, sta objavljeni poročilo Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2018 in sinteza monitoringa 2016-2018 ter
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - končno poročilo za leto 2018. Obe je pripravil DOPPS.


Spremljajo gibanje že drugega šakala

V okviru raziskovalnega projekta Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji so konec leta 2018 uspeli odloviti in z GPS ovratnico opremiti drugega šakala pri nas, pri tem jim je pomagala Lovska družina Trstelj. S telemetričnim spremljanjem pridobivajo novo znanje o gibanju, vedenju in vplivih, ki jih ima vrsta na okolje (druge vrste) v katerem živi. Več.


Priročnik o gozdarskih ukrepih za ogrožene vrste

V okviru projekta LIFE Kočevsko so pripravili Priročnik za izvajanje gozdarskih ukrepov za izboljšanje stanja ogroženih vrst na območjih Natura 2000, ki predstavlja ukrepe za zagotavljanje ugodnega stanja ogroženih vrst v gozdni krajini ter s tem prispeva k ciljem omrežja Natura 2000.  Namenjeni so izboljšanju življenjskega prostora divjega petelina, gozdnega jereba ter belohrbtega in triprstega detla, vendar se lahko ukrepe izvede tudi za druge vrste s podobnimi ekološkimi zahtevami. Priročnik je v prvi vrsti namenjen strokovnjakom, ki se ukvarjajo z upravljanjem gozdnih ekosistemov, služi pa tudi kot pripomoček za komunikacijo z lastniki gozdov ter drugimi uporabniki gozdnega prostora. Več.


Ekonomski učinki projekta

Z analizo ekonomskih učinkov projekta LIFE Kočevsko so pokazali, da naravovarstveni projekti nimajo zgolj učinkov pri doseganju ciljev ohranjanja narave, temveč tudi pri oživljanju lokalnega in regionalnega gospodarstva, generiranju novih delovnih mestih ter poslovnih priložnosti. Analizirali so porabo sredstev projekta in število zaposlitev, ki so bile ustvarjene v času trajanja projekta, z multiplikatorsko analizo pa ugotovili velikost sekundarnih učinkov (posrednih in induciranih). Me drugim so navedli, da je bil celoten učinek projekta (neposreden, posreden in induciran) na zaposlenost 79,84 novih delovnih mest, kar je skupno 17,74 delovnih mest na leto. Več.


Pobarvanka Varuh zakladov

V Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje so v okviru projekta LIFE NATURAVIVA izdali pobarvanko, s katero najmlajše vabijo, da se z barvicami v rokah odpravijo na pot odkrivanja zakladov Ljubljanskega barja. V pobarvanki nastopajo različne živalske in rastlinske vrste, značilne za habitate Ljubljanskega barja. Z njo predstavljajo  raznolikost življenja na Barju najmlajšim; sodelavci parka jo bodo uporabljali na delavnicah v vrtcih, šolah in na različnih prireditvah, namenjenih seznanjanju z biodiverziteto. Več.


BRANJE


Gozdarski ukrepi za ogrožene vrste

Žitnik Denis et al.: Priročnik za izvajanje gozdarskih ukrepov za izboljšanje stanja ogroženih vrst na območjih Natura 2000, 2018 (pdf, 48 strani).

 

Travniški habitati na Goričkem

Zakšek, B. & N. Kogovšek, 2018. Analiza stanja temnega (Phengaris nausithous) in strašničinega mravljiščarja (P. teleius) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju (pdf, 18 strani).


Monitoring ptic 2018

Primož Kmecl in Tanja Šumarda: Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - končno poročilo za leto 2018. – DOPPS, Ljubljana, 2018. (pdf, 102 strani)

Denac K., Jančar T., Božič L., Mihelič T., Koce U., Kmecl P., Kljun I., Denac D., Bordjan D. (2018): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2018 in sinteza monitoringa 2016-2018. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. DOPPS, Ljubljana

 

Temni in strašničin mravljiščar na Goričkem

Škornik, S., Bakan, B., Paušič I., Pipenbaher N., Kaligarič M. 2018 Določitev travniških habitatnih tipov in stanja ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM, Maribor (pdf, 58 strani).


Življenje v mejicah

V zbirki Življenje okoli nas, ki jo izdaja Center za kartografijo favne in flore, je izšla publikacija Aleksandre Lešnik: Življenje v mejicah, Miklavž na Dravskem polju, 2018 (pdf, 36 strani).


Iz tršce

V tretji številki glasila Iz tršce, ki izhaja v okviru projekta LIFE STRŽEN, so v središče postavili ribolov na Cerkniškem jezeru.


O socialni strukturi delfinov

Nova raziskava socialne strukture delfinov iz Tržaškega zaliva, je pokazala, da se delfini ob slovenski obali delijo v ločene socialne skupine, z različnimi navadami. Genov T., et al.: Behavioural and temporal partitioning of dolphin social groups in the northern Adriatic Sea. Marine Biology 166:11, 2018 - članek. Poljudni povzetek v slovenščini.


Ohranjanje velikih zveri v severnih Dinaridih

V okviru Interreg projekta Čezmejno sodelovanje in ekosistemske funkcije za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih so vzpostavili spletno stran.


Karavanke UNESCO Globalni Geopark

V Prirodoslovnem muzeju Slovenije sta Mojca Bedjanič in Darja Komar konec decembra 2018 predavali o UNESCO Globalnem Geoparku Karavanke. Predavanje


Film o invazivnih tujerodnih vrstah

V projektu LIFE ARTEMIS so pripravili izobraževalni film o invazivnih tujerodnih vrstah. Predstavljajo invazivne tujerodne rastline, živali in glive, ki so v Sloveniji že prisotne in povzročajo vse večjo okoljsko škodo, ter nove vrste, ki šele prihajajo oz. so v zgodnjih fazah širjenja. Predstavljen je tudi sistem, s katerim nove vrste zaznamo kmalu po njihovem prihodu in pričnemo z ukrepi odstranjevanja. Film.


Pobarvanka in vodnik za otroke, list za odrasle

V okviru projekta LIFE NATURAVIVA so objavili dve publikaciji za otroke. Krajinski park Ljubljansko barje je pripravil pobarvanko Varuh zakladov Ljubljanskega barja, besedilo sta pripravili Maša Bratina in Barbara Vidmar (pdf, 16 strani). Triglavski narodni park je izdal brošuro Vodnik za otroke, uredili sta jo Mojca Pintar, Mojca Smolej (pdf, 12 strani). Krajinski park Goričko je za domačine parka pripravil informacijski list Biodiverziteta in gozd, besedilo je napisala Mojca Podletnik (pdf, 2 strani).


Cerkniško jezero ima tudi neprijetne skrivnosti

Na spletni strani Notranjskega parka projekta Life Stržen so objavili kratek informativen film Neprijetne skrivnosti Cerkniškega jezera na temo divjih odlagališč. Film.


Ledeniki v Sloveniji

Razstava Ledeniki v Sloveniji je na ogled na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani.


Upravljanje območij Natura 2000 v Franciji

Oktobra 2018 je bilo v Parizu srečanje upravljalcev območij Natura 2000. Predstavitve v francoskem jeziku.


Gradiva o netopirjih

Sekretariat EUROBATS je na spletu objavil resolucije in gradiva s srečanja oktobra 2018: Monitoring of Daily and Seasonal Movements of Bats, Wind Turbines and Bat Populations, Conservation and Management of Important Overground Sites for Bats, Bats and Light Pollution,  Bats and Climate Change, Guidelines for Bat Rescue and Rehabilitation, Bats, Insulation and Lining Materials, Recommended Experience and Skills of Experts with regard to Quality of Assessments, Implementation of the Conservation and Management Plan (2019 - 2022), Purpose-built Man-made Roosts, Insect Decline as a Threat to Bat Populations in Europe.


Turizem in upravljanje obiska v zavarovanih območjih

IUCN je izdal publikacijo Leung, Yu-Fai et al.:  Tourism and visitor management in protected areas (pdf, 136 strani).


Odgovorni za biotsko raznovrstnost

Nemško zvezno ministrstvo, pristojno za naravo, je konec leta 2018 izdalo publikacijo Committed to Biodiversity (pdf, 56 strani).


Gospodarske koristi morskih zavarovanih območij

IEEP in Evropska komisija sta leta 2018 izdala publikacijo Pantzar, M. et al.: The economic benefits of marine protected areas in Europe – Literature Review Analysis.

  

NAPOVEDNIK

9. februar 2019: 7. noč delfinov, Ljubljana.

12 in 13. februar 2019: 2. LIFE delavnica za pripravo prijav, Ljubljana.

17. februar 2019: rok za oddajo fotografij za mednarodni fotografski natečaj Magična narava 2018.

9-11 april 2019: delavnica Eurosite monitoring workshop, Estación Biológica de Doñana, Španija.

15. - 17. maj 2019: mednarodna konferenca Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč, Ptuj.

31. maj -2. junij 2019: mednarodna konferenca Zaživimo z vodo, Podsreda.

31. maj do 3. junij 2019: letna konferenca Interpret Europe Conference, Sarajevo, Bosna in Hercegovina. 

18. - 21. junij: 14. redno srečanje koordinatorjev izvajanja Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju, Portorož.

25 – 28 september 2019: mednarodna konferenca Detection and control of forest invasive alien species in a dynamic world, Ljubljana.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 

NARAVA NA KRATKO


Imenovan v.d. direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame

Vlada RS je na dopisni seji  21. 1. 2019 imenovala Stojana Ščuko (dosedanjega direktorja) za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame, najdlje za šest mesecev. Več.


Certifikati občinam v Biosfernem območju Mura

Minister Jure Leben je na podelitvi certifikatov županjam in županom občin novo ustanovljenega Biosfernega območja Mura poudaril, da bo kot okoljski minister deloval v dobrobit reke Mure in tega zaščitenega območja. Povedal je, da zato hidroelektrarn na reki Muri ne bo. Več.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov. Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava