Skip to main content

V Krajinskem parku Šturmovci ukrepi v korist domorodnih vrst


V okviru širšega projekta »zaDravo« bodo v Krajinskem parku Šturmovci v prihodnjih dveh letih ponovno uredili travniške površine, po katerih je pokrajina znana in na katerih med drugim cvetijo redke divje rastoče orhideje ali kukavičevke. Zaživela bo še daljša učna pot, na kateri bodo predstavitve tamkajšnje živali in rastlin, kot pojasnjujejo v ZRS Bistra Ptuj.

orhideja čeladasta kukavica

V novembru 2020 so se začela dela na šestih hektarjih površin na območju parka, ki so jih za desetletje vzeli v najem od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Na površinah, ki so bile zaraščene z zlato rozgo, so izvedli globoko travniško mulčenje, na treh hektarjih površin pa so odstranili tudi lesno zarast in izvedli mulčenje. Na 0, 4 hektarja zemljišča bodo zasadili avtohtone drevesne in grmovne vrste, ki so značilne za mehkolesno loko in poplavno območje reke Drave. To so vrba, beli topol, dob, črna jelša, poljski brest, divja češnja in čremsa.

V nadaljnjih letih upravljanja naj bi ponovno zaraščanje površin s tujerodnimi travniškimi rastlinami preprečili z ustreznimi termini košnje, osemenitvijo z lokalnim avtohtonim senenim drobirjem in z ekstenzivnim upravljanjem travnikov. 

Več:

Drava – NATURA 2000, reka prihodnosti; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave - akronim "zaDravo" (ESRR)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava